Ønskenummer § 75

SKAT kan tillade brug af et ønskenummer på nummerpladen (ønskenummerplade).

Ønskenummeret skal bestå af mindst to og højst syv latinske bogstaver eller arabiske tal. Et ønskenummer må ikke være egnet til at vække anstød eller medføre ulempe for nogen.

Hvis flere ansøger om samme nummer, tildeles nummeret den, som SKAT først har modtaget en ansøgning fra.

Nummerpladen udleveres samtidig med, at køretøjet registreres med ønskenummeret. Registrering skal ske senest 6 måneder efter, at ansøgningen er imødekommet. Er registrering ikke sket inden fristens udløb, fortabes retten til ønskenummeret, og nummerpladen destrueres efter forudgående varsel af den, der har søgt om ønskenummeret.

Retten til et ønskenummer kan ikke overdrages, bortset fra i tilfælde som nævnt i § 124 m, stk. 2, i færdselsloven. Ønskenummerpladen kan dog inden for rettighedsperioden overføres til et andet køretøj, som registreres til den, der har retten til at anvende ønskenummeret.

Retten til et ønskenummer gælder i 8 år, regnet fra den første registrering af et køretøj med ønskenummeret (rettighedsperioden).

Retten til et ønskenummer kan forlænges med en ny periode på 8 år mod betaling. Ansøgning om forlængelse skal indgives til SKAT inden rettighedsperiodens udløb, men modtages tidligst 3 måneder før rettighedsperiodens udløb.

Ønskes retten til at anvende ønskenummeret ikke forlænget, skal ønskenummerpladen afleveres til SKAT senest ved rettighedsperiodens udløb. Samtidig skal køretøjet afmeldes eller omregistreres med et nyt registreringsnummer.

Rettighedshaveren kan, hvis ønskenummerpladen er afmeldt inden rettighedsperiodens udløb, bestille ønskenummerpladen på ny til registrering til samme ejer eller til en person som nævnt i § 124 m, stk. 2, i færdselsloven for den resterende del af rettighedsperioden. En sådan bestilling skal indgives inden et år efter afmeldingen, men inden udløbet af rettighedsperioden.

Historisk korrekte nummerplader § 76.

SKAT kan tillade brug af en historisk korrekt nummerplade på et køretøj, der er registreret første gang før den 1. april 1958. En historisk korrekt nummerplade er en nummerplade af en type og med et registreringsnummer fra før den 1. april 1958.

En historisk korrekt nummerplade forsynes med geografisk korrekte kendingsbogstaver. Bogstaverne angives af Motorhistorisk Samråd i det omfang, bogstaverne angiver et bestemt område af landet.

Nummerpladen udleveres samtidig med, at køretøjet registreres med det historisk korrekte registreringsnummer. Registrering skal ske senest 6 måneder efter, at ansøgningen er imødekommet. Er registrering ikke sket inden fristens udløb, destrueres nummerpladen.

En historisk korrekt nummerplade følger køretøjet. Afmeldes køretøjet, eller omregistreres køretøjet med et nyt registreringsnummer, skal nummerpladen afleveres til SKAT.

Skilte til diplomater og konsuler § 77.

Medlemmer af det herværende diplomatiske korps kan føre et ovalt hvidt skilt med påskriften CD på deres motorkøretøjer.

Fremmede staters udsendte konsuler kan føre et ovalt hvidt skilt med påskriften CC på deres motorkøretøjer.

Et CD-skilt udleveres af SKAT. Skiltet skal afleveres til SKAT efter brug.

Det registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvilket køretøj et CD-skilt udleveres til.

Prøveskilte

Prøveskilte § 78.

SKAT kan udlevere nummerplader i form af prøveskilte (faste prøveskilte) til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel som nævnt i §§ 79-81.

Prøveskilt udleveres kun, hvis modtageren har tegnet ansvarsforsikring for kørsel med prøveskiltet efter reglerne i bekendtgørelse om ansvarsforsikring af motorkøretøjer mv.

Et prøveskilt udleveres for en periode på 5 år.

Udlevering af et prøveskilt registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer. SKAT udsteder en attest herfor.

Retten til et prøveskilt kan ikke overdrages.

SKAT kan inddrage et prøveskilt, jf. § 90, hvis skiltet bruges i strid med reglerne i §§ 79-82, eller hvis rettighedsindehaveren i øvrigt ophører med at opfylde betingelserne.

§ 103  Fornyelse af tilladelse

Indehavere af et fast prøveskilt, der er udleveret før den 1. januar 2008, skal have fornyet retten til prøveskiltet.

Rettighedsfornyelsen skal ske inden udgangen af kalenderåret 2013. SKAT kontakter den enkelte rettighedsindehaver, når fornyelsen skal ske. Rettighedsfornyelsen påbegyndes først i 2009.

Ved rettighedsfornyelsen finder § 78 anvendelse.

SKAT kan fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af rettighedsfornyelsen

Anvendelse § 79.

Prøveskilte bruges til kørsel med uregistreret køretøj af en type, der skal registreres efter §§ 3-5.

Prøveskilte må kun bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel til følgende formål:

1) Afprøvning og indstilling af et nyt køretøj, men ikke til tilkørsel af køretøjet.

2) Kørsel i forbindelse med import af et køretøj til det sted her i landet, hvor importøren har adresse, herunder virksomhedsadresse.

3) Kørselsprøve i anledning af reparation af et køretøj, men ikke til tilkørsel af et istandsat køretøj.

4) Afhentning eller udbringning af et køretøj i anledning af reparation eller salg.

5) Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller godkendelse af et køretøj.

6) Overførsel af et køretøj til anden forhandler, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager. Et demonstrationssted, der ikke henhører under færdselslovens område, hvor køretøjet præsenteres for publikum i salgsøjemed, f.eks. en væddeløbsbane eller en dyrskueplads, sidestilles med et udstillingssted.

7) Demonstration af et køretøj for en forhandler eller dennes personale.

8) Demonstration eller prøve af et køretøj i anledning af salg. Kørslen må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra en eventuel køber af et køretøj af den pågældende type.

9) Optagelse af fotografier eller film af et køretøj. Kørslen må kun foretages af en fabrikant eller importør af køretøjer, og alene for at fremstille reklamemateriale for køretøjet.

10) Kortvarig kørsel her i landet i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørende eller almennyttige formål, eller i forbindelse med en lokal børnehjælpsdag, dyrskue eller lignende arrangementer. Kørslen må kun ske efter tilladelse fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der bruges til befordring af gods eller personer, der er uvedkommende for formålet med kørslen.

§ 80

Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der er farlige for færdselssikkerheden.

Prøveskilte kan bruges på et motordrevet køretøj, der er registreret uden tilkoblingsanordning, hvis køretøjet er forsynet med en tilkoblingsanordning, og køretøjet kun bruges sammen med et tilkoblet køretøj til et af de formål, der er nævnt i § 79, stk. 2.

Prøveskilte kan bruges til kørsel med blokvogn eller mobilkran til de formål, der er nævnt i § 79, stk. 2, nr. 1,  og 3-5.

§ 81

Et prøveskilt må, med de undtagelser der er anført nedenfor, kun bruges af den, der har fået udleveret prøveskiltet efter § 78, og de hos denne ansatte.

Ved demonstrationskørsel som nævnt i § 79, stk. 2, nr. 7 og 8, med et køretøj, der ikke kan medføre passagerer, kan køretøjet med prøveskilte udlånes til forhandleren og dennes personale eller den interesserede køber, dennes pårørende og personer, der bistår køberen med at bedømme køretøjet, til afprøvning for et kortere tidsrum inden for den nærmeste omegn.

Ved demonstrationskørsel som nævnt i § 79, stk. 2, nr. 7 og 8, med et køretøj, der kan medføre passagerer, kan køretøjet føres af de personer, som er nævnt i stk. 2, hvis prøveskilteindehaveren eller en ansat hos denne befinder sig i køretøjet under kørslen. Køretøjet kan endvidere udlånes til selvstændig afprøvning eller demonstrationskørsel, hvis kørslens varighed ikke overstiger 3 timer, og der under kørslen medbringes dokumentation for, at udlånet ikke overstiger 3 timer. Denne dokumentation kan alene ske på en blanket, der er godkendt af SKAT. Udfyldte blanketter skal opbevares af prøveskilteindehaveren i mindst 3 måneder efter, at kørslen har fundet sted.

§ 82

Et prøveskilt udleveres til enten bil eller motorcykel.

Prøveskilte til bil bruges tillige ved kørsel med traktor, motorredskab og påhængskøretøj. Hvis prøveskilte bruges til et påhængskøretøj, skal det ene skilt monteres bag på påhængskøretøjet.

Prøveskilt til motorcykel bruges tillige ved kørsel med knallert.

Prøvemærker

Prøvemærker § 83

SKAT kan udlevere et prøvemærke (selvklæbende plastfolie) til en fysisk eller juridisk person, der ikke vedvarende og i væsentligt omfang har brug for et prøveskilt, til kørsel som nævnt i § 79, § 80 og § 81, stk. 1.

SKAT kan dog tillade brug af prøvemærker til kørsel med:

1) Køretøj, der er registret første gang for mere end 35 år siden, og som udelukkende skal anvendes af teknisk historiske grunde til lejlighedsvis kørsel. Køretøjet skal forinden være godkendt af en syns- eller omsynsvirksomhed i den pågældende ejers ejertid, uden at køretøjets nummerplader efterfølgende er inddraget på grund af mangler ved køretøjet.

2) Køretøj, der deltager i arrangerede motorløb på baner eller ruter, der er godkendt af politiet, til kørsel mellem disse baner eller ruter. Køretøjet skal inden for de sidste 2 år være godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer med dispensation for biler eller motorcykler beregnet til motorløb. Prøvemærket udleveres til den, der skal deltage i motorløbet, og som foreviser den nævnte dokumentation.

§ 84

SKAT udsteder en tilladelse til brug af et prøvemærke med oplysning om formålet med brugen og vilkår for brugen. Tilladelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT.

En tilladelse kan ikke have en gyldighed på mere end 7 dage bortset fra det tilfælde, der er nævnt i § 74, hvor tilladelsen kan gives for op til 3 måneder. Et prøvemærke må ikke benyttes efter udløbet af tilladelsen.

SKAT tegner en ansvarsforsikring for brug af prøvemærker i EU/EØS-stater, men ikke Færøerne og Grønland.

§ 85

Et prøvemærke er af selvklæbende plastfolie. På prøvemærket er der angivet et løbenummer og prøvemærkets gyldighedsperiode.

Et prøvemærke udleveres tidligst 14 dage før gyldighedsperiodens begyndelse.

§§ 70-72 finder tilsvarende anvendelse på prøvemærker.

Et prøvemærke skal ikke afleveres efter brug.