Dato for udgivelse
03 Nov 2009 08:40
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder, der udleverer, angiver til fortoldning og/eller importerer cigaretter/røgtobak
Sagsnummer
09-164446
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Folketinget har vedtaget et lovforslag om forhøjelse af afgiften på cigaretter og røgtobak. Nyhedsbrevet omhandler bl.a. ændrede afgiftssatser, nye stempelmærker og procedure for godtgørelse af gamle stempelmærker.

Folketinget har den 28 maj 2009 vedtaget lov nr. 524, om bl.a. forhøjelse af afgiften på cigaretter og røgtobak.

For cigaretter ændres sammensætningen af styk - og værdiafgift, således at stykafgiften nedsættes, og værdiafgiften øges. Samtidig indsættes en minimumsafgift på 91,65 øre pr. cigaret.

Afgiften på røgtobak hæves med 120 kr. pr. kg.

De nye afgiftssatser for cigaretter:

  • 62,98 øre pr. stk. (gl. sats 63,66 øre)
  • 20,8 % af detailprisen (gl. sats 13,61 %)
  • En minimumsafgift på 91,65 øre pr. cigaret.

Eksempel
Beregning af afgiften af en pakning med 20 stk. cigaretter og en detailpris på 30 kr.

 

Ny afgift/kr. 

 Gl. afgift/kr.

Stykafgift

 12,596

12,732

Værdiafgift 

 6,24

4,083 

Tobaksafgift i alt   

 18,836

 16,815

Moms 

 6,000

 6,000

Tobaksafgift og moms i alt

 24,836

 22,815

Lovforslagets afgiftsændringer suppleres desuden med en minimumsafgift. Minimumsafgiften skal pålægges i stedet for den beregnede afgift, i de tilfælde, hvor den beregnede afgift er mindre end 91,65 øre pr. cigaret. 

De nye afgiftssatser for røgtobak er:

a. 

For pladetobak, spunden og granuleret tobak samt
anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm


522,50 kr. pr. kg

b. 

For anden røgtobak end nævnt i a., hvis mere end
25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde
på mindre end 1 mm 572,50 kr. pr. kg

Afgiftssatserne gælder for cigaretter og røgtobak, som den 1. januar 2010 til og med den 31. december 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

For funktionærvarer efter lovens § 29, stk. 4 ændres afgiftssatserne ikke. Se satser i SKATs Punktafgiftsvejledning, afsnit C.1.8.

Fra den 1. januar 2014 forhøjes afgiftssatserne for cigaretter og røgtobak yderligere, svarende til 0,35 kr. pr. 20 stk. cigaretter (både fabrikeret og hjemmerullede) og 14 kr. pr. kg røgtobak i forhold til det niveau, som opnås ved forhøjelsen den 1. januar 2010. Forhøjelsen af afgiften på cigaretter sker ved, at værdiafgiften for cigaretter øges fra 20,08 pct. til 21,50 pct.

Minimumsafgiften på 91,65 øre pr. cigaret, bibeholdes uændret efter 1. januar 2014

Nye bestillingsblanketter er tilgængelige på www.skat.dk/Blanketter primo november 2009.

Der fremstilles nye stempelmærker, som skal benyttes ved beskatning af cigaretter og røgtobak efter den nye afgiftssats. For cigaretter forsynes stempelmærkerne med identifikationskoden 3 (nuværende er 2). For røgtobak forsynes stempelmærkerne med identifikationskoden 9 (nuværende er 8). Mærkerne kan leveres fra den 16. november 2009.

Røgtobak kan som noget nyt forsynes med aflange selvklæbende stempelmærker med størrelsen 13x85 mm. Mærkerne kan leveres fra den 16. november 2009, dog kun med den nye afgift pr. 1. januar 2010. Bestillingen skal være på minimum 100 stempelmærker. De nye selvklæbende stempelmærker er primært tiltænkt de virksomheder der påsætter stempelmærkerne manuelt.

Den registrerede virksomheds beholdning den 1. januar 2010 af ikke anvendte stempelmærker til cigaretter (kode 2) og røgtobak (kode 8) kan tilbageleveres mod godtgørelse af punktafgiften, evt. godskrivning af virksomhedens kreditkonto.

Virksomheden skal indlevere stempelmærkerne til det lokale punktafgiftscenter sammen med en specificeret fortegnelse. Som fortegnelse kan benyttes bestillingsseddel 29.022 for cigaretter og 29.003 for røgtobak. Fortegnelsen udarbejdes i 3 eksemplarer, hvoraf de 2 indsendes til punktafgiftscentret. Det tredje eksemplar opbevares i virksomheden som bilag til stempelmærkeregnskabet.

Der kan endvidere ske godtgørelse af tobaksafgiften af den registrerede virksomheds lager pr. 1. januar 2010 af cigaretter og røgtobak, der er påsat stempelmærker med gammel afgift (kode 2 og kode 8).

Virksomheden skal indsende en anmodning til det lokale punktafgiftscenter med specificerede oplysninger om varerne og de anvendte stempelmærker.

Godtgørelsen er betinget af, at pakningernes indhold af tobaksvarer tilintetgøres eller tilføres virksomheden lager, og at stempelmærkerne tilintetgøres eller på tydelig måde annulleres.

Stempelmærkebog og lagerregnskab over cigaretter skal afsluttes den 31. december 2009 på samme måde som ved sædvanlig kvartalsafslutning.

Cigaretter og røgtobak, som er udleveret fra den registrerede virksomhed før den 1. januar 2010 med gammel afgift kan sælges efter 1. januar 2010 hos grossister, detailhandlere m.fl. uden opkrævning af yderligere afgift.

Reglerne om afgift af tobaksvarer fremgår i øvrigt af:

Skattecenter Billund, Punktafgiftcentret, Kløvermarken 16, 7190 Billund.
Skattecenter Grenå, Punktafgiftcentret, Bredstrupvej 40, 8500 Grenå.
Skattecenter København, Punktafgiftcentret, Sluseholmen 8B, 2450 København SV.
Skattecenter Køge, Punktafgiftcentret, Gymnasievej 21, 4600 Køge.
Skattecenter Skive, Punktafgiftcentret, Sdr. Boulevard 14, 7800 Skive.