Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på visse klorerede opløsningsmidler, se xKLORAL § 1x.

Der skal også betales dækningsafgift af afgiftspligtige klorerede opløsningsmidler, når opløsningsmidlet indgår i en i øvrigt afgiftsfri vare med en koncentration på over 1 vægtprocent. Se xKLORAL § 18.x

Virksomhederne skal beregne og betale afgiften ved udlevering af varen eller ved indførsel til landet. Afgiftspligten omfatter også udlevering af genindvundne afgiftspligtige opløsningsmidler.

Bagatelgrænse

Virksomheder, der fremstiller, modtager fra udlandet eller med henblik på salg genindvinder afgiftspligtige opløsningsmidler behøver dog ikke lade sig registrere eller betale afgift, hvis mængden af de afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt, se xKLORAL § 2, stk. 3x og E.A.7.8.4.

Se også:

Dækningsafgift, der skal betales, når afgiftspligtige varer indgår i en i øvrigt afgiftsfri vare E.A.1.2

Formål

Afgiften er et led i planen om i højere grad at inddrage afgiftspolitikken i miljøindsatsen.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift af visse klorerede opløsningsmidler står i xlovbekendtgørelse nr. 847 af 9. juni 2020x (KLORAL) med senere ændringer.

Historik

Afgiften blev indført med virkning fra 1. januar 1996.