Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på kvælstofindholdet i gødninger m.m.

Afgiften pålægges kvælstofindholdet (N) i kemiske, mineralske og organiske gødninger.

Loven blev indført pr. 1. august 1998, og skal ses i sammenhæng med xlov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltagx, som administreres af Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

Formål

Kvælstof (N) er et næringsstof, som er nødvendig for at gennemføre planteproduktion. Hvis der tilføres for meget kvælstof i forhold til det, som planteproduktionen kan optage, kan der ske udvaskning af kvælstof. Dette kan medføre nedsivning til grundvand, samt iltsvind i vandområder.

Vandmiljøplanernes formål er at nedbringe udvaskningen af kvælstof og fosfor og dermed belastningen af det danske vandmiljø.

Jordbrugsvirksomhedernes anvendelse af kvælstof i planteproduktionen reguleres efter xlov nr.338 af 2. april 2019x.

Formålet med kvælstofafgiften er, at regulere kvælstofforbruget udenfor jordbrugsvirksomhederne. Afgiften udgør samtidig et værn mod jordbrugernes omgåelse af de foranstaltninger, som fremgår af xlov nr. 338 af 2. april 2019x.

Lovgrundlag

Afgift af kvælstof fremgår af xlov nr. 1098 af 29. juni 2020 om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.x, (kvælstofafgiftsloven) med senere ændringer.

Historik

Med virkning fra d. 1. august 1998 blev kvælstofindholdet i gødninger m.m. pålagt afgift.

Siden er der kun sket administrative konsekvensændringer i loven. Dog blev der xi 2009 indført afgiftsfrihed for kvælstof i lastbilers miljøfiltrex.