Menu

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Du kan indberette dit fradrag til årsopgørelsen for 2015. 

 • Fradraget er på op til 15.000 kr. inklusive moms i 2015.
 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.
 • Arbejdet skal stå på listen med godkendte ydelser.
 • Du skal betale for arbejdet senest 29. februar 2016.

Håndværkerfradrag i 2016 og 2017

Regeringen og en række partier har indgået en aftale om et nyt grønt håndværkerfradrag, som forventes indført fra 1. januar 2016. Vi opdaterer siden, når lovforslaget er endeligt vedtaget.

Læs pressemeddelelsen på Skatteministeriets hjemmeside

Sådan får du fradrag for 2015

 • Log på og indtast hver betaling uden moms for sig. 
 • Du skal bruge dokumentation for arbejde og betaling, når du indtaster. 
 • Vi overfører dine oplysninger til din årsopgørelse.

Arbejdet skal være udført fra den 1. januar til den 31. december 2015 og skal betales senest den 29. februar 2016.

Glemt håndværkerfradrag i 2014, 2013 eller 2012

Godkendte betalingsformer:

 • Overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank
 • Kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller via leverandørens kortterminal
 • Indbetalingskort (girokort). 

Virksomheder skal være momsregistrerede

Vedligeholdelsesarbejde skal være udført af en momsregistreret virksomhed. Udenlandske virksomheder skal både være momsregistrerede i Danmark og stå i RUT-registret.

Søg på momsnumre i Danmark

Søg på momsnumre i EU/EØS

Slå op i RUT-registeret (virk.dk)

Serviceydelser som rengøring og børnepasning kan udføres af privatpersoner, som skal udfylde en serviceerklæring.

Blanket: Serviceerklæring

Gem dokumentation

Du skal ikke sende dokumentation til os, men vi kan bede om dokumentation i op til fire år, efter at du har fået udført arbejdet.

Dokumentationen skal indeholde:

 • Cpr-nr. for personer og momsregistreringsnummer (cvr-nr./se-nr.) for virksomheder
 • Oplysninger om arbejdets art
 • Dato
 • Adresse på stedet, hvor arbejdet er udført
 • Specifikation af arbejdslønnen
 • Fakturanummer (for virksomheder).

Hvis leverandøren er en virksomhed, skal du have en faktura. Prisen for arbejdsløn skal fremgå særskilt. Virksomhedens momsregistreringsnummer (cvr-nr./se-nr.) skal stå på fakturaen.

Hvis leverandøren er privatperson, kan du bruge en serviceerklæring som dokumentation.

Fradraget er pr. person 

 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 15.000 kr. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.
 • Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.
 • Det er kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller), der kan få fradrag for fritidsbolig.
 • Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.
 • Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 15.000 kr. 
 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.

Hvis dit forsikringsselskab betaler for arbejdet

Du kan kun få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. Du skal kunne dokumentere, at du har betalt en selvrisiko. 

Eksempel:
Den samlede regning:   50.000 kr.
Heraf er arbejdslønnen: 20.000 kr.
Din selvrisiko:  3.000 kr.
Du kan få fradrag for:
3.000 kr. x 20.000 kr./50.000 kr. =

1.200 kr.

Liste over godkendte ydelser

Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Du må ikke have fået anden offentlig støtte til arbejdet (for eksempel under hjemmeserviceordningen).

A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed eller privatperson)


Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendig 
 • Udvendig.

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning. 

B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (udført af en virksomhed)Boligens ydre rammer

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.-m.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere
 • Installation af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation af husstandsmøller, hvis det er udført og betalt fra og med 2012 - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Boligens indre rammer

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder
 • Installation af varmepumper, der ikke kan køle (herunder jordvarmepumper)
 • Maler- og tapetsererarbejde.
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg (oliefyr dog kun for 2011).

 

Uddybende liste: Ydelser dækket af håndværkerfradrag

Liste over arbejder, der ikke giver fradrag

Håndværkerfradrag for fritidsboliger

Fra den 22. april 2013 til den 31. december 2015 er fritidsboliger også omfattet af håndværkerfradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet.

Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag på 15.000 kr.

 • Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.
 • Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.
 • Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.
 • Det er en betingelse, at arbejdet er udført fra og med den 22. april 2013.
 • Arbejdet skal være udført senest den 31. december 2015

Krav om ejendomsværdiskat

Har du ikke været ejendomsværdiskattepligtig af din fritidsbolig, for eksempel fordi fritidsboligen

 • udelukkende blev udlejet erhvervsmæssigt
 • var under opførelse/nedrivning
 • var ubeboelig

så er fritidsboligen ikke omfattet af ordningen. De fleste kolonihaver er ikke ejendomsværdiskattepligtige og har derfor heller ikke været omfattet af ordningen.

Flere ejere af fritidsboligen

Hvis I er flere, der ejer en fritidsbolig sammen - for eksempel søskende der har arvet et sommerhus eller venner der køber sammen - kan I hver især få fradrag, hvis betingelserne ellers er opfyldt.

Særligt for fritidsboliger i udlandet

Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udførte arbejdet, været momsregistreret.

Ligger den i et ikke-EU-land, skal virksomheden være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter på det pågældende arbejde.

Det er en betingelse, at det land, hvor fritidsboligen ligger, udveksler oplysninger med de danske myndigheder på baggrund af en dobbeltbeskatningsaftale eller internationale overenskomster eller konventioner.

Krav til leverandøren

Ligger fritidsboligen i udlandet, er det en betingelse, at arbejdet blev udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU-/EØS-land.

Ligger fritidsboligen i et ikke-EU/EØS-land, skal virksomheden også være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde.

For begge tilfælde gælder det, at serviceydelser kunne udføres af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig i landet.

Særligt for personer, som er begrænset skattepligtige

Hvis du er begrænset skattepligtig til Danmark af en fritidsbolig, der ligger i Danmark, er din fritidsbolig også omfattet af håndværkerfradraget fra den 22. april 2013 til den 31. december 2015 efter de samme betingelser som fuldt skattepligtige.

Der er dog to undtagelser:

 • Det er kun ejeren af fritidsboligen, der kan få fradrag. Ejerens ægtefælle kan ikke få fradrag, når pågældende ikke selv er ejer.
 • Der er samme krav til dokumentation, som hvis du har valgt beskatning efter grænsegængerreglerne.

Hvis du har en fritidsbolig i udlandet, kan du kun få fradrag, hvis du vælger beskatning efter grænsegængerreglerne.

Sådan oplyser du fradraget til SKAT

Du kan selvangive håndværkerfradraget (servicefradraget) på to måder:

 1. Log på TastSelv
  Vælg Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen.
  Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.
 2. Udfyld rubrik 460 på blanketten Selvangivelse for begrænset skattepligtige og send den til SKAT.

Selvangivelse for begrænset skattepligtige

Håndværkerfradrag for lejere, andelshavere og folk i ejerlejligheder

Du kan få håndværkerfradrag uanset, om du har ejet eller lejet din bolig. Der er dog tre betingelser:

 • Du skal selv betale for arbejdet.
 • Du skulle have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde).
 • Du skulle bo i boligen, mens arbejdet blev udført.

1. Du skal selv betale for arbejdet

Du skal betale for arbejdet af egen lomme for at få servicefradrag. Du kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto for dit lejemål eller via hensættelser i din boligforening.

Som lejer kan du få fradrag for istandsættelse, hvis du har haft pligt til at udføre arbejdet og har boet i lejemålet, mens arbejdet blev udført.

Det gælder også, hvis udgifterne bliver trukket fra dit depositum. Du skal så kunne dokumentere, at udgiften er trukket i dit depositum, og have den øvrige dokumentation for arbejdet og betalingen fra udlejeren.

2. Du skulle have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde)

Du kan kun få servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde, der er udført inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer.

Hvis du er lejer, fremgår råderetten af lejeaftalen. Hvis du bor i andelsbolig eller ejerlejlighed, fremgår råderetten af foreningens vedtægter.

Som lejer kan du få servicefradrag for forbedringer, hvis de ligger inden for din råderet eller er aftalt skriftligt med udlejeren.

Som andelshaver eller ejer kan du få servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde og forbedringer, der er udført under din individuelle råderet.

Du kan ikke få fradrag, hvis vedtægterne giver råderetten for arbejdet til andelsbolig- eller ejerforeningens bestyrelse, eller hvis udgiften afholdes fra en vedtægtsbestemt opsparing på udvendig vedligeholdelseskonto eller grundfond.

I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over ydelser med servicefradrag.

3. Du skal bo i boligen

Du kan kun få servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde, som er udført, mens du har haft fast bopæl i boligen. Det er ikke afgørende, hvornår du har solgt eller opsagt din lejlighed.

Håndværkerfradrag for grænsegængere

Grænsegængere kan få håndværkerfradrag efter samme regler som alle andre. Der er dog særlige krav til leverandøren, til dokumentationen for arbejdet og til, hvordan du skal oplyse fradraget til SKAT.

Vælg ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen og vælg rubrik 460

Krav til leverandøren af ydelser til grænsegængere

For grænsegængere kunne vedligeholdelse udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU-/EØS-land, og serviceydelser også af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig i et EU-/EØS-land.

Krav til dokumentation for grænsegængere

Som grænsegænger skal du dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson).

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om:

 • Arbejdets art
 • Lønudgiftens størrelse
 • Leverandørens cvr-nr. eller VAT-nr. (for en virksomhed)
 • Leverandørens cpr-nr. eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, samt fulde navn og adresse (for en person)
 • Dato for arbejdets udførelse
 • Adresse for arbejdets udførelse

Arbejdets skal betales elektronisk, og betalingen skal dokumenteres med kontoudtog eller betalingskvittering.

Sådan oplyser du fradraget til SKAT

Du kan selvangive håndværkerfradraget (servicefradraget) på to måder:

 1. Log på TastSelv
  Vælg Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen.
  Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.

  Eller

 2. Udfyld rubrik 460 på blanketten Supplement til selvangivelsen for begrænset skattepligtige og send den til SKAT sammen med din selvangivelse.

Blanket: Supplement til selvangivelsen for begrænset skattepligtige

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur