Indhold

Afsnittet beskriver reglen om afgiftsnedsættelse, og hvilke typer pant, der kan benyttes ved tinglysning med afgiftsnedsættelse efter xTAL § 5 a, stk. 1, 2. pkt.x

Afsnittet handler om

  • Regel
  • Alle typer af pant, bortset fra skadesløsbrev og retspant
  • Eksempel

Bemærk

Med virkning fra 1. januar 2020 er xTAL § 5 ax, stk. 1 ændret. Det er præciseret, at afgiftsnedsættelsen efter xTAL § 5 ax stk. 1, 2. pkt., ikke kan benyttes, hvis det eksisterende pant er et retspant.

Regel

Ved tinglysning af nyt pant i en fast ejendom eller andelsbolig kan tinglysningen fritages helt eller delvist fra procentafgiften på 1,45 pct., hvis det nye pant skal erstatte et eksisterende tinglyst pant i samme ejendom eller andelsbolig.

Der skal kun betales procentafgift, hvis størrelsen på det nye pant (hovedstolen) overstiger den tinglyste hovedstol på det eksisterende tinglyste pant. Procentafgiften beregnes af forskellen mellem den nye hovedstol og den eksisterende tinglyste hovedstol.

Reglen gælder dog ikke for tinglysning af pant ifølge skadesløsbrev.

Se xTAL § 5 a, stk. 1, 2. pkt.x

Reglen gør det bl.a. muligt for boligejere og andelshavere at omlægge lån eller skifte institut uden at betale procentafgift ved tinglysning af et nyt pant.

Der skal altid betales den faste afgift på x1.730 kr.x ved tinglysning af det nye pant. Se xTAL § 5 a, stk. 1, 1. pkt.x

Det er en forudsætning for afgiftsfritagelsen, at det nye pant skal erstatte et tidligere tinglyst pant i samme ejendom eller andelsbolig. I xTAL § 5 a, stk. 2, nr. 3x, fremgår det derfor, at det tidligere pant i ejendommen eller andelsboligen skal være aflyst senest et år efter tinglysningen af det nye pant.

Se også

Alle typer af pant, bortset fra skadesløsbreve og eksisterende retspant

Reglen om afgiftsnedsættelse i xTAL § 5 a, stk. 1, 2. pkt.x kan benyttes ved tinglysning af alle typer af pant. Det eksisterende pant, som bliver erstattet af det nye pant, kan endvidere være alle typer af pant.

Reglen kan dog ikke benyttes ved tinglysning af pant ifølge skadesløsbrev, eller hvis pantet skal erstatte et eksisterende tinglyst skadesløsbrev. Reglen anvendes heller ikke, hvis pantet skal erstatte et tinglyst retspant. Se xTAL § 5 a, stk. 1, 2. og 3. pktx.

Reglen kan dermed benyttes ved tinglysning af/erstatning af fx:

  • simple pantebreve
  • bankpantebreve
  • realkreditpantebreve
  • ejerpantebreve

Det er uden betydning, hvem der har udstedt pantebrevet. Pant udstedt af f.eks. pantebrevsselskaber er dermed også omfattet. Det er endvidere uden betydning, hvilket lån, pantet er til sikkerhed for. Pantets løbetid er dermed også uden betydning.

Eksempel

Jensen har et realkreditlån i sit hus. Lånet er oprindeligt tinglyst med en hovedstol på 1.000.000 kr. Jensen har fået tilbud om en låneomlægning fra en bank, hvor han kan få en bedre rente. Jensen vil gerne låne 1.100.000 kr. i forbindelse med låneomlægningen.

Jensen og banken kan tinglyse det nye lån og benytte reglen i xTAL § 5 a, stk. 1, 2. pkt.x Afgiften udgør x1.730 kr.x og 1,45 & af 100.000 kr. (forskellen mellem hovedstolen på det tidligere tinglyste pantebrev og det nye pantebrev, der tinglyses).

Se også

Afsnit E.B.2.6.2 om afrundingsreglen for procentafgift i xTAL § 2, stk. 1.x