Næsten alle private virksomheder, som sælger momsfri ydelser, skal betale en såkaldt lønsumsafgift. Virksomheder, der skal betale lønsumsafgift, skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Læs mere i afsnittet "Sådan registrerer du din virksomhed".

Her kan du finde eksempler på virksomheder, der skal betale lønsumsafgift:

 • Virksomheder inden for sundhedssektoren, som fx læger, tandlæger og tandteknikere, fysioterapeuter (også fysioterapeuter med lejer/ydernummer), kiropraktorer og andre, der udfører sundhedspleje, herunder private klinikker og sanatorier.
 • Virksomheder, der udfører persontransport i Danmark, herunder hyrevognmænd og vognmænd, der udfører rutekørsel.
 • Virksomheder i den finansielle sektor, som fx banker og sparekasser, kredit- og finansieringsvirksomheder, herunder pensionskasser, investeringsforeninger, kreditforeninger, vekselerere mv., forsikringsvirksomheder, herunder forsikringsmæglere.
 • Virksomheder, der sælger momsfri undervisning. Undervisning i børnehaveklasser og 1.-10.klasse samt fri folkeoplysende virksomhed er dog fritaget for lønsumsafgift.
 • Virksomheder, der sælger kulturelle ydelser, som fx private museer.
 • Rejsebureauer og turistkontorer mv.
 • Bedemænd og begravelsesfirmaer mv.
 • Virksomheder, som udgiver og importerer aviser. Kiosker og andre detailhandlere, som sælger aviser, skal dog ikke registreres for lønsumsafgift.
 • Virksomheder, der leverer varer og ydelser i nær tilknytning til sport eller fysisk træning. Dog skal virksomheder, der leverer varer og ydelser i nær tilknytning til amatørsport, ikke betale lønsumsafgift.
 • Visse ydelser inden for fast ejendom, fx administration af fast ejendom.
 • Lotterier, spil mv., fx Tipstjenesten og totalisatorvirksomheder.
 • Virksomheder med "anden økonomisk virksomhed", der mod vederlag leverer ydelser, som ikke er momspligtige.

Anden økonomisk virksomhed omfatter bl.a. organisationer, fonde og foreninger, selvejende institutioner og loger mv. Det gælder dog kun, hvis der er beskæftiget lønnet arbejdskraft, og organisationen mv. mod kontingent eller lignende vederlag varetager fælles økonomiske, herunder faglige, formål for medlemmerne. Er du i tvivl om, hvorvidt du driver "anden økonomisk virksomhed", bør du kontakte din regionale told- og skattemyndighed.