Ejendomme på landet bliver normalt vurderet enten som landbrug eller som beboelse.

Ejendommen vurderes som landbrug, hvis den helt eller delvist benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage.

Hvis SKAT vurderer, at en boligejendom ikke i tilstrækkelig grad bliver benyttet til landbrug, vurderer vi normalt ejendommen som beboelse. Når vi afgør, om ejendommen skal vurderes som landbrug eller beboelse, lægger vi bl.a. vægt på:

  • om ejendommen har karakter af beboelsesejendom eller landbrugsejendom
  • om boligens værdi er dominerende i forhold til den samlede ejendoms værdi
  • om landbrugsjorden og driftsbygningerne udnyttes landbrugsmæssigt.

Derudover tager vi ejendommens areal i betragtning. Normalt betragtes ejendomme over 5,5 ha som landbrugsejendomme, med mindre ejendommens bygninger og areal ikke i tilstrækkelig grad bliver brugt landbrugsmæssigt.

Ejendomme under 5,5 ha betragter vi ofte som beboelsesejendomme, men vi anser dem dog for landbrugsejendomme, hvis den landbrugsmæssige drift er af væsentligt omfang.

Det har betydning for beskatningens størrelse, om ejendommen vurderes som landbrug eller beboelse.

Ejendomsavanceskat
Hvis du sælger en erhvervsejendom, herunder en landbrugsejendom, skal du betale skat af den del af en eventuel fortjeneste, der vedrører erhvervsdelen (landbrugsjorden og driftsbygningerne).

Er ejendommen ikke en landbrugsejendom, men en beboelsesejendom, er hele fortjenesten som hovedregel skattefri. Betingelserne for, at du ikke skal betale ejendomsavanceskat, når ejendommen er vurderet som en beboelsesejendom, er:

  • at du som ejer har benyttet ejendommen som bolig
  • at grundarealet er mindre end 1.400 m2, eller - hvis grundarealet er større - at der ikke kan udstykkes til selvstændig bebyggelse.

Ejendomsskat og ejendomsværdiskat
Den årlige ejendomsskat (grundskyld) og ejendomsværdiskat er normalt større, hvis ejendommen er vurderet som beboelsesejendom end hvis den er vurderet som landbrugsejendom. Det skyldes, at ejendommens grundværdi typisk bliver vurderet højere som beboelsesejendom, og at der skal beregnes ejendomsværdiskat af ejendomsværdien. Hvis ejendommen vurderes som landbrugsejendom bliver ejendomsværdiskatten beregnet af stuehusejendomsværdien.

Hvis du har en ejendom med en grund over 5.000 m2, der helt eller delvist ligger i landzone, skal du kun betale ejendomsværdiskat af ejerboligandelen. Til ejerboligandelen hører værdien af et grundareal på 5.000 m2. Hvis der - uanset at ejendommens samlede areal overstiger 5.000 m2 - kun ligger et mindre areal i tilknytning til boligen, er det kun det mindre areal, der hører til ejerboligandelen.