SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.739.ØLRDøgnplejere - familiepleje - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere21-12-17Personlig indkomstDom
SKM2017.714.ØLROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter offentlige ejendomsvurdering12-12-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.710.ØLRFast driftssted - dobbeltbeskatningsoverenskomst11-12-17Personlig indkomstDom
SKM2017.708.ØLRUgyldig afgørelse - ekstraordinær genoptagelse11-12-17Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2017.705.ØLRStraf – registreringsafgift – ikke grundlag for tillægsstraf11-12-17StrafDom
SKM2017.704.ØLRSagsomkostninger – frafald af synspunkter – nye oplysninger11-12-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.703.ØLRStraf – importør – pant – bødeniveau – ølafgift – ikke registreret som varemodtager - ordensbøde08-12-17StrafDom
SKM2017.693.ØLRRådighed over fri bil - opbevaring i Tyskland under kommissionsaftale - flere private biler - maskeret udlodning06-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.683.ØLRDet skattemæssige virkningstidspunkt for en grænseoverskridende, koncernintern fusion04-12-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.678.ØLRBetaling til SKAT - før fristdagen - ikke omstødelige23-11-17Afdragsordninger og henstandDom
SKM2017.670.ØLRRegistreringsafgift – hæftelse for ikke-betalt afgift af parallelimporteret bil – ond tro27-11-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.669.ØLREjendomsskat - Inddrivelse - udlæg27-11-17Afdragsordninger og henstandKendelse
SKM2017.652.ØLRStraf - skatte- og momssvig - kildeskat - brødre - dokumentfalsk17-11-17StrafDom
SKM2017.623.ØLREjendomsavance – parcelhusreglen – forældrekøb kort frist – ekstraordinær genoptagelse02-11-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.619.ØLRSagsomkostninger – retsplejeloven – ophævelse af omkostninger01-11-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.609.ØLRStraf – momssvig – emballageafgift – øl- og vinafgift – bestikkelse – dokumentfalsk – falske pantetiketter27-10-17StrafDom
SKM2017.579.ØLRBeskatning - erstatning - positiv opfyldelsesinteresse - renter - periodisering10-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.563.ØLRStraf – skattesvig – aktier – salg til udstedende selskab29-09-17StrafDom
SKM2017.551.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – sagsbehandlingstid - forældelse18-09-17StrafDom
SKM2017.548.ØLRPræjudiciel forelæggelse - kildebeskatning - udbytter - udenlandske kollektive investeringsinstitutter15-09-17SelskabsbeskatningKendelse
SKM2017.534.ØLRSkønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst - ej objektivt bevis for finansiering af privat forbrug ved gavebeløb og kasinogevinster - skattemyndighederne berettiget til at ændre ansættelsesgrundlaget05-09-17Personlig indkomstDom
SKM2017.529.ØLRStraf – momssvig – urigtig momsangivelse - revisor04-09-17StrafDom
SKM2017.526.ØLRSag om afslag på omkostningsgodtgørelse skulle ikke behandles efter småsagsreglerne04-09-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.518.ØLRBeskatning af ulovligt aktionærlån – Skatteyderens bevisbyrde for realitet af lån30-08-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.504.ØLRBeskatning af fri bil - specialindrettet køretøj21-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.503.ØLRGrundværdi - nedslag for ekstrafundering byggeretsværdiprincippet skøn18-08-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.500.ØLRSagsomkostninger - retsplejeloven - delvise sagsomkostninger - særlige grunde16-08-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.497.ØLRRegistreringsafgift – beslaglæggelse - proportionalitetsprincippet15-08-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2017.479.ØLRAfvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til Skatteankestyrelsen08-08-17Når man vil klageDom
SKM2017.470.ØLRStraf - skattesvig - afskrivning - personbiler - tilbagedaterede selvskyldnerkautionserklæringer03-08-17StrafDom
SKM2017.467.ØLRFordeling af rentefradrag - tidligere ægtefæller - fælles gæld - forkortet ligningsfrist - formalitetsindsigelser03-08-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.466.ØLRStærk formodning for fri bil som følge af tilkendegivelse om privatbenyttelse - maskeret udlodning ved pantebrevshandel skulle ske i henhold til ejerandele03-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.461.ØLRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet – bevisbyrde31-07-17FradragDom
SKM2017.458.ØLRVærdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisen - dagældende kursgevinstlovs § 25, stk. 2, jf. § 33, stk. 131-07-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.442.ØLRSagsomkostninger - retsplejelovens § 312 - delvise sagsomkostninger18-07-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.441.ØLRInteresseforbundne parter - modstående interesser - korrektion af handelspriser på ejerlejligheder - skønsmæssig værdiansættelse - maskeret udlodning17-07-17EjendomsavancebeskatningDom
SKM2017.434.ØLRStraf - momssvig - negative momsangivelser - direktør30-06-17StrafDom
SKM2017.418.ØLRStraf - told - vandpibetobak - smugleri26-06-17StrafDom
SKM2017.417.ØLRFradrag for tab - kursgevinstloven26-06-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.416.ØLRStraf - skattesvig - frifindelse - transparente selskaber - ikke forældet26-06-17StrafDom
SKM2017.409.ØLRStraf - momssvig - frifindelse - nye oplysninger19-06-17StrafDom
SKM2017.407.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativt/lavt privatforbrug19-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.406.ØLRRegistreringsafgift - bopæl - dobbeltdomicil - opgørelse af opholdsdage19-06-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.403.ØLRKonkursdekret - afsagt uanset klage - konkursfordring sandsynliggjort19-06-17Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2017.401.ØLRStraf - registreringsafgift - momssvig19-06-17StrafDom
SKM2017.400.ØLRStraf - skattesvig - sort aflønning19-06-17StrafDom
SKM2017.385.ØLRBeskatning af fri bil - firmabil på gule plader02-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.363.ØLREkstraordinær genoptagelse - konfiskation - særlige omstændigheder17-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.358.ØLRStraf - momssvig - flere tiltalte - dokumentfalsk - fiktive handler med solceller11-05-17StrafDom
SKM2017.357.ØLRFuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse11-05-17Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.356.ØLRIndregning af restskatter - forældelsens begyndelsestidspunkt - udlæg11-05-17ForældelseKendelse
SKM2017.344.ØLRFast ejendom - beskattede midler - udeholdt indkomst - grov uagtsomhed08-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.339.ØLRSkattearrangement - tilsidesættelse af konstrueret tab - omgåelse - retsbeskyttet forventning05-05-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.329.ØLRInddrivelse - indsigelse over en parkeringsafgift - opsættende virkning03-05-17EFIKendelse
SKM2017.326.ØLRStraf - momssvig - flere tiltalte - bogført med forkerte momskoder - retfærdig rettergang03-05-17StrafDom
SKM2017.325.ØLRForsvarersalær i administrativ straffesag - nedsættelse - sagens omfang og forløb03-05-17StrafDom
SKM2017.316.ØLRStraf - momssvig - uregistreret virksomhed27-04-17StrafDom
SKM2017.294.ØLRMaskeret udlodning ved kontante hævninger og overførsler - mulighed for omgørelse21-04-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.292.ØLRBeregning af indbringelsesfristen efter skatteforvaltningslovens § 49 - korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten20-04-17Andet om momsKendelse
SKM2017.279.ØLRBindende svar - afvisning10-04-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.277.ØLRSkatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 34 b, 2 pkt.10-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.264.ØLROverdragelse af ejendom fra hovedaktionær til selskab - interesseforbundne parter - maskeret udbytte - bagatelgrænse06-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.263.ØLRStraf - svig med lønsumsafgift og kildeskat - ledelsesansvar - nægtet registrering06-04-17StrafDom
SKM2017.259.ØLRStraf - bogføring - momssvig - skyldnersvig06-04-17StrafDom
SKM2017.244.ØLRIkke sagkyndige dommere - forretningsmæssig drift - fagkundskab04-04-17TonnageskatKendelse
SKM2017.243.ØLRHovedaktionærbegrebet - indirekte ejerskab - bestemmende indflydelse - kursgevinst04-04-17StrafDom
SKM2017.237.ØLRKommanditist - tvangsindløsning - opgørelse af pris03-04-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.235.ØLRStraf - momssvig - subsumption - revisorpåtegning03-04-17StrafDom
SKM2017.230.ØLRPeriodisering - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist30-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.227.ØLRStraf - prøvesag - transfer pricing dokumentation28-03-17StrafDom
SKM2017.226.ØLRStraf - kædesvig - momssvig - A-skat28-03-17StrafDom
SKM2017.225.ØLRStraf - momssvig - frifindelse27-03-17StrafDom
SKM2017.218.ØLRStraf - momssvig - revisor - selskabsstiftelser - råderet over konti24-03-17StrafDom
SKM2017.215.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighederne22-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.200.ØLRVærdiansættelse af anparter ved fraflytning16-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.199.ØLRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom16-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.196.ØLREkstraordinær genoptagelse - udenlandske skattepligt - særlige omstændigheder15-03-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.179.ØLRForhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykel10-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.176.ØLROmgørelse – overdragelse af varelager – ikke lagt klart frem10-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.162.ØLRDobbeltbeskatning – indkomst oppebåret på et norsk skib09-03-17Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.155.ØLRGodtgørelse af elektricitetsafgift og kuldioxidafgift - fejlbehæftede faktura - uberettiget fradrag08-03-17Energi og kuldioxidDom
SKM2017.152.ØLRPersonalesommerhus - rådighedsbegreb08-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.149.ØLRStraf – skattesvig – skyldnersvig – skattekontrollovens § 1507-03-17StrafDom
SKM2017.143.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – indsætning på konto07-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.142.ØLRBeskatning af udstedte fakturaer – Maskeret udlodning07-03-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.141.ØLRForvaltningsmyndigheders brevudsendelse - Forsendelsesrisiko06-03-17Når man vil klageDom
SKM2017.139.ØLRSkønsmæssigt forhøjelse – negativt privatforbrug - mellemregningskonto06-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.137.ØLROmkostningsgodtgørelse – forening – skattepligtig efter selskabsskatteloven – tidspunkt for vurdering06-03-17Når man vil klageDom
SKM2017.136.ØLRStraf – momssvig – nul angivelser06-03-17StrafDom
SKM2017.127.ØLRStraf – momssvig – dokumentfalsk overfor SKAT02-03-17StrafDom
SKM2017.118.ØLRSalg af mobiltelefoner - ikke momsregistreret selskab i et andet EU-land – fysiske transport fra Danmark til England – momssvig27-02-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2017.117.ØLRFradrag for købsmoms - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag27-02-17Indeholdelses- og registreringspligt + FradragDom
SKM2017.107.ØLRKorrektion - berigtigelse - hjemmel22-02-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.105.ØLRVurderingslovens § 18 - fastsættelse af værdien af råjord21-02-17ErhvervsejendommeDom
SKM2017.104.ØLRAntidumpingtold – rette debitor – fritagelse for toldskyld21-02-17TariferingDom
SKM2017.87.ØLRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst08-02-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.82.ØLRFradrag for løbende ydelser – begrænset skattepligt – ekstraordinær genoptagelse08-02-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.81.ØLRStraf – momssvig - selskaber08-02-17StrafDom
SKM2017.52.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – forsøg - tillægsbødeberegning25-01-17StrafDom
SKM2017.51.ØLRStraf – registreringsafgift – dokumentfalsk – falsk nummerplade25-01-17StrafDom
SKM2017.46.ØLRObjektiv hæftelse - parallelimport - forskelsbehandling23-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.35.ØLRStraf – momssvig – momsrefusion – fiktiv købsmoms18-01-17StrafDom
SKM2017.24.ØLRDokumentation for afgiftsgodtgørelse - glødelampeafgift - skærpet16-01-17Glødelamper og elek. sikringerDom
SKM2017.9.ØLRStraf - momssvig - fiktive fakturaer fra tredjemand05-01-17StrafDom
SKM2017.7.ØLRDAfgiftsmæssig identitet - konstruktive ændringer - udskiftning af motor - registreringsafgift05-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.1.ØLRStraf - momssvig - dokumentfalsk - bedrageri - straffelovsovertrædelser03-01-17StrafDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter