Før eller senere skal du måske handle med virksomheder eller private i udlandet. Der gælder et sæt regler, hvis du handler med EU-lande, og et andet sæt, hvis du handler med lande uden for EU (3. lande). Du skal være opmærksom på, at indførsel og udførsel af visse varer kræver særlig tilladelse. Det kan du få mere at vide om hos SKAT.

Handel med EU-landeEU omfatter udover Danmark følgende lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Køber eller sælger du varer inden for EU, skal du ikke betale told.

Hvis du handler med lande inden for EU, skal du i visse tilfælde indberette nogle ekstra oplysninger, når du skal indberette og betale moms. Sælger du varer til virksomheder i andre EU-lande, skal du derudover for hver måned indberette oplysninger om EU-varesalg til SKAT. Oplysninger om EU-varesalg skal indberettes til EU-salg uden moms via TastSelv Erhverv på skat.dk/tastselverhverv eller via virk.dk. På virk.dk kan du samtidig indberette til Danmarks statistik, Intrastat.

Køb af varer i andre EU-lande
Køber du varer fra en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land, skal der ikke moms på fakturaen, hvis den udenlandske virksomhed har fået oplyst dit momsnummer (DK + det 8-cifrede CVR-/SE-nr.).

Du skal imidlertid selv beregne en såkaldt erhvervelsesmoms på 25 procent af fakturaværdien. Du skal medregne erhvervelsesmomsen til din salgsmoms, når du skal indberette og betale moms, men kan i øvrigt trække erhvervelsesmomsen fra i samme omfang som momsen på varer du køber hos en dansk virksomhed. Din indkøbspris vil dermed - alt andet lige - være den samme, uanset om du køber varen i Danmark eller i et andet EU-land.

Du skal i nogle tilfælde også betale punktafgift af varer, du køber i andre EU-lande. Se afsnittet Hvis du skal betale afgifter.

Er du til møder i udlandet, vil du typisk komme til at betale udenlandsk moms på nogle varer og ydelser - moms som du måske kunne have trukket fra, hvis varerne eller ydelserne var købt i Danmark.

Du kan i visse tilfælde få tilbagebetalt moms, som du har betalt i udlandet. Momsen skal i så tilfælde tilbagesøges via TastSelv Erhverv, hvor du udfylder ansøgningskemaet under punktet "Momsrefusion". Du kan altså ikke bare trække den udenlandske moms fra i dit danske momsregnskab. Læs mere om det i Tilbagebetaling af moms du har betalt i udlandet på skat.dk/Spørgsmål og Svar - Dig og din Virksomhed -Moms.

Salg af varer til andre EU-lande
Hvis du sælger varer til en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land, kan du sælge varen uden moms, hvis varerne rent faktisk forlader Danmark.

Endvidere, bekræfter du gyldighed af den udenlandske kundes momsnummer og skriver dette på fakturaen

Du skal i momsangivelsens rubrik B skrive, hvor meget du har solgt for i alt og samtidig indberette til EU-salg uden moms. 

Du skal være klar over, at du er betalingspligtig af momsen, hvis det viser sig, at den udenlandske virksomhed ikke er momsregistreret, eller hvis varerne ikke har forladt Danmark. Det er dog en forudsætning for at blive betalingspligtig, at man har handlet forsætligt/uagtsomt.

Det er derfor vigtigt, at bekræfte den udenlandske virksomheds momsregistreringsnummer, navn og adresse før handel. Du kan bekræfte momsregistreringsnumre via VIES-systemet under TastSelv Erhverv på skat.dk. Er du i tvivl, hvorvidt køberen har et gyldigt momsnummer, bør du beregne moms af salget medmindre du på anden måde kan få fornøden sikkerhed for, at køber har et gyldigt momsnummer, navn og adresse. Dette kan fx ske ved, at køber over for dig som sælger sender officiel dokumentation for, at køber er momsregistreret i hjemlandet.

Ligeledes bør du sørge for at få bekræftet køberens momsnummer, navn og adresse i veletablerede handelsforhold, hvor du og din udenlandske kunde har et godt kendskab til hinanden.

Sælger du varer til en privat kunde i EU, skal du som udgangspunkt opkræve dansk moms. Hvis det samlede salg til private kunder i et EU-land ved fjernsalg overstiger 35.000 Euro eller 100.000 Euro, alt efter hvilken grænse det pågældende EU-land har valgt, skal du i visse tilfælde momsregistreres i det pågældende EU-land.

Handel med lande uden for EU (3. lande)
Handler du med lande uden for EU (3. lande), herunder Færøerne og Grønland, skal du registreres som importør og/eller eksportør hos Erhvervs-og Selskabsstyrelsen.

Det vil være en fordel at vælge SKATs sikkerhedsstillelsesordning. Du kan læse mere om sikkerhedsstillelsesordningen i Toldvejledningens afsnit C.1.1 skat.dk. herved undgår man at betale importtold, inden at varen kan tages i brug.

Køb af varer i lande uden for EU
Inden du køber varer i lande uden for EU, skal du registreres som importør hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Du skal i nogle tilfælde betale told og eventuelt punktafgift af varer, du køber i lande uden for EU. Tolden, som bliver beregnet af toldværdien, dvs. typisk af fakturaværdien og fragtomkostningerne mv., kan du trække fra i dit skatteregnskab som en driftsomkostning.

Når du indfører varer fra lande uden for EU, skal du også betale moms. Denne moms kaldes for importmoms. Du skal beregne importmoms på 25 procent af toldværdien tillagt forsendelses- og forsikringsomkostninger. Importmomsen afregnes på virksomhedens momsangivelse. Importmomsen kan du dog trække fra ligesom moms på varer, som du køber af en dansk virksomhed.

Når varerne er kommet til Danmark, skal de fortoldes. Det betyder, at du skal udfylde en toldangivelse. Du kan med fordel benytte Toldsystemet på skat.dk, når du afgiver dine fortoldningsoplysninger. Toldsystemet er et internetbaseret system, som kan give dig en hurtig ekspedition. For at få adgang til Toldsystemet, skal du udfylde og indsende blanket 49.027til SKAT. Blanketten finder du på skat.dk -Virksomheder - Blanketter.

Det er ikke så lige til at udfylde en toldangivelse, og det kan også være svært at finde rundt i de mange regler. Du kan med fordel benytte et speditørfirma til at hjælpe med dette.

Når varerne er fortoldet, sender SKAT en opkrævning på tolden til dig. I afsnittet Frister for at indberette og betale kan du læse mere om, hvornår du skal indbetale tolden.

Salg af varer til lande uden for EU
Inden du sælger varer til lande uden for EU, skal du registreres som eksportør hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For at varen kan udføres, skal du afgive en udførselsangivelse. Dette skal ske elektronisk ved at benytte e-Export i Toldsystemet på skat.dk.

Du kan med fordel få hjælp til at udfylde angivelsen af et speditørfirma. Du kan udføre varerne, når angivelsen er godkendt af SKAT, og varerne samtidig er forevist ved det toldekspeditionssted, hvor de forlader landet.

Sender du varerne med post eller bane er der visse lettelser. Du skal ikke forevise varerne ved et toldekspeditionssted, hvis du sender varerne med post. Du skal blot aflevere varerne på posthuset og afsende dem herfra. Du skal tage en udskrift af udførelsesangivelsen og aflevere denne sammen med pakken på posthuset.

Du kan sælge varerne uden moms, hvis du kan dokumentere, at de er sendt ud af EU. Denne dokumentation vil du have, hvis du opbevarer en kopi af udførselsangivelsen med elektronisk udpassageattest i e-Export, og hvis det af faktura, bankafregning mv. fremgår, at varerne er eksporteret til en kunde uden for EU. Du kan læse mere om eksportdokumentation i Toldvejledningen afsnit C.1.3.8skat.dk

Køb og salg af ydelser
Køber du ydelser i udlandet, skal du som hovedregel selv beregne og betale moms af værdien. Omvendt skal du som hovedregel ikke beregne eller opkræve moms af ydelser, du sælger til virksomheder i udlandet.

Der gælder dog en række undtagelser fra disse hovedregler. Du kan læse mere om reglerne i vejledningen Moms af ydelser.