Du skal ikke momsregistreres, hvis du kun sælger ud af dine egne private ejendele.

Du skal heller ikke momsregistreres, hvis du kun sælger varer og momspligtige ydelser for 50.000 kr. ekskl. moms eller derunder om året. Du kan dog vælge at blive registreret. Det vil fx være en fordel, hvis du for det meste sælger til momsregistrerede virksomheder.

Der er højere bundgrænser for momsregistrering for blinde, kunstnere mv., ligesom der gælder særlige regler for genbrugsbutikker og for varer og ydelser, der sælges ved velgørende arrangementer. Du kan få mere at vide ved at kontakte SKAT.

Momsfri ydelser
Hvis du leverer momsfri ydelser, skal du ikke momsregistreres. Nedenfor er nævnt de mest almindelige momsfri ydelser.

Hos SKAT kan du altid få oplyst, om det, du vil lave, er momsfrit eller momspligtigt.

Vær opmærksom på, at de fleste virksomheder, som sælger momsfri ydelser, skal registreres for og betale lønsumsafgift.

Sundhedssektoren
Hospitaler, privatpraktiserende læger, kiropraktorer, fysioterapeuter, tandlæger, tandteknikere og dentallaboratorier, psykologer m.fl. skal ikke opkræve moms af de ydelser, de leverer, når ydelserne forfølger et terapeutisk formål.

Alternative behandlere skal heller ikke opkræve moms af deres ydelser, hvis de har gennemført en vis uddannelse, og hvis ydelserne forfølger et terapeutisk formål. 

Vær opmærksom på, at det er formålet med behandlingen, der afgør om det er momsfrit. Kontakt SKAT, hvis du er i tvivl. 

Social forsorg og bistand
Der skal ikke opkræves moms af ydelser eller varer, som leveres af private eller offentlige plejehjem, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, observationshjem og lignende institutioner.

Private hjemmehjælpere skal heller ikke opkræve moms af ydelser, der er visiteret af kommunen, som fx hjælp med personlig hygiejne og deltagelse i udflugter og ferieture. Ydelser, der ikke er visiteret, som fx hjælp til indkøb eller rengøring er derimod momspligtige.

Private hjemmehjælpere skal afregne moms, hvis de udfører arbejde efter fritvalgsordningen, som er visiteret af kommunen, , og hvor betalingen for ydelsen afregnes mellem hjemmehjælperen og kommunen.

Undervisning og kursusvirksomhed
Undervisning på offentlige og private skoler og højere læreanstalter er momsfri. Det gælder også faglig uddannelse, omskoling og anden undervisning af skolemæssig eller faglig karakter. Salg til elever af undervisningsmaterialer af generel karakter så som lærebøger, diverse kontorartikler, kopikort, tegneudstyr, regnemaskiner mv. er momspligtigt.

Undervisning i traditionelle fag som sprog, musik, håndarbejde, tegning, bogføring, it og maskinskrivning er også momsfri, mens der skal opkræves moms af undervisning i fx selvudvikling, healing, drømmetydning mv.

Undervisning i legemsøvelser er momsfri, hvis undervisningen ledes af en instruktør og sker efter forud fastlagte programmer. Undervisning i gymnastik, aerobic, dans, afspænding, yoga, judo og lignende er således typisk fritaget for moms. Derimod skal der normalt opkræves moms af styrke- og motionstræning med motionsredskaber samt af undervisning i golf, ridning, tennis, dykning mv.

Kursusvirksomheder, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner, skal som udgangspunkt opkræve moms af kursusgebyrerne, uanset hvad kurset drejer sig om.

Foreninger og organisationer
Politiske, religiøse, patriotiske, filosofiske, filantropiske foreninger, samt fagforeninger og foreninger, som vedrører borgerlige rettigheder, og som ikke arbejder med gevinst for øje, skal normalt ikke opkræve moms af medlemskontingenter mv. eller af varer, der sælges i nær tilknytning til foreningsvirksomheden.

Andre foreninger og organisationer skal som udgangspunkt opkræve moms. 

Sport

Sportsaktiviteter og -arrangementer, som ikke udøves med gevinst for øje, er fritaget for moms. Fritagelsen omfatter ikke arrangementer, hvis der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere. Der skal betales moms af erhvervsmæssigt salg af adgang til sports- og idrætsanlæg, fx bowling- og motionscentre. Det er alene sports- eller idrætsaktiviteter, der er momsfritaget. Ved vurderingen af, hvad der kan anses for sportsaktiviteter, lægges der bl.a. lægges vægt på, om den klub eller forening, hvor aktiviteten udøves, er tilknyttet Dansk Idræts Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) eller tilsvarende sports- eller idrætsforbund.

Momsfritagelsen er begrænset til det ikke-kommercielle udbud af sportsaktiviteter, fx amatørsports- og idrætsforeningers salg til medlemmer af adgang til at bruge bowlingbaner, motionsredskaber, deltage i træning og kampe mv. I disse tilfælde består vederlaget til klubben m.fl. typisk i medlemmernes kontingentbetaling. .

Salg af varer og ydelser, som ikke har noget med sport at gøre, fx salg af reklameydelser, øl og sodavand, skal der som udgangspunkt betales moms af. En amatørsportsklub eller en idrætsforening kan dog på visse betingelser blive momsfritaget for salg af disse varer og ydelser. Læs mere nedenfor i afsnittet om velgørende og almennyttige foreningers salg af varer og ydelser.

Kultur og kunst
Der skal ikke opkræves moms af kulturelle aktiviteter, hvis de er af interesse for en bredere kreds af borgere. Biblioteker, museer, zoologiske haver og lignende skal fx ikke opkræve moms af entreindtægter eller af deres salg af kataloger, fotokopier mv., hvis de ikke bliver solgt med fortjeneste.

Fritagelsen gælder derimod ikke den mere forlystelsesbetonede del af kulturlivet som fx biografer, teatre, koncerter, radio- og fjernsynsudsendelser.

Forfattere, journalister, komponister, instruktører mv. skal som udgangspunkt heller ikke opkræve moms. En musiker eller en instruktør, som for egen regning og risiko arrangerer en koncert eller en forestilling, skal dog opkræve moms af entreindtægten.

Oversættelse af skønlitterære værker er også momsfri, mens korrektur- og sekretærhjælp, konsulentbistand og rådgivning, der ydes til fx forfattere og kunstnere, er momspligtig.

Forsikrings- og finansiel virksomhed
Forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og -formidlere skal ikke opkræve moms af deres ydelser vedrørende forsikring og genforsikringsvirksomhed. Det samme gælder finanssektorens og andres salg af finansielle ydelser. Der skal dog opkræves moms af vurderings- og taksationsydelser.

Udlejning, administration, bortforpagtning og salg af fast ejendom
Udlejning af fritidshuse, erhvervsejendomme, beboelsesejendomme og privat udlejning af værelser er som udgangspunkt momsfri. Virksomheder, der udlejer fast ejendom, kan dog på visse betingelser få lov til at beregne moms af leje på erhvervslejemål (blive frivilligt momsregistreret). Du skal indsende en digital indberetning om at blive fritaget. Find den på virk.dk.

Fordelen ved at blive frivilligt registreret består i, at en momsregistreret lejer helt eller delvis kan fratrække den moms, du opkræver ved udlejningen, og at du får fradrag for momsen på omkostninger ved opførelsen.

Velgørende og almennyttige foreningers salg af varer og ydelser
Velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., der sælger varer og ydelser, der skal betales moms af, kan på visse betingelser undlade at opkræve moms af salget, selv om salget overstiger momsregistreringsgrænsen på 50.000 kr.

Du kan læse mere om reglerne i vejledningen Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte på skat.dk/virksomhed - Vejledninger.

Bisættelser
Der skal ikke opkræves moms af ydelser i direkte tilknytning til bisættelser, hvorimod der skal opkræves moms af de varer, der sælges i forbindelse med bisættelser.

Persontransport
Transport af personer er momsfri, uanset om transporten sker med bil, tog, fly, skib eller andet.

Der skal dermed ikke opkræves moms af fx taxakørsel, færgeoverførsel eller erhvervsmæssig sejlads med lystfiskere. For så vidt angår buskørsel er det dog kun rutekørsel, som er momsfri. Der skal derimod opkræves moms af turistkørsel.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter