TastSelvs historie

Historien om SKATs TastSelv service til borgerne er det rene Askepot-eventyr:  Det er historien om service, der har udviklet sig fra en status som "hobby-projekt" til at være et af  det offentlige Danmarks vigtigste og mest anvendte borgerservices på internettet.

I marts 2006 er det 10 år siden borgerne første gang kunne godkende deres selvangivelse via internettet. Første gang TastSelv kunne benyttes via internettet var i marts 1996 til indberetning af selvangivelsen for 1995.

TastSelvs store udbredelse og voksende betydning kan illustreres ved den begrundelse, der blev givet, da TastSelv-Borger vandt en specialpris i konkurrencen om E-handelsprisen 2004:

"Uanset om vi kan li´ det eller ej: En frontløber i det digitale Danmark.
Betjener en stor og trofast målgruppe - danske skatteydere - på god og solid vis. Digital spiller siden 1995 - og i dag en afgørende brik i digitalisering af danskernes forhold til den offentlige sektor. Fleksible muligheder for indberetning, serviceberegning mv., som sparer skatteyderne for besøg på kommunekontoret."

Også i bogen "Digital forkalkning - en debatbog om digital forvaltning i Danmark" fra 2004 konstateres TastSelvs store succes:

"Det Digitale ToldSkat er ubetinget den største succeshistorie med borgerrettet digital forvaltning i Danmark. I dag afleveres mere end to tredjedele af alle selvangivelser via TastSelv".

I en forskningsrapport fra Handelshøjskolen i København, hvor 110 styrelsers implementering af nye services på internettet er analyseret. Om de offentlige styrelsers brug af internettet skriver Handelshøjskolen:

"Der er kun meget få eksempler på digital sagsbehandling og digitale løsninger med slutbrugeren i centrum".

I undersøgelsen bedømmes TastSelv til at tilhøre den bedste gruppe. Disse 5 % beskrives som: "De revolutionerende".

Projektet blev i begyndelsen opfattet som en "døgnflue", og det blev ikke givet meget opmærksomhed eller reklame, inden det blev implementeret. Kravet til projektet var, at der på meget kort tid skulle udvikles en 100% driftssikker løsning uden sikkerhedsmæssige problemer.

Betingelserne for projektets succes var vanskelige i den første tid: Der var mange interessenter og procedurer, som projektet skulle igennem: Der var et embedssystem, der skulle overtales til at se potentialet og den positive effekt af den forandring, som projektet medførte. Derudover var udbudsproceduren  meget bureaukratisk og langsommelig, hvilket var en udfordring på grund af den korte tidsramme for projektet i dets første år.

Strategi og formål:

I 1995var formålet med TastSelv systemet alene at udvikle et system til borgerne, således at de selv kan registrere skatteoplysninger om selvangivelsen og forskudsopgørelsen. Først blev et telefonsystem udviklet, og året efter blev en internetbaseret løsning udviklet og implementeret.

I 2005er formålet at opnå en høj benyttelsesgrad af selvbetjeningssystemet og en høj andel af skatteydere, der fravælger at modtage skatteopgørelserne på papir. På kort sigt er målet at 70 % af borgerne skal anvende TastSelv til at godkende selvangivelsen, og at antallet af borgere, der ikke ønsker selvangivelse, årsopgørelse mv. tilsendt på papir fra SKAT, stiger til 100.000. Succes på disse områder kræver, at Skattemappen og de øvrige TastSelv funktioner (samlet i "TastSelv-menuen") er attraktive at benytte.

Fremtiden: Visionen for udviklingen af TastSelv systemet er, at årsopgørelsen kan dannes automatisk for alle borgere ud fra digitale indberetninger fra 3. part (arbejdsgivere, pengeinstitutter, kreditforeninger, a-kasser mv.), og at borgernes eventuelle bidrag sker som digital selvforvaltning via TastSelv systemer. Ultimativt stræber SKAT efter at tilbyde borgerne Det selvangivelsesløse samfund, hvor borgerne ikke behøver at forholde sig til skatten.

I fremtiden skal alle personlige skatteoplysninger så vidt muligt modtages direkte fra kilden (3. part). Alle relevante oplysninger skal være til rådighed for borgerne via TastSelv-menuen, og oplysningerne vil være tilgængelige for borgeren med TastSelv-kode eller digital signatur.

Resultater:

* SKAT's image er blevet ændret til at være en institution på forkant med udviklingen.

* Borgerne har ændret holdning vedrørende selvangivelse - fra at det var en tidskrævende pligt, til at det nu er en let opgave til egen fordel og til at kontrollere statens indberetninger.

10 års systemudvikling:

1994: Det daværende ToldSkat besluttede at oprette en service, hvor borgerne kan indtaste deres selvangivelsesoplysninger via voice response (telefon).

I 1995 besluttede ToldSkat at oprette en service, hvor borgerne kunne indtaste deres selvangivelsesoplysninger via internet. Følgende argumentation blev dengang anvendt som projektets succesmål:

"For skatteyderne har det flere fordele:

  • Årsopgørelsen foreligger hurtigere. Ved selv at indtaste oplysningerne spares 2 postforsendelser og konvertering (indtastning). Det betyder, at skatteyderne fremover maksimalt skal vente 3 uger fra de har selvangivet til de modtager årsopgørelsen. Det betyder, at skatteyderne fremover maksimalt skal vente 3 uger fra de har selvangivet til de modtager årsopgørelsen. Skatteyderne sparer besværet med at udfylde og sende eller aflevere selvangivelsesblanketten".

I marts 1996 kunne borgerne indtaste deres selvangivelse for 1995.

I 1997 blev det besluttet, at oprette en TastSelv-service, hvor borgerne kan indtaste ændringer til forskudsskemaet via voice response.

I 1997 blev det også muligt for borgerne at beregne sin forskudsskat og derved se et behov for at foretage eventuelle ændringer af sit skattekort. Borgeren skulle indtaste alle nødvendige oplysninger selv.

I 1998
blevdet muligt for borgerne at se resultatet (blot selve bundlinjen) af deres årsopgørelse på internettet. Resultatet kunne ikke ses samme dag som selvangivelsen var godkendt men først nogle dage efter. Borgerne kunne ligeledes få resultatet læst op via voice response.

Det blev i året også muligt for borgerne at ændre deres forskudsregistrering via internet.

1999 var et skelsættende år. I det år blev selvangivelsen på internettet vist med fortrykte oplysninger. Dvs. at de oplysninger, der var indberettet om skatteyderen, blev vist i de respektive felter på selvangivelsen. Det blev også muligt for borgerne at se hvilke virksomheder, organisationer mv., der havde indberettet beløbene.

I 2000 blev det muligt for borgere med udvidet selvangivelse at indberette deres selvangivelse via internettet. I indkomståret skete der også en udvidelse af TastSelv-løsningen med gennemførelsen af ejendomsværdiskatteberegningen.

I 2001 blev der mulighed for tidlig indberetning af befordringsfradrag, kontonummer samt e-mail adresse (februar-indberetning). Året bragte også muligheden for at borgerne kunne se den fulde årsopgørelse på internettet. Hidtil var det kun resultatet af beregningen ("bundlinjen"), der blev vist.

I 2002 blev forskudsopgørelsens fortrykte oplysninger også vist på internettet.

2003: Der oprettes fælles adgangskontrol for TastSelv forskud og TastSelv selvangivelsen. Den fælles adgangskontrol foregår hos CSC. Som en del heraf indføres samme TastSelv-kode til hele TastSelv miljøet. Den fælles adgangskontrol udvides i marts 2003 til også at fungere med Digital Signatur som følge af regeringens beslutning om at indføre digital signatur, som ToldSkat tilbyder at medvirke til at udbrede.

Logon med digital signatur indføres som et "Servicefællesskab" med SU-styrelsen og Økonomistyrelsen: Ved adgang via servicefællesskabet logger borgeren samtidigt på hos de to andre styrelser i servicefællesskabet ("single sign-on").

Februar-indberetning udvides til at omfatte alle felter på printselvangivelsen, som ikke indeholder printoplysninger (data fra 3.part).

I 2003 blev det også muligt for borgerne at anvende et beregningssystem vedr. avance af børsnoterede aktier.

 

2004: TastSelv på internettet udvides med adgang for borgeren til egne data i "Skattemappen". Sammen med Skattemappen indførtes muligheden for "online årsopgørelse" (straksafgørelse på internettet), hvor borgeren godkender sin selvangivelse via TastSelv og straks får beregnet årsopgørelsen. Eventuel overskydende skat overføres til borgerens bankkonto.


Forskudsopgørelsen for 2005 blev lagt i Skattemappen, og indberetningssiden på TastSelv forskud blev udvidet, så siden indeholder alle forskudssystemets mange felter.Den udvidede side vises ligesom beregningssiden: på en profilside udfyldes stamdata, og indberetningssidens omfang bestemmes af hvilke stamdata, der er indberettet.

2004 var også året hvor borgerne fik mulighed for at overføre egne årsopgørelsesdata via internettet til egen bank (netbank) i forbindelse med online kreditvurdering. Anvendelse af løsningen kræver login på netbanken med bankens logon system samt personlig identifikation med digital signatur ved overførslen af data.

 

2005: TastSelv koden udvides fra 7 til 8 cifre. Når borgeren anvender TastSelv på internettet skal han/hun ændre den tildelte 8-cifrede kode til en selvvalgt kode på mellem 8 - 16 tal eller bogstaver. Når borgeren via internettet har valgt en ny kode, vil der fra og med det følgende år ikke længere blive udskrevet en kode på forskudsopgørelsen eller selvangivelsen.

I 2005 blev TastSelv udvidet med en ekstra dimension: Hvor der hidtil kun havde været adgang til TastSelv via borgerens egen TastSelv-kode eller digitale signatur blev det også muligt for sagsbehandlere i SKAT og i kommunale servicebutikker at få adgang via en "Sagsbehandleradgang", hvor adgangen sker via SKATs intranet og logon foretages med adgangskoder til SKATs mainframesystemer (TS-TELE user).

 

2006: Borgeren får mulighed for at danne forskudsopgørelsen med tilhørende skattekort online, det gælder både via telefon og internet. Hvis forskudsopgørelsen dannes online via internettet, kan borgeren med det samme få vist resultatet/skattekortet og udskrive det selv.

I 2006 udvides den ekstra-dimensionelle adgang til TastSelv ved at der indføres en "Autorisationsadgang" for rådgivere (revisorer og andre). Adgangen sker via internettet og logon sker med rådgiverens digitale signatur. Forinden rådgiveren kan få adgang skal borgeren have autoriseret rådgiveren til adgangen til borgerens TastSelv-menu.

Ultimo 2006 blev det muligt for brugeren at modtage en ny TastSelv-kode via e-mail eller sms. Løsningen kræver at brugeren forinden i Profiloplysningerne i TastSelv-menuen har  indtastet sin e-mail eller sit mobiltelefonnummer og har indtastet et selvvalgt spørgsmål og tilhørende selvvalgt svar. Ved bestilling af ny kode skal brugeren taste sit personnummer og derefter skal kunne huske sit selvvalgte svar, der skal tastes ind. Hvis det er på plads kan en ny kode afsendes.

Logbogen i TastSelv-menuen moderniseres, så brugeren kan sortere linjerne i Logbogen efter type og dermed vælge kun at få vist særlige typer af hændelser.

 

2007: Primo 2007 implementeres en ny login funktion til digital signatur. Funktionen kræver at brugerens browser kan køre applets. Fordelen ved den nye loginfunktion er, at appletten kan finde certifikater på alle typer af drev. Man kan således logge ind med både normal installering af certifikatet på pc'ens harddisk og med f.eks. digital signatur på cd-rom kort, som TDC er begyndt at udsende.

Marts 2007 blev det muligt for modtagere af den udvidede selvangivelse af indtaste regnskabstal via TastSelv og få dannet en årsopgørelse med det samme (online).