Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på kvælstofindholdet i gødninger m.m.

Afgiften pålægges kvælstofindholdet (N) i kemiske, mineralske og organiske gødninger.

Loven blev indført pr. 1. august 1998, og loven er en del af Vandmiljøplan II, og skal ses i sammenhæng med xlovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedækkex, som administreres af Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

xBemærk:

Fra og med 1. juli 2019 ensrettes de administrative regler for registrering på tværs af en række afgiftslove, så der anvendes ens terminologi for registreringsformerne, se § 11 i lov nr. 1728 af 27. december 2018. En ”registreret virksomhed” vil således blive kaldt for en ”oplagshaver”, og en ”erhvervsdrivende varemodtager” vil blive kaldt for en ”registreret varemodtager”. Dette medfører ingen indholdsmæssige ændringer. De nye betegnelser anvendes allerede i dag i vidt omfang i Den juridiske vejledning.

Fra og med 1. april 2019 ændres bestemmelsen i KVÆLAL § 10, stk. 2 om godtgørelse af afgift ved erhvervsmæssig levering til udlandet, så den registrerede varemodtager ikke skal have nogen bevilling for at kunne få godtgørelse via afgiftsangivelsen. Se § 11 i lov nr. 1728 af 27. december 2018.x

Formål

Kvælstof (N) er et næringsstof, som er nødvendig for at gennemføre planteproduktion. Hvis der tilføres for meget kvælstof i forhold til det, som planteproduktionen kan optage, kan der ske udvaskning af kvælstof. Dette kan medføre nedsivning til grundvand, samt iltsvind i vandområder.

Vandmiljøplanernes formål er at nedbringe udvaskningen af kvælstof og fosfor og dermed belastningen af det danske vandmiljø.

Jordbrugsvirksomhedernes anvendelse af kvælstof i planteproduktionen reguleres efter xlov nr. 996 af 25. juni 2018x.

Formålet med kvælstofafgiften er, at regulere kvælstofforbruget udenfor jordbrugsvirksomhederne. Afgiften udgør samtidig et værn mod jordbrugernes omgåelse af de foranstaltninger, som fremgår af xlov nr. 996 af 25. juni 2018x.

Lovgrundlag

Afgift af kvælstof fremgår af lov nr. 1357 af 18. november 2016 om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., (kvælstofafgiftsloven) med senere ændringer.

Historik

Med virkning fra d. 1. august 1998 blev kvælstofindholdet i gødninger m.m. pålagt afgift.

Siden er der kun sket administrative konsekvensændringer i loven. Dog blev der i 2009 indført afgiftsfrihed for kvælstof i lastbilers miljøfiltre.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter