SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2013.920.SKAT-Genoptagelse som følge af Kommissionens åbningsskrivelse om personfradrag og fri bevægelighed - styresignal23-12-13Udenlandsk indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.918.SKATMomsgrundlaget ved affaldsbehandling af biler20-12-13MomsgrundlagStyresignal
SKM2013.905.SKATPraksisændring - modregning af tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter i gevinst ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked20-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2013.891.SKATPræcisering af praksis på området med energiafgift af energiforbruget til køling - styresignal19-12-13Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2013.882.SKATGodtgørelse af NOx-afgift, uhjemlet frist for ansøgning, genoptagelse af tidligere afslag og fremtidigt regelgrundlag og praksis - Styresignal18-12-13Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Generelt om punktafgifterStyresignal
SKM2013.818.SKATPraksisændring - husstandsvindmøller og solcelleanlæg - styresignal22-11-13MomspligtStyresignal
SKM2013.715.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR og LSR-kendelse af 19. februar 2013 (j.nr. 12-0238468) - skattepligt ved tilflytning, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1 - 180-dages-reglen og arbejde her i landet09-10-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.714.SKATArbejdsudleje - præcisering af praksis for arbejdsudleje inden for transporterhvervet - styresignal09-10-13Udenlandsk arbejdskraftStyresignal
SKM2013.713.SKATMoms - dokumentationskrav i forbindelse med EU-handel - tilbagekaldelse af styresignal09-10-13Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2013.691.SKATHenstand med indregnede restskatter01-10-13Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Afdragsordninger og henstandStyresignal
SKM2013.681.SKATForskerskatteordningen - Tidligere ansættelse i samme virksomhed - Rettelse - Den Juridiske Vejledning 2013-2 - Styresignal26-09-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.656.SKATStyresignal om visse fejl i Den juridiske vejledning 2013-218-09-13Renter og gebyrer + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtStyresignal
SKM2013.516.SKATImportørregistrering og momsregistrering - præcisering af praksis - styresignal19-07-13MomspligtStyresignal
SKM2013.476.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelse af 14. marts 2013 (SKM2013.296.LSR) - fradrag for udgifter i forbindelse med erhvervelse af lønindkomst, der er objektivt skattefritaget - styresignal03-07-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.445.SKATUdskydelse af virkningstidspunkt for skærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse EU-handel26-06-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerStyresignal
SKM2013.440.SKATKulafgift mv. - afgiftsmæssig stilling for grill-briketter mv. - styresignal24-06-13Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2013.439.SKATHusstandsvindmøller og solcelleanlæg - udskydelse af fristen for afmeldelse fra momsregistrering - styresignal24-06-13MomspligtStyresignal
SKM2013.437.SKATNy formel til fuldstændig denaturering af alkohol - Styresignal24-06-13Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2013.425.SKATFrister for tvungen sambeskatning og korrektion af fremført underskudssaldo på selskabsselvangivelsen - styresignal20-06-13SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2013.276.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelse af 14. december 2012 (SKM2013.182.LSR) om fri kost og logi, som modtages af arbejdsudlejede, der opfylder betingelserne i rejsereglerne - styresignal07-05-13Personlig indkomstStyresignal
SKM2013.216.SKATOphævelse af styresignal om opladning af batterier til elbiler - godtgørelse af elafgift - styresignal12-04-13Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2013.208.SKATMoms - ændring af praksis - udlejning af husbåd - EU-domstolens dom i sag C-532/11, Susanne Leichenich - styresignal03-04-13Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2013.199.SKATGrænsehandel - punktafgiftspligtige varer til eget brug - ændring af praksis - styresignal19-03-13Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Generelt om punktafgifter + Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2013.197.SKATSkærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse med EU-handel - styresignal18-03-13Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2013.128.SKATGenoptagelse af skatteansættelser hvor renteudgifter og renteindtægter på gæld og fordringer i næringsaktiver er medregnet i nettofinansieringsudgifterne, jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4 - styresignal18-02-13SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2013.102.SKATAfskrivninger efter inddrivelseslovens § 16 - styresignal08-02-13Eftergivelse og gældssaneringStyresignal
SKM2013.95.SKATProcedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 - styresignal06-02-13Sagsbehandling, journalisering og arkivreglerStyresignal
SKM2013.23.SKATPraksisændring - Afmeldelse fra momsregistrering - husstandsvindmøller og solcelleanlæg - styresignal09-01-13MomspligtStyresignal