Dato for udgivelse
16. december 2010
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder, der anvender naturgas og biogas i stationære stempelmotoranlæg, samt til leverandører af naturgas
Sagsnummer
2010-262-0176
Resumé

Den 1. januar 2011 indføres der en afgift på andre klimagasser end CO2 (metanafgift) på naturgas og biogas, som anvendes i stationære stempelmotoranlæg


Indledning
Ved lov nr. 722 af 25. juni 2010 indføres der en afgift på andre klimagasser end CO2. Se endvidere lovforslag nr. L 162 fremsat den 17. marts 2010.

Afgiften har baggrund i aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat. Det vil sige aftalen, der lå til grund for Skattereformen.

Metan er en kraftig virkende klimagas, der regnes for at være 21 gange kraftigere end CO2.

Afgiften indføres derfor som et incitament til at udlede mindre uforbrændt metan. En af de væsentligste kilder er uforbrændt metan fra stempelmotorer i kraftvarmeværker.

Der lægges afgift på naturgas og biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i kraftvarmeværker og i andre stationære stempelmotoranlæg.

Derimod er naturgas og biogas, der anvendes som brændstof i gasturbineanlæg ikke berørt af afgiften. Det samme gælder naturgas og biogas, der anvendes som motorbrændstof i ikke-stationære stempelmotorer, for eksempel i motorkøretøjer og ikke-stationære motorredskaber. Der skal heller ikke betales metanafgift af naturgas og biogas, der anvendes til at fremstille varme i et kedelanlæg (varmeproduktionsanlæg).

Afgift på andre klimagasser end CO2 er fremover i nyhedsbrevet benævnt som metanafgift.

Metanafgift på naturgas og biogas udgør en del af det afgiftspligtige vareområde med videre i CO2-afgiftsloven.

 

De nærmere regler for metanafgiften er beskrevet i de følgende afsnit i nyhedsbrevet.

Ikrafttræden
Metanafgiften træder i kraft den 1. januar 2011.

Bekendtgørelse
I medfør af CO2-afgiftslovens § 5, stk. 6 og § 9 d, stk. 5, udstedes der en bekendtgørelse med følgende titel: Bekendtgørelse om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde biogas og om godtgørelse af afgiften på andre klimagasser end CO2.

Bekendtgørelsen forventes offentliggjort snarest.

Nyhedsbrevets målgruppe
Nyhedsbrevets målgruppe er

 • virksomheder, der anvender naturgas og/eller biogas som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i kraftvarmeværker mv.
 • leverandører af naturgas (gasnetvirksomheder).

Nyhedsbrevet henvender sig derudover til centrale kraftvarmeværker og andre virksomheder, der er registreret efter gasafgiftsloven og CO2-afgiftsloven, for eksempel virksomheder, som er registreret for forbrug af naturgas.

Afgiftspligtigt vareområde i CO2-afgiftsloven

Naturgas og bygas
Metanafgift på naturgas er indsat som et tillæg (nyt punktum) til den bestående bestemmelse i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 12 om CO2-afgift på naturgas og bygas. Bestemmelsen lyder herefter som følger: Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3), 38,4 øre pr. Nm3. Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3), der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til 1. pkt., 6,6 øre pr. Nm3.

Bemærk: De nævnte satser er satserne for 2015.

 

Der skal således betales både CO2-afgift og metanafgift af naturgas, der anvendes i stationære stempelmotoranlæg - uanset stempelmotoranlæggets størrelse.

Biogas
Ved biogas forstås en gas, der dannes ved en gæringsproces i organisk materiale.

Metanafgiften på biogas er indsat som nyt § 1, stk. 2. Bestemmelsen lyder som følger: Der svares endvidere en afgift af biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW.

Satsen for metanafgift er indsat som nyt nr. 17 i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1. Bestemmelsen lyder som følger: Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW, 1,2 kr./GJ.

Bemærk: Den nævnte sats er satsen for 2015.

 

Det bemærkes endvidere, at der fortsat ikke skal betales energi- og CO2-afgift af biogas, der anvendes til el- og varmefremstilling på stationære motorer og kedler.

Afgiftens størrelse
Afgiftssatserne er beregnet på grundlag af udledningen af uforbrændt metan fra et stempelmotoranlæg, metans klimapåvirkning og den forventede pris på CO2-kvoter.

Ifølge undersøgelser udført af Danmarks Miljø Undersøgelser er den gennemsnitlige udledning af uforbrændt metan fra stationære stempelmotorer i størrelsesordenen 465 g/GJ naturgas.

For biogas er den tilsvarende gennemsnitlige udledning af uforbrændt metan fra stempelmotorer i størrelsesordenen 323 g/GJ biogas.

Afgiftssatser i 2011-2015

Naturgas og bygas:

CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 12

Afgifts-
enhed

2011

2012

2013

2014

2015

Første pkt.
(CO2-afgift)

Naturgas og bygas 
med en nedre 
brændværdi på 39,6 megajuole (MJ)
pr. normal m3 (Nm3)

øre/Nm3

35,7

36,4

37,0

37,7

38,4

Andet pkt. 
(Metan-afgift)

Naturgas med en 
nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) 
pr. normal m3 (Nm3), 
der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof
i stationære stempelmotor-anlæg i tillæg til afgiften 
nævnt i første 
punktum

øre/Nm3

6,1

6,2

6,3

6,5

6,6

 

Biogas:

CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 17

Afgifts-
enhed

2011

2012

2013

2014

2015

Metan-afgift

Biogas, der anvendes 
som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg 
med en indfyret effekt
på over 1.000 kW

kr./GJ

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

 

Afgiftssatser efter 2015

Fra og med 2016 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Satserne vil blive offentliggjort for hvert år.

Blandinger af naturgas og biogas
CO2-afgiftsloven indeholder en bestemmelse om, at der ikke skal betales CO2-afgift af andelen af biobrændstoffer, som blandes med varer, der er afgiftspligtige efter CO2-afgiftsloven, når blandingen anvendes som motorbrændstof.

Denne afgiftsfritagelse for biobrændstof gælder dog ikke for metanafgiften på biogas, der blandes med naturgas, når blandingen anvendes som motorbrændstof til drift af stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW.

Dette indebærer blandt andet, at kraftvarmeværker, der anvender både naturgas og biogas som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg, skal betale metanafgift af forbruget af både naturgas og biogas.

Registrering af virksomheder

Naturgas
Der gælder de samme registreringsbestemmelser for metanafgift på naturgas som for CO2-afgift på naturgas. Dette indebærer følgende:

Pligtig registrering:
Registreringspligtige for metanafgiften er virksomheder, der indvinder, fremstiller eller leverer naturgas, det vil sige distributionsselskaber og transmissionsselskaber omfattet af gasforsyningslovens § 10 (gasnetvirksomheder) samt kraftværker og kraftvarmeværker, der er omfattet af bilag 1 til gasafgiftsloven (centrale kraftvarmeværker).

Frivillig registrering:
Virksomheder, der er forbrugsregistreret for energiafgift og CO2-afgift på naturgas (forbrugsvirksomheder), kan registreres for metanafgiften. Dette gælder for eksempel væksthusgartnerier og andre momsregistrerede virksomheder med et årligt forbrug på samme lokalitet på over 75.000 m3 gas. Registrering for metanafgift er dog kun aktuel for forbrugsvirksomheder, som forbruger naturgas i et stationært stempelmotoranlæg (industrielt naturgasbaseret motordrevet kraftvarmeværk, hvor der produceres el og varme til procesformål).

Bemærk: En registrering for metanafgift på naturgas giver virksomheden ret til at modtage naturgas uden metanafgift. Af administrative hensyn for gasnetvirksomheden henstilles det til forbrugsvirksomheden, at den underretter gasnetvirksomheden om, at den har anmeldt sig til registrering for metanafgift på naturgas.

Biogas
Virksomheder, der forbruger biogas i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (1 MW), skal registreres.

Virksomheder med for eksempel 2 stationære stempelmotoranlæg på tilsammen over 1.000 kW, men som hver især er under 1.000 kW, skal ikke registreres for metanafgift.

Bemærk: Registrering for metanafgift på biogas omfatter ikke registrering for energiafgift, CO2-afgift og metanafgift på naturgas.

Registreringsblanketter
Registrering skal ske ved anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Naturgas:

 • Registreringspligtige virksomheder skal anvende blanket nr. 23.020
 • Frivilligt registrerede virksomheder (forbrugsvirksomheder) skal anvende blanket 23.032.

Blanketterne forsynes med et felt for metanafgift på naturgas.

Biogas:

 • Registreringspligtige virksomheder skal anvende blanket nr. 23.020.

Blanketten forsynes med et felt for metanafgift på biogas.

Blanketterne 23.020 og 23.032 kan hentes på www.virk.dk eller på www.skat.dk under Virksomheder / Blanketter.

Virksomheden vil få tilsendt et registreringsbevis, hvoraf det fremgår, at virksomheden er blevet registreret for metanafgift på naturgas eller biogas.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde
Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for metanafgiften for hver afgiftsperiode (kalendermåned).

Naturgas

Leverandører af naturgas (gasnetvirksomheder)

Den afgiftspligtige mængde i afgiftsperioden opgøres som den udleverede mængde naturgas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg.

Det vil for eksempel sige, at en gasnetvirksomhed ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, skal medregne alle leverancer af naturgas til ikke-registrerede kraftvarmeværker med stationære stempelmotoranlæg.

Dette indebærer endvidere, at gasnetvirksomheder, der leverer naturgas til et kraftvarmeværk, som både forbruger naturgas som motorbrændstof i et stationært motordrevet el- og varmeproduktionsanlæg (kraftvarmeanlæg) og som brændsel i et kedelanlæg (rent varmeproduktionsanlæg), skal registrere (måle) henholdsvis den mængde naturgas, der leveres som motorbrændstof i motoranlægget og som brændsel i kedelanlægget.

Leverancer af naturgas til andre virksomheder, der er registreret for metanafgift på naturgas, skal ikke medregnes ved opgørelse af afgiftspligtige leverancer i afgiftsperioden.

Virksomheder, der er registreret for metanafgiften skal dokumentere registreringsforholdet over for leverandøren. Det kan ske ved en kopi af registreringsbeviset.

Andre registrerede virksomheder (f.eks. centrale kraftvarmeværker og forbrugsregistrerede virksomheder)

Andre registrerede virksomheder skal opgøre forbruget af naturgas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg.

For registrerede virksomheder, der forbruger al den leverede mængde naturgas som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg, er den afgiftspligtige mængde den mængde naturgas, som leverandøren (gasnetvirksomheden) har leveret uden afgift i den pågældende afgiftsperiode. Det forudsættes grundlæggende, at gasnetvirksomheden sender en faktura/opgørelse af forbruget, som den forbrugsregistrerede virksomhed kan anvende ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde og afgiftstilsvaret for metanafgiften.  

Registrerede virksomheder, der anvender naturgas både som motorbrændstof i et stationært stempelmotoranlæg, for eksempel i et motordrevet el- og varmeproduktionsanlæg (kraftvarmeanlæg) og som brændsel i et kedelanlæg (rent varmeproduktionsanlæg), skal kun betale metanafgift af forbruget af naturgas i stempelmotoranlægget.

Hvis al den leverede gas til virksomheden registreres (måles) på én afregningsmåler, skal virksomheden enten måle den naturgas, der anvendes som motorbrændstof til drift af stempelmotoranlægget, eller den naturgas, der anvendes som brændsel i kedelanlægget.

Hvis virksomheden vælger at måle forbruget af gas i kedelanlægget, udgør den afgiftspligtige mængde forskellen mellem den leverede og fakturerede mængde gas fra gasnetvirksomheden og det målte forbrug af gas i kedlen.

Målerne skal have en kvalitet mv., der gælder for en afregningsmåler.

Elproducenter

Elproducenter skal betale metanafgift af naturgas, der anvendes til at fremstille elektricitet ved hjælp af et stationært stempelmotoranlæg.

Dette gælder uanset, om elproducenten er kvoteomfattet og dermed fritaget for at betale CO2-afgift af naturgassen til at fremstille el, eller om der er tale om en ikke-kvoteomfattet elproducent.

Biogas
Den afgiftspligtige mængde i afgiftsperioden opgøres som forbruget af biogas i stationære stempelmotoranlæg på over 1.000 kW.

Hvis en virksomhed for eksempel har et stationært stempelmotoranlæg på over 1.000 kW og et anlæg på under 1.000 kW, skal der kun betales metanafgift af forbruget af biogas i anlægget over 1.000 kW.

Virksomhederne skal dokumentere energiindholdet i biogassen enten

 • på basis af en måling af den forbrugte mængde biogas og brændværdien i biogassen (metode 1), eller
 • ved en omregning af den producerede elektricitet fra stempelmotoren til det indfyrede energiindhold i biogassen (metode 2).

Metode 1 (kontinuerlig måling)
Denne metode kan anvendes, når virksomheden kan dokumentere, at

 

 • der sker kontinuerlig måling af den forbrugte mængde biogas og en kontinuerlig måling af brændværdien i biogassen, eller
 • der sker kontinuerlig måling af den forbrugte mængde biogas, og biogassens brændværdi er konstant.

 

Der skal anvendes typegodkendte gasmålere, som opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 436 af 16. maj 2006 om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer.

Målere, der kontinuerligt måler brændværdien i biogassen, skal grundlæggende have en nøjagtighed, som kræves for andre målere til energimåling.

Hvis energiindholdet ikke kan dokumenteres ved måling, eller er brændværdien ikke konstant, anvendes et energiindhold på 23,3 MJ/Nm3.

Virksomhedens regnskab skal oplyse om den målemetode, som anvendes. SKAT kan forlange, at et laboratorium akkrediteret til at foretage sådanne målinger bekræfter, at den anvendte metode, herunder kvalitetssikringen med mere, opfylder de krav, der stilles til målingen og den anvendte måler. Udgiften hertil afholdes af virksomheden.

Virksomheden skal kunne dokumentere resultatet af de gennemførte målinger af den forbrugte mængde biogas og brændværdien i biogassen og føre regnskab herover.

Virksomheden skal endvidere kunne dokumentere målemetoden for den forbrugte mængde biogas og brændværdien i biogassen og den beregnede afgift.

I tilfælde af defekte målere i opgørelsesperioden (afgiftsperioden) skal virksomheden anvende metode 2.

Virksomheder, der dokumenterer den forbrugte mængde biogas og brændværdien i biogassen på basis af en måling, skal føre journal over samtlige målinger, herunder henvisning til måleudskrifter eller anden tilsvarende dokumentation. Regnskabet skal oplyse om kalibrering, eftersyn, reparation, udfald og andre forhold, der er af betydning for målingen. Der skal endvidere føres regnskab over andre forhold, der direkte eller indirekte har indflydelse på opgørelsen af den forbrugte mængde biogas og brændværdien i biogassen.

Virksomheden skal for hver afgiftsperiode dokumentere, hvorledes den forbrugte mængde biogas og brændværdien i biogassen er beregnet samt afgiften heraf. Regnskabet skal tilrettelægges på en sådan måde, at SKAT kan føre kontrol med afgiftens opgørelse og betaling.

SKAT kan som led i kontrollen forlange, at måleprocedure og måleudstyr verificeres af et eksternt laboratorium akkrediteret til at foretage sådanne målinger. Udgiften hertil afholdes af virksomheden.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsen om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde biogas og om godtgørelse af afgiften på andre klimagasser end CO2.

Eksempel - metode 1 (kontinuerlig måling af biogasmængde og af brændværdi):
Nedenstående eksempel viser en beregning af metanafgift for en afgiftsperiode i 2011.

Målt mængde biogas i m3

 

20.000 m3

Målt brændværdi

 

22,5 MJ/Nm3

Beregning af energiindhold i biogas

20.000 m3 * 22,5 MJ/Nm3/1000

450 GJ

Beregning af metanafgift

450 GJ * 1,1 kr./GJ

495 kr.

Eksempel - metode 1 (kontinuerlig måling af biogasmængde):
Nedenstående eksempel viser en beregning af metanafgift for en afgiftsperiode i 2011. Der sker ingen måling af brændværdi og brændværdien er ikke konstant.

Målt mængde biogas i m3

 

20.000 m3

Brændværdi ifølge loven

 

23,3 MJ/Nm3

Beregning af energiindhold i biogas

20.000 m3 * 23,3 MJ/Nm3/1000

466 GJ

Beregning af metanafgift

466 GJ * 1,1 kr./GJ

512,60 kr.

Metode 2 (Omregning af produceret mængde elektricitet)
Denne metode kan anvendes for elproducerende stationære stempelmotoranlæg, når den forbrugte mængde biogas og brændværdien i biogassen ikke måles som nævnt i metode 1.

For stationære stempelmotoranlæg på over 1.000 kW, hvor der kun anvendes biogas, opgøres det indfyrede energiindhold i biogassen som elproduktionen i afgiftsperioden fra stempelmotoren divideret med en virkningsgrad på 37,5.

For stationære stempelmotoranlæg, hvor der anvendes biogas og naturgas, opgøres det indfyrede energiindhold i biogassen som elproduktionen i afgiftsperioden divideret med en virkningsgrad på 37,5 reduceret med energiindholdet i det målte forbrug af naturgas.

Hvis resultatet af beregningen for afgiftsperioden er negativt eller 0, skal der ikke betales metanafgift af biogassen. Endvidere må et eventuelt negativt resultat ikke modregnes i metanafgiften på naturgas.

Eksempel - metode 2 (biogas som motorbrændstof):
Nedenstående eksempel viser en beregning af indfyret mængde biogas og beregning af metanafgift for en afgiftsperiode i 2011:

Elproduktion

 

100.000 kWh

Beregning af energiindhold i GJ i biogas anvendt til elproduktion

100.000 kWh/0,375 * 3,6/1000

960 GJ

Beregning af metanafgift

960 GJ * 1,1 kr./GJ

1.056 kr.

Eksempel - metode 2 (biogas og naturgas som motorbrændstof):
Nedenstående eksempel viser en beregning af indfyret mængde biogas og beregning af metanafgift for en afgiftsperiode i 2011. Det forudsættes derudover, at virksomheden får leveret og faktureret naturgas inklusive afgift fra en registreret gasnetvirksomhed.

1.

Elproduktion

 

100.000 kWh

2.

Beregning af energiindhold i GJ gas anvendt til elproduktion

100.000 kWh/0,375 * 3,6/1000

960 GJ

3.

Forbrug af naturgas i GJ

5.000 Nm3 * 39,6 MJ pr. Nm3/1000

198 GJ

4.

Forbrug af biogas i GJ

(2. - 3.)

762 GJ

5.

Beregning af metanafgift

762 GJ * 1,1 kr./GJ

838,20 kr.

Nedenstående viser beregning af metanafgiften på den leverede mængde naturgas for samme periode:

Leveret og forbrugt naturgas i et stationært stempelmotoranlæg

 

5.000 Nm3

Beregnet/faktureret metanafgift

5.000 Nm3 * 6,1 øre/Nm3

305 kr.

Angivelse og betaling af metanafgift

Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode.

Afgiftsperioden er kalendermåneden. Efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den efterfølgende måned skal virksomheden angive den afgiftspligtige mængde og betale afgiften heraf.

Virksomheden kan indberette angivelsen og indbetale afgiften elektronisk til SKAT, se TastSelv Erhverv på www.skat.dk.

Der skal afgives en angivelse, selvom den afgiftspligtige mængde er 0.

Virksomheder, der ikke anvender TastSelv skal angive afgiften på et indbetalingskort, som sendes til virksomheden. Hvis virksomheden ikke modtager angivelsen, skal den henvende sig til SKAT. Angivelsen skal underskrives af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Afgiftsgodtgørelse - Registrerede virksomheder, der reducerer udledningen af uforbrændt metan

For nye eller for eksisterende stationære stempelmotoranlæg i registrerede virksomheder (virksomheder, der er registreret for metanafgift efter CO2-afgiftsloven), der enten har eller fremadrettet får foretaget tiltag, hvorved udledningen af uforbrændt metan til luften begrænses, kan der ydes godtgørelse af metanafgiften.

Godtgørelsen svarer til den mængde af uforbrændt metan, der i afgiftsperioden bortrenses eller ved tekniske tiltag mindsker udslippet. Godtgørelsen beregnes som den målte procentvise reduktion i udledningen af uforbrændt metan i forhold til en udledning af uforbrændt metan på

 

 • 465 g/GJ indfyret naturgas, eller
 • 323 g/GJ indfyret biogas.

 

Afgiftsgodtgørelse skal for hver afgiftsperiode opgøres for hvert brændsel og for hvert motoranlæg.

Hvis der anvendes flere typer brændsler i samme motoranlæg, fordeles den mindre udledte mængde af metan for hvert brændsel på hvert motoranlæg for sig i forhold til energimængden af hvert af de indfyrede brændsler i hvert motoranlæg i afgiftsperioden.

Det er en betingelse for godtgørelse, at anlæggets faktiske emissionsfaktor måles.

Den procentvise godtgørelse (reduktionsfaktoren) beregnes som differencen mellem på den ene side emissionsfaktoren for naturgas og biogas og på den anden side anlæggets dokumenterede emissionsfaktor for det pågældende indfyrede brændstof sat i forhold til brændstoffets emissionsfaktor og herefter multipliceret med den samlede afgiftsbetaling for det indfyrede brændstof for den periode, som der anmodes om godtgørelse for.

Godtgørelsen kan ikke overstige afgiftsbetalingen.

Registrerede virksomheder kan for hver afgiftsperiode - uanset beløbets størrelse - anmode om godtgørelse ved at anføre beløbet på den månedlige afgiftsangivelse til SKAT.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsen om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde biogas og om godtgørelse af afgiften på andre klimagasser end CO2.

Eksempel på beregning af afgiftsgodtgørelse

I eksemplet tages der udgangspunkt i ovennævnte eksempel - Metode 2 (biogas som motorbrændstof)).

Forudsætninger for beregning af afgiftsgodtgørelse:

 • Anlægget har fået målt den faktiske emissionsfaktor til 291 g/GJ indfyret biogas
 • Emissionsfaktor for biogas: 323 g/GJ indfyret biogas
 • Metanafgift af virksomhedens forbrug af biogas i afgiftsperioden ifølge ovennævnte eksempel: 1.056 kr.

Reduktionsfaktor beregnes således:
Reduktionsfaktor = (Emissionsfaktor for biogas - anlæggets faktiske emissionsfaktor)/emissionsfaktor for biogas = (323 - 291) g pr. GJ / 323 g pr. GJ = 0,0991.

Beregning af afgiftsgodtgørelse: 0,0991 * 1.056 kr. = 104,65 kr.

Godtgørelsen svarer til en procentvis reduktion i udledningen af uforbrændt metan på 9,91 pct.

Dokumentation mv.

Virksomheder med anlæg, hvor udledningen af uforbrændt metan til luften begrænses, skal dokumentere, at udledningen af uforbrændt metan til luften er begrænset som nævnt ovenfor.

Virksomheden skal endvidere kunne dokumentere beregningsmetoden.

Dokumentationen for måling af anlæggets faktiske emissionsfaktor kan bestå af en eller flere af følgende former for dokumentation:

 1. Målinger med miljømæssigt formål foretaget ved afleveringen af det pågældende anlæg, reduktionsudstyr eller serviceydelse, som begrænser udledningen af uforbrændt metan.
 2. Målinger med periodisk interval, der ikke overstiger 2 år.

SKAT kan forlange, at begrænsningen af udledningen af uforbrændt metan til luften dokumenteres ved en stikprøvemåling foretaget under driftsforhold, der svarer til de, som var gældende for den afgiftsperiode for hvilken, der anmodes om godtgørelse. Udgiften hertil afholdes af virksomheden.

Metanafgift af naturgas og biogas, der anvendes til procesformål

Kvoteomfattede virksomheder omfattet af CO2-afgiftslovens § 9 a

Metanafgift på CO2-kvoteomfattede virksomheders forbrug af naturgas som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg, er ikke omfattet af den afgiftsfritagelse, der gælder for CO2-afgiften af de kvoteomfattede virksomheders brændselsforbrug til procesformål.

Kvoteomfattede virksomheder er heller ikke fritaget for metanafgift på biogas.

Det vil sige, at kvoteomfattede virksomheder skal betale metanafgift af naturgas og biogas, der anvendes i stationære stempelmotoranlæg.

Ikke-kvoteomfattede virksomheder omfattet af CO2-afgiftslovens § 9 c (bundfradragsvirksomheder)

Ikke-kvoteomfattede virksomheder, som har et bundfradrag vedrørende CO2-afgift, kan ikke anvende dette bundfradrag for metanafgift på naturgas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg.

Virksomheder med et bundfradrag for CO2-afgift kan heller ikke anvende bundfradraget for metanafgift på biogas.

Det vil sige, at ikke-kvoteomfattede bundfradragsvirksomheder skal betale metanafgift af naturgas og biogas, der anvendes i stationære stempelmotoranlæg.

Regnskabsbestemmelser
Registrerede gasnetvirksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for den månedlige opgørelse af naturgas, der er leveret til virksomheder med videre, som anvender naturgas som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg.

Andre registrerede virksomheder, der har fået leveret naturgas uden afgift, og som anvender den leverede naturgas som motorbrændstof i et stationært stempelmotoranlæg, skal føre regnskab over forbruget af naturgas til nævnte formål.

Virksomheder, der er registreret for forbrug af biogas i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW, og som anvender metode 1 ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, skal føre regnskab over dette forbrug. Virksomheder, der anvender metode 2 skal føre regnskab over produktionen af elektricitet.

Se endvidere de regnskabsbestemmelser, som er beskrevet i forbindelse med opgørelse af den afgiftspligtige mængde for biogas.

Der henvises i øvrigt til regnskabsbestemmelser nævnt i SKATs punktafgiftsvejledning, afsnit A.10 og F.4.7.

Virksomheder, der begrænser udledningen af uforbrændt metan til luften, skal føre et regnskab, der opfylder dokumentationskravene for at opnå godtgørelse af afgiften.

Fakturering

Der gælder de samme krav til fakturering, som gælder for anden fakturering af naturgas til CO2-afgiftsregistrerede virksomheder og andre øvrige gaskunder.

Ved leverancer af naturgas til ikke-registrerede virksomheder med videre til brug i stationære stempelmotoranlæg, skal størrelsen af metanafgiften på den leverende mængde naturgas fremgå af fakturaen.

Der henvises i øvrigt til de almindelige regler for fakturering af naturgas med videre. Se SKATs punktafgiftsvejledning, afsnit A.10.

Mere information
Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

For information om de øvrige gældende regler vedr. energiafgift og CO2-afgift på naturgas henvises der til SKATs punktafgiftsvejledning, afsnit F.4 og F.5. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk - Virksomhed - Nyheder.

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på www.skat.dk - Virksomheder.