Dato for udgivelse
16 Dec 2009 13:13
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder, der er registreret efter affaldsafgiftsloven
Sagsnummer
09-160463
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har henholdsvis den 28. maj og 29. maj 2009 vedtaget lov nr. 461 og lov nr. 527 af 12. juni 2009. Lovændringerne medfører bl.a. ændringer ved deponering og mellemdeponering af affald, samt at affaldsafgiftsloven alene vil vedrøre deponering af affald og ikke længere både deponering og forbrænding af affald. Dette nyhedsbrev vedrører alene ændringerne ved deponering og mellemdeponering af affald.


1. Indledning

Folketinget har henholdsvis den 28. maj og 29. maj 2009 vedtaget lov nr. 461 og lov nr. 527 af 12. juni 2009.

Lovændringerne medfører bl.a. ændringer ved deponering og mellemdeponering af affald, samt at affaldsafgiftsloven alene vil vedrøre deponering af affald og ikke længere både deponering og forbrænding af affald.

Dette nyhedsbrev vedrører alene ændringerne ved deponering og mellemdeponering af affald.

Lovændringerne medfører følgende ændringer ved deponering og mellemdeponering af affald:

  • Ændringer i afgiftssatsen ved mellemdeponering af affald som følge af, at affaldsforbrændingsafgiften omlægges til en afgift på energi og CO2
  • Udbetaling af negativ afgift ved overskydende vægt ved deponering af affald (mængden af fraført affald overstiger mængden af tilført affald)
  • Forhøjelse af afgiften ved deponering af affald fra 375 kr./ton til 475 kr./ton
  • Afgift ved deponering af farligt affald.

Dette nyhedsbrev indeholder en mere detaljeret gennemgang af ovenstående. De nye bestemmelser om forbrænding af affald vil blive beskrevet i et særskilt nyhedsbrev som offentliggøres senere.

2. Mellemdeponering af affald

Gældende regler

I forbindelse med stoppet for deponering af forbrændingsegnet affald fik kommunerne mulighed for at give tilladelse til midlertidig oplagring af denne type affald i op til et år. Midlertidig oplagring af forbrændingsegnet affald ud over 1 år forudsatte dispensation fra Miljøstyrelsen.

Afgiften udgør 330 kr. pr. ton affald, der efter Miljøministeriets bekendtgørelse om affald skal forbrændes, og som efter dispensation fra Miljøstyrelsen tilføres i hele, selvstændige læs og deponeres med henblik på senere forbrænding, jf. § 10, stk. 4. 

Affald, som er deponeret efter affaldsafgiftens § 10, stk. 4, kan ved fraførsel ikke fradrages i den tilførte mængde., jf. § 12, stk. 1. Det er endvidere et krav, at mellemdeponeret affald holdes fysisk adskilt fra andet affald.

Fra 1. januar 2010

Lov 461, § 1, nr. 7 - affaldsafgiftslovens § 10, stk. 2

Da afgiften for forbrænding af affald ophæves, og der ikke længere skal betales pr. given mængde affald efter affaldsafgiftsloven, mens der i stedet skal betales energiafgift m.v. i forbindelse med affaldsforbrændingen, bortfalder betaling af forbrændingsafgiften i forbindelse med mellemdeponering. I stedet pålægges affald, der mellemdeponeres med henblik på senere afbrænding, fremover den højere deponisats.

Kravet om tilførsel i hele selvstændige læs, dispensation fra Miljøstyrelsen og særskilt deponering ved mellemdeponering af affald bortfalder.

Overgangsbestemmelser

For affald mellemdeponeret til 330 kr./ton inden ikrafttrædelsen af lov nr. 461, er der indsat en overgangsbestemmelse i samme lovs § 12, stk. 5.

Baggrunden er, at der skal betales tillægsafgift og CO2-afgift ved forbrænding af affald efter lovens ikrafttræden, hvor affaldet har ligget midlertidigt på deponi fra før lovens ikrafttræden, og som derfor er pålagt den tidligere affaldsforbrændingsafgift på 330 kr. pr. ton affald. Derfor er det nødvendigt, at der sker regulering/tilbageføring af affaldsafgiften, således at der ikke sker en dobbeltbeskatning. Denne regulering/tilbageføring skal ske før øvrig regulering af affaldsafgift ved fraførsel af affald fra deponiet.

For affald, der på tidspunktet fra lovens ikrafttræden, er henlagt i mellemdeponi med henblik på forbrænding, tilbagebetales den betalte affaldsforbrændingsafgift på 330 kr. pr. ton affald, når affaldet fraføres til forbrænding, og der skal betales afgift efter § 1, stk. 1, nr. 6 eller 7 (affaldsvarme eller tillægsafgift) i lov om stenkul, brunkul og koks mv.

Virksomheden skal kunne godtgøre vægten af henholdsvis affaldet i deponiet på tidspunktet fra lovens ikrafttrædelse og vægten af affaldet til forbrænding, som efterfølgende fraføres deponiet.

Hvis deponiet tilføres affald efter tidspunktet for lovens ikrafttræden, skal tilbagebetaling af den betalte affaldsforbrændingsafgift på 330 kr. pr. ton affald i deponiet ske, før der kan ske fradrag eller tilbagebetaling vedrørende afgiften på 475 kr. pr. ton affald til deponering efter § 12, stk. 1 i lov om afgift af affald og råstoffer. Dvs. efter princippet "first-in first-out".

Ved fraførsel af affald mellemdeponeret inden lovens ikrafttrædelse kan der ikke ske fradrag i andre afgiftspligtige mængder efter affaldsafgiftslovens § 12, stk. 1.

Hvis forbrændingsegnet affald er deponeret til deponeringssatsen, skal der ske modregning til deponeringssatsen ved fraførsel. Der skal ikke ske modregning til deponeringssatsen, hvis affaldet opfylder betingelserne for mellemdeponering af affald. I denne situation skal der i stedet svares afgift, som for mellemdeponeret affald.

3. Udbetaling af negativ afgift for overskydende vægt efter § 12

Gældende regler

Hidtil (jf. affaldsafgiftslovens § 12, stk. 1) skal registrerede virksomheder opgøre den afgiftspligtige mængde affald for en afgiftsperiode på grundlag af vægten af den mængde affald, der er tilført virksomheden i perioden, fratrukket vægten af affald, som er fraført i perioden. Hvis vægten af det fraførte affald overstiger vægten af tilført affald i perioden, overføres den overskydende vægt til fradrag i følgende afgiftsperioder.

Fra 1. januar 2010

Lov nr. 461 § 1, nr. 15 - affaldsafgiftslovens § 12, stk. 1

Reglerne for opgørelse af den afgiftspligtige mængde ændres i affaldsafgiftsloven således, at negative afgiftssaldi udbetales i tilfælde af, at der i en afgiftsperiode fraføres mere affald fra et deponi end der tilføres.

Der kan ikke længere ske opsparing i negative affaldsmængder.

Overgangsbestemmelse

For akkumulerede negative afgiftssaldi er der i § 12, stk. 7 i lov nr. 461 indsat en overgangsbestemmelse, hvorefter akkumulerede negative afgiftssaldi kan udbetales.

Virksomheder som inden ikrafttrædelsen af lov nr. 461 har uudnyttede fradrag i de afgiftspligtige mængder kan få udbetalt værdien af fradraget. Dvs. værdien af fradraget skal opgøres inden lov 461 sættes i kraft til 375 kr./ton.

Virksomhederne kan få udbetalt akkumulerede negative afgiftssaldi ved henvendelse til SKAT (Punktafgifter Køge, Gymnasievej 21, 4600 Køge).

4. Forhøjelse af afgiften ved deponering affald

Gældende regler

Efter den gældende affaldsafgiftslov er afgiften ved deponering af affald 375 kr./ton, jf. § 10, stk. 1.

Fra 1. januar 2010

§ 9, nr. 1 i lov 527 - affaldsafgiftslovens § 10, stk. 1

Affaldsafgiften ved deponering af affald hæves fra 375 kr./ton til 475 kr./ton.

Afgiftsforhøjelsen træder i kraft 1. januar 2010, jf. § 10, stk. 3 i lov 527.

5. Afgift ved deponering af farligt affald

Gældende regler

Efter den gældende affaldsafgift er specielle anlæg til deponering af farligt affald fritaget for registreringspligten, jf. affaldsafgiftslovens § 11, stk. 7.

Det er en betingelse for registreringsfritagelsen, at anlægget ikke modtager andet anvisningspligtigt affald, jf. affaldsafgiftslovens § 11,stk. 8.

I praksis er det muligt at have afgiftsfri tilførsel af affald til specialdeponier, som er etableret i forbindelse med anden registreringspligtig virksomheder, hvis der er skarp adskillelse mellem specialdeponiet og den registreringspligtige virksomhed.

Fra 1. januar 2010

§ 9 i lov nr. 527 - affaldsafgiftslovens § 10, stk. 1 og 2, § 11, stk. 1, 2 og 5 samt bilag 3

Deponering af farligt affald på specielle deponeringsanlæg til farligt affald - herunder også midlertidig deponering med henblik på senere forbrænding - bliver omfattet af de almindelige bestemmelser for deponering affald.

I perioden 2010-2014 pålægges farligt affald, som deponeres på specielle anlæg til farligt affald - herunder også farligt affald, som deponeres med henblik på senere forbrænding - en reduceret afgift (affaldsafgiftslovens § 10, stk. 1 og 2 samt bilag 3).

   

2010

2011

2012

2013

2014

Farligt affald

Kr./ton affald

-

-

160

160

160

Fra 1. januar 2015 er afgiften ved deponering af farligt affald som ved deponering af andet affald.

Farligt affald, som deponeres på almindelige deponeringsanlæg, er afgiftspligtigt som andet affald, hvilket ikke er en ændring i forhold den eksisterende affaldsafgift.

Registreringsfritagelsen for særlige anlæg til deponering af farligt affald ophæves (affaldsafgiftslovens § 11, stk. 5), og specielle anlæg til deponering af farligt affald samt virksomheders og anlægs egne anlæg til deponering af farligt affald skal registreres (affaldsafgiftslovens § 11, stk. 1 og 2).

Specielle anlæg til deponering af farligt affald skal registreres pr. 1. januar 2010 samt indberette den afgiftspligtige mængde efter § 12, stk. 1. I perioden 2010 og 2011 er afgiftssatsen som ovenfor anført 0 kr./ton for farligt affald, som deponeres på specielle deponering anlæg til farligt affald.

Specialdeponier, som er etableret i forbindelse med anden registreringspligtig virksomhed, skal ikke registreres særskilt. Specialdeponier skal dog fortsat holde deponeret affald klart adskilt - både fysisk og regnskabsmæssigt - fra andet affald på den registrerede virksomhed. Dette vil dog ikke være gældende for anlæg, som etableres efter 1. januar 2015, og hvor der ikke er deponeret farligt affald uden afgift eller til en lavere afgiftssats.

Bestemmelserne vedrørende farligt affald træder i kraft 1. januar 2010, jf. § 10, stk. 3 i lov 527.

Overgangsbestemmelser 1. januar 2012 og 1. januar 2015

§ 10, stk. 12 og 13 i lov 527 af 12. juni 2009

Specielle deponeringsanlæg til farligt affald, som frafører affald den 1. januar 2012 eller senere, skal kunne godtgøre vægten af affaldet i deponiet den 1. januar 2012 og på forlangende fremvise dokumentation herfor over for SKAT.

Ved fraførsel af affald fra denne mængde affald i deponiet, som skal være opgjort pr. 1. januar 2012, kan der ikke opnås fradrag eller tilbagebetaling efter § 12 i lov om afgift af affald og råstoffer, da der vil være tale om farligt affald deponeret på et ikke-registreret anlæg, hvis deponeret inden 1. januar 2010 eller deponeret til 0 kr./ton, hvis deponeret i perioden 2010 - 2011.

Hvis denne mængde affald efterfølgende blandes med andet farligt affald og der fra denne mængde af blandet affald sker fraførsel af affald, kan der ikke opnås fradrag eller tilbagebetaling efter § 12 i lov om afgift af affald og råstoffer, før der er sket fraførsel svarende til vægten af affaldet i deponiet den 1. januar 2012.

Dvs. fraførsel af affald efter 1. januar 2012 vil ske efter princippet "first-in first out".

Tilsvarende opgørelse skal foretages 1. januar 2015. Fraførsel efter 1. januar 2015 sker efter samme principper som ovenstående.

Eksempel

Sats

Mængde

Kr./ton

Ton

1.

Tilført inden 1. januar 2010

-

10.000

2.

Tilført 2010 og 2011

0

3.000

3.

Fraført 2010 og 2011

0

1.000

4.

Afgiftspligtige mængde til 0 kr./ton (3. - 2.)

0

2.000

5.

Beholdning 1. januar 2012 (1. + 4.)

0

12.000

6.

Tilført 2012 - 2014

160

4.000

7.

Fraført 2012 - 2014

0

7.000

8.

Afgiftspligtige mængde (6.)

160

4.000

9.

Beholdning 1. januar 2015

10.

- til 0 kr./ton (5. - 7.)

0

5.000

11.

- til 160 kr./ton (6.)

160

4.000

I ovenstående eksempel skal virksomheden efter 2015 først fraføre 5.000 ton til 0 kr./ton, herefter 4.000 ton til 160 kr./ton. Herefter kan ske fraførsel til 475 kr./ton som for andet affald.

6. Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkomme til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.