Som udgangspunkt skal der betales moms af varer og ydelser, der bliver leveret mod vederlag her i landet. Det er en betingelse, at leverancen foretages af en momspligtig person, og at den momspligtige person i forbindelse med den konkrete leverance handler i egenskab af momspligtig person. Se afsnit D.A.4.1.1 om, hvornår der er momspligt ved levering af varer og ydelser.

Vederlaget for en leverance indgår derfor ikke i omsætningen ved beregningen af delvis fradragsret efter ML § 38, stk. 1, hvis den momspligtige person ikke handler i egenskab af momspligtig person i forbindelse med den konkrete leverance.

Den samlede omsætning i regnskabsåret er som udgangspunkt det samlede momsgrundlag for de transaktioner, som kan periodiseres til regnskabsåret. Se afsnit D.A.11.4.2.2.1 om reglerne for beregning af den samlede omsætning.

Et beløb, der efter almindelig sprogbrug måske kunne betegnes som omsætning, indgår derfor ikke i omsætningen ved beregningen af delvis fradragsret efter ML § 38, stk. 1, hvis beløbet ikke anses for vederlag for en leverance. Det vil fx være tilfældet for nogle tilskud, men ikke for andre tilskud.

Tilsvarende indgår et beløb, selvom det kan anses for vederlag for en leverance, ikke i omsætningen ved beregningen af delvis fradragsret efter ML § 38, stk. 1, hvis det efter særlige regler i momsloven ikke skal medregnes til momsgrundlaget. Dette gælder fx udlæg, hvis visse betingelser er opfyldt.

Bemærk

Kompensationsbeløb modtaget i forbindelse med Covid-19 på grundlag af bekendtgørelse nr. 621 af 14. maj 2020 om kompensation for omsætningstab, og bekendtgørelse nr. 574 af 5. maj 2020 om kompensation af faste udgifter, skal ikke medregnes som omsætning ved opgørelse af den delvise fradragsprocent, jf. momslovens § 38, stk. 1. Modtagelsen af kompensationsbeløbene medfører heller ikke, at der skal ske begrænsning af fradragsretten efter momslovens § 38, stk. 2.

Se også