Indhold

Dette afsnit handler om de specificerede oplysninger, herunder oplysninger om værdiansættelse, der skal afgives ved indberetning af personalegoder.

Afsnittet indeholder:

 • Pligt til at indberette skattepligtige fordele, for hvilke der ikke er betalt fuldt vederlag
 • Personalegoder, der skal indberettes særskilt og med angivelse af art
 • Principper for værdiansættelsen ved indberetning af personalegoder
 • Værdiansættelsen ved indberetning af visse enkelte personalegoder
 • Personalegoder, der skal indberettes uden værdi, eller som ikke skal indberettes
 • Periodevis samtidig indberetning af løn og personalegoder
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Pligt til at indberette skattepligtige fordele, for hvilke der ikke er betalt fuldt vederlag

Se SKL § 7 A, stk. 3, 1. pkt., og indberetningsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, 1. pkt.

Personalegoder, der skal indberettes særskilt og med angivelse af art 

Indberetning om følgende goder skal ske særskilt og med angivelse af art:

 • Fri kost og logi, som værdiansættes efter de normalværdier for kost og logi, der fastsættes af Skatterådet.
 • Fri kost og logi i øvrigt.
 • Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger mv. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger, se dog indberetningsbekendtgørelsens § 14, stk. 4, nr. 9.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 1-4.

Bemærk

Indberetning af personalegode i form af særskilt arbejdsgiverbetalt radiolicens vil ikke længere være aktuel for perioder fra og med den 1. juli 2013, idet radiolicensen afskaffes fra og med dette tidspunkt efter lov nr. 513 af 27. maj 2013 (på Kulturministeriets område).

Principper for værdiansættelsen ved indberetning af personalegoder

Der er følgende overordnede principper for den værdiansættelse, der skal ske ved indberetning af skattepligtige personalegoder: 

 • Indberetningen skal ske ved at angive godets skattepligtige værdi, dog ikke frikort til offentlig befordring, se afsnit herom nedenfor.
 • Værdien skal, hvis den skattemæssigt angår flere perioder, opgøres som det beløb, der efter en forholdsmæssig fordeling kan henføres til den periode, indberetningen angår.
 • Den skattepligtige værdi fastsættes som hovedregel til den værdi, som det må antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.
 • Rabat på indkøb af varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren mv. udbyder til salg som led i sin virksomhed, skal dog alene beskattes i det omfang, rabatten overstiger avancen hos den pågældende arbejdsgiver mv.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 14, stk. 2, 1. pkt

Værdiansættelsen ved indberetning af visse enkelte personalegoder

For disse arter af skattepligtige personalegoder er der særlige regler for værdiansættelsen:

 • Firmabil til rådighed for privat kørsel
  • skal indberettes med den del af den årlige værdi efter LL § 16, stk. 4, som forholdsmæssigt henføres til den periode, indberetningen angår.
 • Helårsbolig til rådighed for privat brug, hvis den betalte leje er under værdien efter LL § 16, stk. 3, jf. stk. 7-9.
  • Der skal indberettes forskellen mellem den betalte leje og den skattepligtige værdi efter LL § 16, stk. 3, jf. stk. 7-9, for den periode, indberetningen angår, idet Skatterådet har fastsat skematiske værdier for værdiansættelsen.
 • Opvarmning, elektricitet, vand og andre udgifter vedenhelårsbolig,
 • Sommerbolig til rådighed for privat brug
 • Lystbåd til rådighed for privat brug.
 • Medie-/radiolicens mv.
  • indberettes med arbejdsgiverens faktiske udgift.
 • Fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, skal som skattepligtigt gode efter LL § 16, stk. 3, nr. 3,
  •  indberettes med værdien efter LL § 16, stk. 12, som forholdsmæssigt kan henføres til perioden, indberetningen angår.
 • Fri kost og logi,
  • som omfattes af de normalværdier, Skatterådet har fastsat,
  • indberettes med normalværdi, der kan henføres til perioden, indberetningen angår.
 • Privat benyttelse af computer med tilbehør skal som skattepligtigt gode efter LL § 16, stk. 13, 2.-4. pkt.,
  • indberettes med værdien efter LL § 16, stk. 13, som forholdsmæssigt kan henføres til perioden, indberetningen angår.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 14, stk. 2, nr. 1-9.

Bemærk

 • Firmabil til rådighed for privat kørsel,
 • fri telefon mv. og
 • fri kost og logi,

skal værdiansættes, som anført ovenfor, men skal beskattes og indberettes som A-indkomst efter SKL § 7.

Personalegoder, der skal indberettes uden værdi, eller som ikke skal indberettes

Personalegoder, der skal indberettes uden værdi

Frikort til offentlig befordring skal indberettes, men uden at angive en værdi af dette. 

Pligten til at indberette om frikort uden at angive værdi omfatter også frikort, der ydes til kommunalbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af folketinget som led i tillidshverv.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 14, stk. 3.

Skattepligtige personalegoder, der efter visse betingelser ikke skal indberettes

Følgende personalegoder mv. er undtaget fra arbejds- eller hvervgiverens indberetningspligt efter skattekontrolloven, men må fortsat anses for indkomstskattepligtige for modtageren efter SL § 4 og LL § 16, stk. 1:

 • Goder omfattet af LL § 16, stk. 3, 3. og 4. pkt.,
  • uanset om den samlede årlige tildeling af sådanne goder overstiger grundbeløbet efter LL § 16, stk. 3, 3. pkt.
  • Indberetning skal dog foretages, hvis den ansatte tildeles et enkelt gode, hvis værdi overstiger det nævnte grundbeløb.
 • Goder omfattet af LL § 16, stk. 3, 6. pkt.,
  • uanset om den samlede årlige tildeling af sådanne goder overstiger grundbeløbet efter denne bestemmelse.
 • Bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger mv.
 • Firmabørnehave og firmavuggestue til rådighed.
 • Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads i tilknytning til arbejdspladsen.
 • Arbejdsgiverbetalte præmier for forsikringer, derdækkersundhedsbehandlinger mv., og
  • som efter aftale mellem arbejdsgiver og en arbejdstager indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning,
  • der er omfattet af PBL § 19.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 14, stk. 4, nr. 1-9.

Aktionærlån, der skal indberettes og beskattes som B-indkomst  

Hvis et selskab med hjemting i Danmark udbetaler et aktionærlån, der efter LL § 16 E kvalificeres som et vederlag, der er udbetalt i form af naturalier eller personalegoder, anses aktionærlånet ikke for A-indkomst efter KSL § 43, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst efter KSL § 49 A. Det gælder f.eks. værdi af fri motorcykel til rådighed. I givet fald skal selskabet indberette aktionærlånet som B-indkomst / personalegode under hensyn til SKL § 7 A, stk. 3, og indberetningsbekendtgørelsens § 14, og aktionæren skal beskattes af aktionærlånet som B-indkomst.

Periodevis samtidig indberetning af løn og personalegoder

Se indberetningsbekendtgørelsens § 18, stk. 2.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 18, stk. 3.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

TfS 1996,825

Arbejdsgiveren skal foretage indberetning, når der som led i ansættelsesforhold til nuværende ansatte ydes frikort til offentlig befordring.

Ydes der af arbejdsgiveren frikort til tidligere ansatte, er forholdet derimod omfattet af de almindelige regler om gaver, og arbejdsgiveren skal ikke foretage indberetning.

SKM2015.730.BR

Sagen drejede sig overordnet om, hvorvidt sagsøgerens kantineordning og en af sagsøgeren betalt strategi- og teambuildingstur til Schweiz udgjorde et skattepligtigt personalegode til de ansatte hos sagsøgeren, således at sagsøgeren var forpligtet til at foretage indberetning af værdien til SKAT.

Sagsøgeren var forpligtet til at indberette frokostordningens værdi jf. skattekontrollovens § 7A, stk. 3, jf. den dagældende indberetningsbekendtgørelse § 13 efter som kantineordningen udgør et skattepligtigt personalegode jf. ligningslovens § 16 jf. statsskattelovens § 4.