Menu

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradraget (servicefradraget) er blevet ændret for 2016 og 2017. Den nye ordning giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kr.

Du kan fortsat kun få fradrag for arbejdsløn, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser.

Du kan få fradrag i 2016 for arbejde udført i 2016, hvis det er betalt senest den 28. februar 2017. Det gælder uanset, om du har betalt med betalingskort, på indbetalingskort, via netbank, i banken eller på posthuset. Betaling med check og kontanter giver ikke fradrag.


håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag og liste over godkendte ydelser i 2016 og 2017

I 2016 og 2017 er håndværkerfradragsordningen blevet ændret. Det betyder, at der er indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser, samtidig med, at fradragsretten fjernes for ikke-grønne ydelser. Fx er istandsættelse af køkken og bad ikke længere omfattet af håndværkerfradrag.

Den nye ordning giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kr. 

Du kan indberette håndværkerfradrag til årsopgørelsen for 2016 i TastSelv.

Ny liste over godkendte ydelser i 2016 og 2017

A. Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig (fradraget omfatter ikke lektiehjælp som hovedydelse)
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning 
 • Beskæring af buske og træer (fradraget omfatter ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m.

B. Grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd vedrørende hjemmet eller en fritidsbolig

Energibesparelser

Isolering af tag

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Det betyder, at du ikke kan få fradrag for udskiftning af taget, selvom det sker i forbindelse med efterisolering. Isolering af tag på fx carporte, garager og udestuer er omfattet, hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag.

Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer

  Fradraget omfatter ikke:
 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt
 • Nye vindues- eller dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre)

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering

  Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale

Isolering af gulv, fx:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

  Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Der er altså ikke fradragsret, når du lægger nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer og rørføring til radiatorer

  Fradraget omfatter ikke gulvvarme og rørføring til gulvvarme

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, fx:

 • Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde

  Du kan kun få fradrag for udendørsbelysning, hvis lamperne er monteret på selve boligen.

Solafskærmning af vinduer og glasdøre, fx:

 • Udvendig eller rudeintegreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder, markiser, persienner, screens (udvendige rullegardiner) og solfilm, samt indvendig solfilm.
Energiforsyning

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

  Du kan ikke få fradrag for arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning

  Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding
Energirådgivning

Energirådgivning til energiforbedringer

Du kan kun få fradrag, hvis der foreligger en skriftlig rapport eller lignende som dokumentation for rådgivningsydelsen. Fradraget omfatter ikke lønudgifter til tilstands- og energimærkerapporter, som udarbejdes i forbindelse med salg af bolig.

Klimasikring

Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, fx:

 • Montering af tætsluttende skodder mv. på yderdøre og vinduer

Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger:

 • Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i fx indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser og asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning og etablering af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg 
 • Minirensningsanlæg 
 • Rodzoneanlæg 
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

  Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.
Andre grønne ydelser

Radonsikring, fx:

 • Radonudsugning

Installation af ladestik til el-biler:

 • Kraftstik eller tilsvarende stik eller ladeboks til opladning af el-biler, herunder udvidelse af eltavle og trækning af kabler

Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly

Du kan kun få fradrag for at fjerne forurenede bygningsdele, hvis der er foretaget kortlægning, som kan dokumenteres i form af en rapport eller lignende. Fjernelse af forurenede bygningsdele omfatter nedtagning og bortskaffelse, inkl. bortkørsel.

Fradraget omfatter ikke gebyrudgifter i forbindelse med deponering.

Arbejdsløn til reetablering af fjernede bygningsdele er kun fradragsberettiget, hvis der er tale om arbejde, der i øvrigt er fradragsberettiget.

Afmontering af brændeovne

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)

  Fradraget omfatter ikke indvendigt malerarbejde i tilknytning til afmonteringen.

  Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)
Digital infrastruktur

Tilslutning til bredbånd:

 • Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

Se grafik over de godkendte ydelser, der giver håndværkerfradrag.

Håndværkerfradrag og liste over godkendte ydelser i 2015

Sådan får du håndværkerfradrag for 2015

 • Log på og indtast hver betaling uden moms for sig. 
 • Du skal bruge dokumentation for arbejde og betaling, når du indtaster. 
 • Vi overfører dine oplysninger til din årsopgørelse.

Arbejdet skal være udført fra den 1. januar til den 31. december 2015 og skal være betalt senest den 29. februar 2016.

Det er en betingelse, at du skal betale digitalt, og at håndværksydelsen skal være udført af en momsregistreret virksomhed.

Glemt håndværkerfradrag i 2015, 2014 og 2013

Gem dokumentationen

Du skal ikke sende dokumentation til os, men vi kan bede om dokumentation i op til fire år, efter at du har fået udført arbejdet.

Dokumentationen skal indeholde:

 • Cpr-nr. for personer og momsregistreringsnummer (cvr-nr./se-nr.) for virksomheder
 • Oplysninger om arbejdets art
 • Dato
 • Adresse på stedet, hvor arbejdet er udført
 • Specifikation af arbejdslønnen
 • Fakturanummer (for virksomheder).

Hvis leverandøren er en virksomhed, skal du have en faktura. Prisen for arbejdsløn skal fremgå særskilt. Virksomhedens momsregistreringsnummer (cvr-nr./se-nr.) skal stå på fakturaen.

Hvis leverandøren er privatperson, kan du bruge en serviceerklæring som dokumentation.

Liste over godkendte ydelser 2015

Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.

A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed eller privatperson)


Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendig 
 • Udvendig.

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning. 

B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (udført af en virksomhed)Boligens ydre rammer

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.-m.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere
 • Installation af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation af husstandsmøller, hvis det er udført og betalt fra og med 2012 - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Boligens indre rammer

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder
 • Installation af varmepumper, der ikke kan køle (herunder jordvarmepumper)
 • Maler- og tapetsererarbejde.
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg (oliefyr dog kun for 2011).

Uddybende liste: Ydelser dækket af håndværkerfradrag

Liste over arbejder, der ikke giver fradrag

Betingelser for at få håndværkerfradrag

 • Fradraget er pr. person. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 15.000 kr i 2015 og henholdsvis 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016 og 2017. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.
 • Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.
 • Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.
 • Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 15.000 kr. i 2015 og henholdsvis 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016 og 2017.
 • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.
 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.

Virksomheder skal være momsregistrerede

Vedligeholdelsesarbejde skal være udført af en momsregistreret virksomhed. Udenlandske virksomheder skal både være momsregistrerede i Danmark og stå i RUT-registret.

Søg på momsnumre i Danmark

Søg på momsnumre i EU/EØS

Slå op i RUT-registeret (virk.dk)

Serviceydelser som rengøring og børnepasning kan udføres af privatpersoner, som skal udfylde en serviceerklæring. Personen skal ved indkomstårets udløb være fyldt 18 år og være fuldt skattepligtig i landet.

Blanket: Serviceerklæring

Godkendte betalingsformer

 • Overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank
 • Kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller via leverandørens kortterminal
 • Indbetalingskort (girokort) 
 • MobilePay.

Hvis dit forsikringsselskab betaler for arbejdet

Du kan kun få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. Du skal kunne dokumentere, at du har betalt en selvrisiko. 

Eksempel:
Den samlede regning:   50.000 kr.
Heraf er arbejdslønnen: 20.000 kr.
Din selvrisiko:  3.000 kr.
Du kan få fradrag for:
3.000 kr. x 20.000 kr./50.000 kr. =

1.200 kr.

Håndværkerfradrag for fritidsboliger

Fra den 22. april 2013 til den 31. december 2017 er fritidsboliger også omfattet af håndværkerfradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet.

Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag på 15.000 kr. i 2015 og henholdsvis 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016 og 2017.

Betingelser for at få håndværkerfradrag for fritidsboliger

Ud over de generelle betingelser gælder for fritidsboliger:

 • Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.
 • Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.
 • Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.
 • Det er en betingelse, at arbejdet er udført fra og med den 22. april 2013.
 • Arbejdet skal være udført senest den 31. december 2017.
 • Selvom du både har helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 15.000 kr. i 2015 og henholdsvis 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016 og 2017.

Krav om ejendomsværdiskat

Har du ikke været ejendomsværdiskattepligtig af din fritidsbolig, for eksempel fordi fritidsboligen

 • udelukkende blev udlejet erhvervsmæssigt
 • var under opførelse/nedrivning
 • var ubeboelig

så er fritidsboligen ikke omfattet af ordningen. De fleste kolonihaver er ikke ejendomsværdiskattepligtige og er derfor heller ikke omfattet af ordningen.

Flere ejere af fritidsboligen

Hvis I er flere, der ejer en fritidsbolig sammen - for eksempel søskende, der har arvet et sommerhus, eller venner, der køber sammen - kan I hver især få fradrag, hvis betingelserne ellers er opfyldt.

Særligt for fritidsboliger i udlandet

Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udførte arbejdet, været momsregistreret.

Ligger den i et ikke-EU-land, skal virksomheden være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter på det pågældende arbejde.

For begge tilfælde gælder det, at serviceydelser kan udføres af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig til landet.

Det er en betingelse, at det land, hvor fritidsboligen ligger, udveksler oplysninger med de danske myndigheder på baggrund af en dobbeltbeskatningsaftale eller internationale overenskomster eller konventioner.

Særligt for personer, som er begrænset skattepligtige

Hvis du er begrænset skattepligtig til Danmark af en fritidsbolig, der ligger i Danmark, er din fritidsbolig også omfattet af håndværkerfradraget fra den 22. april 2013 til den 31. december 2017 efter de samme betingelser som fuldt skattepligtige.

Der er dog to undtagelser:

 • Det er kun ejeren af fritidsboligen, der kan få fradrag. Ejerens ægtefælle kan ikke få fradrag, når pågældende ikke selv er ejer.
 • Der er samme krav til dokumentation, som hvis du har valgt beskatning efter grænsegængerreglerne.

Hvis du har en fritidsbolig i udlandet, kan du kun få fradrag, hvis du vælger beskatning efter grænsegængerreglerne.

Sådan oplyser du fradraget til SKAT

Du kan selvangive håndværkerfradraget (servicefradraget) på to måder:

 1. Log på TastSelv
  Vælg Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen.
  Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.
 2. Udfyld rubrik 460 på blanketten Selvangivelse for begrænset skattepligtige og send den til SKAT.

Selvangivelse for begrænset skattepligtige

Håndværkerfradrag for lejere, andelshavere og folk i ejerlejligheder

Du kan få håndværkerfradrag uanset, om du har ejet eller lejet din bolig. Der er dog tre betingelser:

 • Du skal selv betale for arbejdet.
 • Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde).
 • Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført.

I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over godkendte ydelser med håndværkerfradrag.

1. Du skal selv betale for arbejdet

Du skal betale for arbejdet af egen lomme for at få håndværkerfradrag. Du kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto for dit lejemål eller via hensættelser i din boligforening.

Som lejer kan du få fradrag for istandsættelse, hvis du har haft pligt til at udføre arbejdet og har boet i lejemålet, mens arbejdet blev udført.

Det gælder også, hvis udgifterne bliver trukket fra dit depositum. Du skal så kunne dokumentere, at udgiften er trukket i dit depositum, og have den øvrige dokumentation for arbejdet og betalingen fra udlejeren.

2. Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde)

Du kan kun få håndværkerfradrag for vedligeholdelsesarbejde, der er udført inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer.

Hvis du er lejer, fremgår råderetten af lejeaftalen. Hvis du bor i andelsbolig eller ejerlejlighed, fremgår råderetten af foreningens vedtægter.

Som lejer kan du få håndværkerfradrag for forbedringer, hvis de ligger inden for din råderet eller er aftalt skriftligt med udlejeren.

Som andelshaver eller ejer kan du få håndværkerfradrag for vedligeholdelsesarbejde og forbedringer, der er udført under din individuelle råderet.

Du kan ikke få fradrag, hvis vedtægterne giver råderetten for arbejdet til andelsbolig- eller ejerforeningens bestyrelse, eller hvis udgiften afholdes fra en vedtægtsbestemt opsparing på udvendig vedligeholdelseskonto eller grundfond.

3. Du skal bo i boligen

Du kan kun få håndværkerfradrag for vedligeholdelsesarbejde, som er udført, mens du har haft fast bopæl i boligen. Det er ikke afgørende, hvornår du har solgt eller opsagt din lejlighed.

Håndværkerfradrag for grænsegængere

Grænsegængere kan få håndværkerfradrag efter samme regler som alle andre. Der er dog særlige krav til leverandøren, til dokumentationen for arbejdet og til, hvordan du skal oplyse fradraget til SKAT.

Vælg ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen og vælg rubrik 460

Krav til leverandøren af ydelser til grænsegængere

For grænsegængere kan vedligeholdelse udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU-/EØS-land, og serviceydelser også af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig i et EU-/EØS-land.

Krav til dokumentation for grænsegængere

Som grænsegænger skal du kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson).

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om:

 • Arbejdets art
 • Lønudgiftens størrelse
 • Leverandørens cvr-nr. eller VAT-nr. (for en virksomhed)
 • Leverandørens cpr-nr. eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, samt fulde navn og adresse (for en person)
 • Dato for arbejdets udførelse
 • Adresse for arbejdets udførelse

Arbejdets skal betales elektronisk, og betalingen skal dokumenteres med kontoudtog eller betalingskvittering.

Sådan oplyser du fradraget til SKAT

Du kan selvangive håndværkerfradraget (servicefradraget) på to måder:

 1. Log på TastSelv
  Vælg Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen.
  Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.

  Eller
 2. Udfyld rubrik 460 på blanketten Supplement til selvangivelsen for begrænset skattepligtige og send den til SKAT sammen med din selvangivelse.

Blanket: Supplement til selvangivelsen for begrænset skattepligtige

Pristillæg og fradrag for solceller og husstandsmøller

Du kan ikke modtage pristillæg til solceller eller husstandsmøller, hvis du samtidig får håndværkerfradrag for samme anlæg. Det gælder for alle, der har modtaget pristillæg siden november 2012.

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du både har fået pristillæg og håndværkerfradrag på Energistyrelsens hjemmeside.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?