Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.B Kapitalgevinstbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.B Kapitalgevinstbeskatning handler om:

 • Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (C.B.1)
 • Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2)
 • Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv. (C.B.3)
 • Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber,investeringsforeninger og SIKAV'er (C.B.4)
 • Aktiesparekontoloven (C.B.5)
 • Investorfradragsloven (C.B.6).
Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret med de seneste lovændringer samt nye afgørelser mv.

Der er indsat et nyt afsnit C.B.2.1.4.8.1 om værdiansættelse af aktieklasser i A/B-modeller.

Der er i afsnit C.B.2.10.1 indsat en afgørelse fra Skatterådet (SKM2020.549.SR), hvori Skatterådet bekræftede, at spørgeren, der var bosat i Storbritannien, kunne anses for hjemmehørende i et EU-land indtil udgangen af overgangsperioden vedrørende Storbritanniens udtræden af EU, dvs. indtil udgangen af 2020, jf. artikel 126 og 127, pkt. 1, i udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU. Den konkrete sag vedrørte udlodning af likvidationsprovenu, men afgørelsen har betydning i henhold til en lang række bestemmelser i skattelovgivningen.

Der er indsat et nyt afsnit C.B.2.13.5 om de nye regler i aktieavancebeskatningslovens §§ 35 B - 35 F om overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også

 • Afsnit C.A.11.1 "Renteindtægter" om beskatning af renteindtægter.
 • Afsnit C.D.6.3 "Aktieombytning med tilladelse", om reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse.
 • Afsnit C.D.7.4 "Aktieombytning uden tilladelse", om regler om skattefri aktieombytning uden tilladelse.