Dato for udgivelse
19 Nov 2008 14:50
Dato for afsagt dom/kendelse
18 Nov 2008 08:31
SKM-nummer
SKM2008.926.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-143082
Dokument type
Bindende svar
Emneord
Afskrivning, driftsmidler, installationer
Resumé
Skatterådet bekræftede, at et solcelleanlæg monteret på landjorden kan afskrives som et driftsmiddel. Ligeledes bekræftede Skatterådet, at et solcelleanlæg, der monteres på stativer på en bygning, og hvis produktion afsættes til el-nettet, kan afskrives som et driftsmiddel. Skatterådet udtalte i den forbindelse, at anlæg med en kapacitet over 1 MW afskrives på en særskilt saldo efter reglerne i afskrivningslovens § 5 C. Endelig fandt Skatterådet, at et solcelleanlæg, der er integreret i en bygnings bestanddele, og hvor den producerede elektricitet anvendes som strømforsyning for bygningen, må anses for en installation i afskrivningslovens forstand.
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11/10 2007 med senere ændringer
Reference(r)

Afskrivningsloven § 2
Afskrivningsloven § 5 C, stk. 1, nr. 4
Afskrivningsloven § 5 C, stk. 4
Afskrivningsloven § 15
Afskrivningsloven § 17

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4, afsnit E.C.4.2
Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-4 E.C.2.4.1


Spørgsmål
 1. Kan et fotovoltarisk solcelleanlæg monteret på landjorden skattemæssigt afskrives som et driftsmiddel?
 2. Kan et fotovoltarisk solcelleanlæg monteret på strukturer på en bygning (nagelfast) skattemæssigt afskrives som et driftsmiddel?
Svar
 1. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.
 2. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabets repræsentant har oplyst, at baggrunden for, at selskabet ønsker at få afklaret, hvorledes der kan afskrives på fotovoltariske solcelleanlæg, er, at selskabet agter at udbyde investeringsprojekter inden for vedvarende energi med solcelleanlæg som underliggende aktiv i kommanditselskaber (10-mands-projekter) til private skattesubjekter, der er skattepligtige i Danmark.

Solcelleanlæggenes samlede produktion af elektricitet vil blive leveret til det offentlige el-net mod betaling.

Repræsentanten har endvidere oplyst, at et solcelleanlæg (kaldes også solcellepark, fotovoltarisk kraftværk, PV anlæg, PV park) er en selvstændig enhed, der kan omdanne solens stråler til elektricitet. Et solcelleanlæg er først og fremmest karakteriseret ved, at et antal solcellemoduler kobles sammen for at give anlægget den ønskede strømstyrke og spænding. Solcellemodulerne består af en række solceller, der er halvledere, som omsætter lys direkte til elektricitet ved hjælp af den såkaldte fotoelektriske effekt. (Der findes også solvarmeanlæg, hvor solen f.eks. opvarmer vand, men denne forespørgsel vedrører ikke sådanne anlæg).

Repræsentanten har oplyst, at et solcelleanlæg foruden de absolutte hovedkomponenter, solcellemodulerne, består af:

 • Strukturer (evt. cement og stativer), hvorpå solcellemodulerne monteres.
 • Ledninger til at forbinde solcellemoduler med hinanden og det offentlige el-net.
 • Vekselrettere, der omformer jævnstrøm til vekselstrøm, således at strømmen kan leveres til højspændingsnettet.
 • Sikringsskab.
 • Elmåler.
 • Overvågningsudstyr (elektronisk overvågningsudstyr af solcelleanlæggets produktion - for at kunne identificere driftsproblemer), herunder satelittransmiteringsudstyr for at anlægget kan overvåges fra en ekstern placering.
 • Såfremt solcelleanlægget monteres på landjorden, omkredses det typisk af et hegn, og der opstilles overvågningsudstyr (kameraer og infrarødt).

Ifølge repræsentanten er solcelleanlæg i øjeblikket kun en interessant investering i de EU-lande, der har valgt at yde offentlig støtte til denne industri.

Repræsentanten har anført, at et solcelleanlæg ikke er et værdifast aktiv, idet dets ydeevne løbende forringes. Han finder derfor, at de skattemæssige afskrivninger på et solcelleanlæg har stor betydning for, om investering i solcelleanlæg er konkurrencedygtig i forhold til investering i mere værdifaste aktiver som f.eks. fast ejendom.

Han har oplyst, at selskabet agter at formidle investering i solcelleanlæg beliggende i lande, der yder offentlig støtte til denne form for elektricitetsproduktion. Dette er bl.a. tilfældet i Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien og Grækenland.

Selskabet agter at udbyde investeringsprojekter med solcelleanlæg, der koster fra 15 mio. kr. og opefter.

Repræsentanten har forkl