Dato for udgivelse
24 Feb 2011 15:40
Resumé

Statsrevisorerne har på deres møde den 23. februar besluttet at anmode Rigsrevisionen om at igangsætte en større undersøgelse vedrørende ulovligt opkrævede ejendomsskatter. Undersøgelsen dækker i meget høj grad de emner, som også er omfattet af den undersøgelse skatteministeren iværksatte i begyndelsen af januar.


Det er derfor besluttet, at stille Skatteministeriets interne undersøgelse i bero.

"Min interesse er at finde ud af, hvad der er sket i forløbet, så vi kan undgå, at noget tilsvarende kan ske igen. Dette formål tilgodeses til fulde med Rigsrevisionens undersøgelse" siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

"Jeg har i den sammenhæng noteret mig, at Rigsrevisionens foreløbige undersøgelse viser, at der ikke i 2005 er sket orientering af hverken Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller Skatteministeriets departement om den systemændring, der gav anledning til den ulovlige opkrævning. Det svarer også til ministeriets egne undersøgelser, og hvad jeg tidligere har fået oplyst om sagen" siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

Rigsrevisionens undersøgelse medfører dog ikke, at Skatteministeriet ikke med det samme går i gang med at forbedre forretningsgangene på ejendomsvurderingsområdet på baggrund af de observationer, der er gjort i sagen. Det drejer sig om emner som:

  1. Den nuværende organisering på ejendomsvurderingsområdet gennemgås for at sikre, at der er den tilstrækkelige organisatoriske og ledelsesmæssige forankring, ligesom der skal sikres forbedret løbende opfølgning.
  2. Intern Revision gennemgår sagsbehandlingen på området for at sikre den rette juridiske kvalitet i afgørelserne.
  3. En nøje vurdering af, om der skal ske lovmæssige justeringer, der kan forbedre administrationen på området - herunder særligt sagerne om fradrag for grundforbedringer. Der arbejdes fortsat på at undersøge mulighederne for en mere langsigtet og grundlæggende ændring af ejendomsvurderingen.
  4. Det vurderes om der - udover det der bla er tilført med finanslovsaftalen for 2011 - skal flere ressourcer til området.
  5.  

    Yderligere oplysninger:
    SKATs pressefunktion 72 37 09 00