Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.A Punktafgifter indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.A Punktafgifter indeholder:

Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.A Punktafgifter 2021-1. 

E.A.1 Generelt om punktafgifter

 • EU’s punktafgiftsområde er ændret som følge af en opdatering af cirkulationsdirektivet og udløbet af overgangsperioden for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Se E.A.1.1

E.A.4 Energi

Nedenfor gives et samlet overblik over ændringerne som følge af vedtagelsen af lov nr. 2225 af 29. december 2020 - Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 m.v.).

Godtgørelsen for el til rumvarme m.v. øges, hvorved elafgiften godtgøres bortset fra 0,4 øre pr. (hel godtgørelse). Der gælder herefter samme godtgørelse for rumvarme m.v. og proces. I den forbindelse er en række regler, herunder målerregler, som vedrører sondringen mellem rumvarme m.v. og proces, ophævet.

Godtgørelse af elafgift kan være omfattet af statsstøttereglerne. Metoden til nærmere opgørelse af støttebeløb for procesformål er i praksis ændret til en skønsmæssig metode, idet målerreglerne for proces og rumvarme m.v. er ophævet.

Overskudsvarmeafgiften i elafgiftsloven ophæves.

For forbrug af elektricitet i ferielejligheder til eget brug, sommerhuse og helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, reduceres elafgiften til 0,8 øre pr. kWh for forbrug, som overstiger 4.000 kWh årligt.

Elpatronsatsen efter elpatronordningen er reduceret til 2,2 kr. pr. GJ varme ab værk eller 0,8 øre pr. kWh varme ab værk i elafgiftsloven.

Omvendt er elpatronsatsen øget fra 45,4 kr. til 49,8 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) i energiafgiftslovene for brændsler.

Momsregistrerede virksomheder, der forbruger afgiftspligtige brændsler til jordbrug, gartneri og skovbrug mv. har mulighed for godtgørelse af det fulde energiafgiftsbeløb efter en nedsættelse. Nedsættelse af godtgørelsen ændres fra 1,8 pct. til 1,6 pct.

Rumvarmeafgiften for fossile brændsler forhøjes fra 56,7 kr. pr. GJ til 62,3 kr. pr. GJ i 2020-priser.

Reglerne er trådt i kraft den 1. januar 2021.

For bilagsvirksomheder, jf. bilag 1 til LBK nr. 308 af 24. marts 2017, finder ændringerne vedrørende elafgift først anvendelse fra og med den 1. januar 2023. Før denne dato har bilagsvirksomheder ikke mulighed for at få godtgjort afgiften af elektricitet til procesformål. Godtgørelsen for rumvarme m.v. er dog øget fra 1. januar 2021, hvorved elafgiften godtgøres bortset fra 0,4 øre pr. kWh (hel godtgørelse).

Vedrørende anvendelse af opnåede målerdata på tidligere perioder før den 1. januar 2021 med henblik på godtgørelse af elafgift (treårsregel) anvendes den tidligere elafgiftslov, jf. LBK nr. 308 af 24. marts 2017.

E.A.4.1 Mineralolieprodukter

 • Lov nr. 2225 af 29. december 2020 - Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 m.v.) Se E.A.4.1.5 - ændring af afgiftssatser.

 • SKM2020.444.SR - Mineralolieafgift - Dieselolie og Benzin - Afgiftsfritagelse - Afgiftssuspension. Se E.A.4.1.8

E.A.4.2 Kul og affaldsvarme 

 • Lov nr. 2225 af 29. december 2020 - Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 m.v.) Se E.A.4.2.5.1 - ændring af afgiftssatser.

E.A.4.3 Elektricitet

 • Lov nr. 2225 af 29. december 2020 - Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 m.v.) E.A.4.3.6.1, E.A.4.3.8 og E.A.4.3.9 - ændring af satser og sondringen mellem proces og rumvarme.

 • SKM2020.327.LSR - Godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift - registrering efter elafgiftslovens § 2, stk. 2. Se E.A.4.3.4

E.A.4.4 Naturgas og bygas

 • Lov nr. 2225 af 29. december 2020 - Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 m.v.) Se E.A.4.4.7.1 og E.A.4.4.10.4

 • SKM2020.368.SR - Brug af egen fremstillet biogas til fremstilling af biogas. Se E.A.4.4.11.1.6

E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter

 • Store dele af afsnit E.A.4.6 er skrevet om på baggrund af ændringerne i lov nr. 2225 af 29. december 2020 - Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 m.v.) Se hele afsnit E.A.4.6.

E.A.7 Miljø

E.A.7.1 Emballager, poser og engangsservice

E.A.7.12 CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6)

 • Forhøjelse af afgiften på CFC og på industrielle drivhusgasser ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 - Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 m.v.). Se E.A.7.12.1, E.A.7.12.4 og E.A.7.12.5

E.A.7.17 Pvc og ftalter 

E.A.9 Afgifter af spil

 • Lov nr 2226 af 29. december 2020 om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino fra 20 pct. til 28 pct.). Se afsnit E.A.9.
 • SKM2020.45.LSR. Landsskatteretten fandt, at skattepligtige gevinster opnået ved spil på sport vedrører samme indtægtsgivende aktivitet, og dermed den samme indkomstkilde. Landsskatteretten fandt ikke, at der var hjemmel til en skærpet kildeartsbegrænsning, hvorfor det skattepligtige nettoresultat ved spil ikke skulle opgøres særskilt for hver udbyder. Se afsnit E.A.9.16.

 • Afsnit E.A.9.16 om skat og andre afgifter i forbindelse med spil er redigeret og forkortet.

 

·