Dato for udgivelse
25 Nov 2009 08:26
Gyldig til
1. januar 2012
Til
momsregistrerede virksomheder
Sagsnummer
09-163401
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Afgiftsgodtgørelse for energiforbrug til komfortkøling er ophævet. Afgift på energi til køling af komfortmæssige hensyn ligestilles med energi til opvarmning af rum. Ændringen er en del af Forårspakke 2.0.


Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 er afgiftsgodtgørelsen for energiforbrug til komfortkøling ophævet. Afgiften på energi til køling af komfortmæssige hensyn ligestiller energi til opvarming og komfortkøling. Ændringen er en del af Forårspakke 2.0.

Adgangen til tilbagebetaling af energiafgiften af energiforbruget til køling af hensyn til personers komfort i indendørs lokaler ophæves. Der sker en ligestilling med reglerne om energiforbrug til rumvarme, hvor opvarmningen sker af hensyn til ansatte eller kunders komfort.

Det er blandt andet momsregistrerede virksomheder i detailhandlen, forretningscentre, hoteller mv. samt kontor/administrationsbygninger mv. der berøres af ændringen. Et eksempel på en energiafgift, der ikke længere tilbagebetales er elektricitet, der bruges til komfortkøling i klima-/airconditionanlæg. Andre eksempler, der berøres af ændringerne er reversible varmepumper, der i visse perioder af året fremstiller varme og i andre perioder fremstiller komfortkøling og anlæg, der kan fremstille komfortkøling på basis af fjernvarme eller af egenproduceret varme, der fx kan være fremstillet på basis af naturgas.

Følgende situationer berøres af ændringerne:

  • Produktion af kulde som leveres fra virksomheden. Virksomheder, der forbruger afgiftspligtig energi, fx el eller gas, eller afgiftsbelagt varme til at fremstille kulde/køling, der leveres fra virksomheden, kan ikke længere få afgiften tilbagebetalt. Både situationen, hvor kulden fremstilles på baggrund af afgiftspligtig energi, og situationen hvor kulden er fremstillet via varme, der oprindeligt er fremstillet via afgiftspligtig elektricitet eller brændsel fx gas omfattes af de ændrede bestemmelser.
  • Energi forbrugt i virksomheden til komfortkøling. Afgiften af elektricitet eller brændsel fx gas, der er medgået til produktion af kulde/køling, der er forbrugt i virksomheden til komfortkøling, tilbagebetales ikke længere.
  • Produktion af kulde fremstillet hos en kuldeproducent og leveret til virksomheden. Virksomheder, der får leveret og forbruger kulde/køling, der er fremstillet af en kuldeproducent, når forbruget af kulden sker til køling af rum af komfortmæssige hensyn, kan ikke få tilbagebetalt energiafgiften.

Fremstilling af kulde/køling til andet end komfortkøling

Der er stadig adgang til at få tilbagebetalt energiafgiften af energiforbruget til den nødvendige køling af varer eller køling af lokaler, der alene er betinget af produktionsprocesser.

Energiforbrug til drift af ventilatorer, pumper mv., der skal føre kølingen/kulden frem til lokaler, hvor der foregår produktionsprocesser anses for procesforbrug, der giver ret til tilbagebetaling af energiafgiften. Det samme gælder energiforbruget til drift af ventilatorer, pumper mv., der fører kulden frem til lokaler, der køles af komforthensyn, idet "transporten" af energien er let proces. Momsregistrerede virksomheder kan stadig få tilbagebetalt energiafgiften af det energiforbrug, der er medgået til fremstilling af kulde til produktionsprocesser, når kulden er forbrugt i virksomheden og leveret til virksomheden fra en momsregistreret kuldeproducent.

Køling i forbindelse med eksempelvis opbevaring af fødevarer i kølerum og køleanlæg giver stadig adgang til godtgørelse af afgiften. "Walk-in"-køling, hvor kølingen sker af hensyn til fx frugt, grønt eller mejerivarer, og ikke af hensyn til kunder eller personale, anses som proces og giver adgang til godtgørelse af afgiften.  

Generelt gælder det, at fremstilling af kulde/køling til andre formål end køling af hensyn til personers komfort i indendørs lokaler, stadig giver adgang til tilbagebetaling af afgiften.

Måling af energiforbruget - køleanlæg, der udelukkende anvendes til komfortkøling:

  • Energiforbrug i eldrevne køleanlæg måles efter samme princip som rumvarme/varmt vand - elafgiftslovens paragraf 11, stk. 5, nr. 1 ... efter måler. 
  • Energiforbrug i varmedrevne køleanlæg. Der stilles ikke krav om måling, idet der i stedet måles på processiden.

Måling af energiforbruget - køleanlæg, der anvendes både til komfortkøling og proceskøling

Hvis samme anlæg anvendes til både proceskøling og komfortkøling skal fordelingen af den fremstillede energimængde (kulde) til proceskøling og komfortkøling opgøres ved måling af køleanlæggets energiforbrug.

Opgørelse af energiforbruget til komfortkøling og procesformål ved fordeling kan ikke ske på basis af en fast fordelingsnøgle, et skøn eller ved anden fordeling. Målingen af den mængde fremstillet energi (kulde) der forbruges til procesformål skal ske på det sted, hvor energien overgår til procesformål.

Køleanlæggets elmåler eller energimåler måler det samlede energiforbrug, der anvendes til fremstilling af kulde/køling. Den fremstillede køling føres frem til stedet, hvor der ønskes komfortkøling eller proceskøling som:

  1. luftbåren køling
  2. vandbåren køling

Ad 1) Ved luftbåren køling er det ikke teknisk muligt at måle energiindholdet. Se nedenfor under afsnittet Fordeling af energiforbruget ved beregning om mulighederne for at opgøre energiindholdet.   

Ad 2) Ved vandbåren køling er det teknisk muligt at måle energiindholdet i den fremstillede kulde. For en fordeling af energiforbruget, der anvendes til fremstilling af kulde er det som udgangspunkt nødvendigt at foretage følgende to målinger:

  • måling af den samlede energi (kulde) anvendt til komfortkøling og proceskøling ved en energimåling
  • måling af energi (kulde) anvendt til proceskøling ved en energimåling.

Målingen af energi anvendt til proceskøling (kulde) skal ske på det sted, hvor energien overgår til procesformål.

 

Visning af billede: energimåler

Fordeling af energiforbruget ved beregning - samme anlæg anvendes til både komfortkøling og proceskøling

Bestemmelserne i energiafgiftslovene om, at der ydes fuld tilbagebetaling, hvis der indbetales en afgift af de pågældende rum på 10 kr. pr. kvadratmeter pr. måned finder også anvendelse for opgørelse af energi forbrugt til fremstillng af kulde. Bestemmelserne gælder både for eldrevne og varmedrevne køleanlæg.

Anvendes et anlæg eller flere anlæg på samme tid til køling af et og samme lokale af komfortmæssige hensyn for personer og af hensyn til en eller flere maskiner, fx en server i samme lokale, foretages der ikke en fordeling af den anvendte energi til køling. Den anvendte energi anses i disse tilfælde alene for anvendt til komfortformål. Det samme gælder for køling i butikker og lignende, hvor kølingen i butikken både foretages af komfortmæssige hensyn til kunder og ansatte og af hensyn til varer og maskiner. 

Energimålere

Ældre eksisterende køleanlæg, der anvendes til komfortkøling, har ofte ikke installeret en måler til måling af energiforbruget. Hvis det er tilfældet, skal kvadratmeterreglen anvendes til opgørelse af afgiften af energiforbruget anvendt til komfortkøling, som virksomheden skal betale eller der skal installeres en måler i køleanlægget.

Ikrafttræden

Ændringen træder i kraft den 1. januar 2010.

Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18  eller via SKATs e-mail formular på www.skat.dk/kontakt.

Nyhedsbrevet findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk under Virksomheder - Nyheder. Tilmeld dig ved at gå ind på skat.dk - Virksomheder. Klik derefter på Nyhedsmail i toppen af siden.

Med venlig hilsen

SKAT