Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når der leveres varer i form af metalskrot. Se ML § 46, stk. 1, nr. 7, indført i momsloven ved lov nr. 590 af 18/06/2012.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Definition: Metalskrot omfattet af betalingspligten
  • Fradragsret for den betalingspligtige køber ved dennes efterfølgende transaktioner med metalskrot
  • Grænseoverskridende leverancer af metalskrot 
  • Administrative regler.

Regel

Aftageren er omvendt betalingspligtig for moms, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager metalskrot fra en virksomhed, etableret her i landet.

Se ML § 46, stk. 1, nr. 7, indført i momsloven ved lov nr. 590 af 18/06/2012.

Definition: Metalskrot omfattet af betalingspligten

Det er Skatteministeriets opfattelse, at i hvert fald følgende varer må anses for omfattet af den omvendte betalingspligt for moms ved handel med metalskrot:

  • Skrot af aluminium, bly, jern, kobber, nikkel, stål, sølv, tin, zink eller af guld, dog kun når guldet ikke er omfattet af omvendt betalingspligt efter ML § 46, stk. 1, nr. 4.
  • Halvfabrikata fra forarbejdning, fremstilling eller udsmeltning af metaller eller metallegeringer.
  • Rester og andre genbrugsmaterialer, der består af metaller eller metallegeringer, samt slagger, aske, hammerskæl og industriaffald, der indeholder metaller eller metallegeringer.
  • Afklip, skrot, affald og brugte materialer samt genbrugsmateriale af kabler, hvori der er indlagt metal eller metallegeringer, eller som er omviklet med metal eller metallegeringer.

Hvis der er tale om skrotvarer, der er sammensat eller sammenbygget af metal og andre typer materialer fx træ eller plastic, vil det som regel altid være værdien af metallet, der har markesværdi ved køb og salg, og som er det, der betales for. Sådanne sammensatte skrotvarer skal derfor anses for metalskrot og er omfattet af den omvendte betalingspligt, selvom metaldelen af varen eventuelt har mindre vægt eller fylde end ikke-metaldelen.

Listen er ikke udtømmende under hensyn til, at der består en risiko for, at der kan opgives fejlagtige oplysninger om varernes karakter for at omgå den omvendte betalingspligt.

Det er SKAT, der som led i indsats og kontrol bedømmer og træffer afgørelsen om, hvad der er metalskrot og er omfattet af den omvendte betalingspligt efter ML § 46, stk. 1, nr. 7.

 

Se også om afgrænsningen af affald og skrot, der kan omfattes af omvendt betalingspligt for moms, i momssystemdirektivets artikel 199, stk. 1, litra d, der henviser til direktivets Bilag VI.

 

Fradragsret for den betalingspligtige køber ved dennes efterfølgende transaktioner med metalskrot

Hvis den, der er omvendt betalingspligtig for moms ved handel med metalskrot efter ML § 46, stk. 1, nr. 7, anvender det tilkøbte metalskrot til momsmæssige formål som led i selvstændig økonomisk virksomhed, har den betalingspligtige person ved opgørelse af momstilsvaret fradrag for den omvendt betalingspligtige moms som indgået afgift eller købsmoms efter den almindelige regel i ML § 37, stk. 2, nr. 1. Se ML § 37, stk. 2, nr. 1 og Momsvejledningen afsnit J.1.2.1.

Grænseoverskridende leverancer af metalskrot

Hvis en dansk afgiftspligtig person leverer varer i form af metalskrot til en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land, gælder de almindelige regler for EU-salg uden moms efter ML § 34, stk. 1, nr. 1: Leverancerne skal angives i den indenlandske momsangivelse "rubrik B-varer EU-salgsangivelse" efter momsbekendtgørelsens § 54 a, stk. 4, og som EU-salg uden moms efter ML § 54 samt momsbekendtgørelsens §§ 72-73. Se afsnit A.B.4.2.1.2 og A.B.4.2.2.1 samt momsbekendtgørelsens § 54 a og §§ 72-73, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011 og BEK nr. 1312 af 15/12/2011.

Hvis en dansk afgiftspligtig person erhverver varer i form af metalskrot fra en momsregistreret virksomhed i et andet EU land, gælder de almindelige regler for erhvervelse af varer fra andre EU-lande: Den danske afgiftspligtige person er betalingspligtig for moms af det erhvervede metalskrot efter ML § 46, stk. 2 og skal i den indenlandske momsangivelse angive købsmomsen af det erhvervede metalskrot i rubrikken "Afgift af varekøb fra udlandet" efter ML § 56 og værdien af metalskrottet ekskl. dansk moms i rubrik A-varer efter momsbekendtgørelsens § 54 a, stk. 2, nr. 1, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011.

Se afsnit A.B.4.2.1.1, A.B.4.2.1.2 og D.A.13.3.

Hvis der fra et land uden for EU leveres varer i form af metalskrot til Danmark, er der omvendt betalingspligt for moms ved indførsel af varer efter ML § 46, stk. 4. Se afsnit D.A.13.5.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til omvendt betalingspligt for moms ved levering af metalskrot:

Leverandøren af metalskrot til en køber, der er betalingspligtig for momsen

Leverandøren af metalskrot til en køber, der er betalingspligtig for momsen, er underlagt særlige oplysningskrav til faktura. Se momsbekendtgørelsens § 40 b, indsat ved BEK nr. 434 af 23/04/2010, og ændret ved BEK nr. 745 af 28/06/2012.

Leverandøren har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 52, stk. 10, nr. 3, ændret ved BEK nr. 434 af 23/04/2011 og BEK nr. 745 af 28/06/2012.

Leverandøren skal i momsangivelsens rubrik C angive indenlandske leverancer af metalskrot, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms af metalskrot efter ML § 46, stk. 1, nr. 7. Se momsbekendtgørelsens § 54 a, stk. 7, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011, der henviser til momsbekendtgørelsens § 52, stk. 10, nr. 3, ændret ved BEK nr. 434 af 23/04/2010 og BEK nr. 745 af 28/06/2012.

Den betalingspligtige person

Den betalingspligtige person har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 52, stk. 3, ændret ved BEK nr. 1497 af 15/12/2009 og BEK nr. 745 af 28/06/2012.

Den betalingspligtige person skal på momsangivelsen angive den (omvendt) betalingspligtige moms som udgående afgift (salgsmoms) og skal, forudsat metalskrottet anvendes til momsmæssigt formål, angive det samme beløb som indgående afgift (købsmoms). Se ML § 57, stk. 1, og afsnit A.B.4.2.1.2.

Bemærk

Inden for den danske metalskrotbranche anvendes i betydeligt omfang afregningsbilag, hvor køberen udsteder fakturaen på leverandørens vegne. Se ML § 52, stk. 2 og momsbekendtgørelsens § 47.

 

Afregningsbilag kan fortsat anvendes, selv om der er indført omvendt betalingspligt for moms ved handel med metalskrot, således at det er den betalingspligtige køber, der udsteder fakturaen på leverandørens vegne. Dog skal de generelle betingelser efter ML § 52, stk. 2 og momsbekendtgørelsens § 47 for at anvende afregningsbilag følges, mens det enkelte afregningsbilag skal udstedes under hensyn til de særlige indholdskrav til faktura efter momsbekendtgørelsens § 40 b. Omvendt kan der ses lidt mere lempeligt på kravet om verifikation af en handelsparters momsregistrering efter momsbekendtgørelsens § 47, stk. 1, og stk. 3, 2. pkt., idet den omvendte betalingspligt gælder, uanset om den betalingspligtige person er momsregistreret.