Du kan vælge at blive beskattet efter grænsegængerreglen hvis:

  • du er begrænset skattepligtig til Danmark og tjener mindst 75 % af hele din indkomst i Danmark, opgjort efter særlige regler som du kan læse om i Den juridiske vejledning. Se afsnit afsnit C.F.5.3 om reglerne for opgørelse af en grænsegængers kvalificerende indkomst og globalindkomst
    eller
  • du som fuldt skattepligtig (dobbeltdomicileret) anses for skattemæssig hjemmehørende i Sverige og tjener mindst 75 % af hele din indkomst i Danmark, opgjort efter de særlige regler.

Hvis du vælger beskatning efter grænsegængerreglen, kan du, udover fradrag for bestemte udgifter, der relaterer sig til indkomsten i Danmark, få fradrag for en række personlige og familiemæssige udgifter.

Grænsegængerreglen kan kun anvendes i forbindelse med indkomsterne: Løn, overskud af virksomhed, pension, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, strejke- og lockoutgodtgørelse og dagpenge ved sygdom og fødsel samt SU.

Du skal selv oplyse dit valg af grænsegængerreglen. Vedrørende forskudsopgørelsen (eSkattekort) skal du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 28 92 eller i mail via TastSelv. Vedrørende årsopgørelsen skal du udfylde afsnittet til dette under Ret årsopgørelsen/Oplysningsskemaet i TastSelv. Hvis TastSelv ikke kan anvendes i dit tilfælde, skal du udfylde blanketterne 04.009 - Oplysningsskema for begrænset skattepligtige og  04.031 - Supplement til oplysningsskemaet for begrænset skattepligtige og sende dem til Skattestyrelsen. Det fremgår af blanket 04.031, om du skal bruge andre særlige blanketter.

Herunder kan du se, hvilke fradrag begrænset skattepligt med valg af grænsegængerreglen giver mulighed for.

Fradrag i den personlige indkomst

Betalt socialt bidrag
Betalt svensk obligatorisk socialt bidrag kan fratrækkes i den danske personlige indkomst. Dette forekommer kun sjældent.

Indbetaling til danske pensionsordninger
Læs om de danske pensionsordninger under Fradrag for pensionsopsparing

Ligningsmæssige fradrag

Som begrænset skattepligtig og med grænsegængerreglen kan du få fradrag for følgende udgifter:

Kørsel mellem hjem og arbejde.
Beregningen baseres på 3 oplysninger:

  1. Antal arbejdsdage med fremmøde på arbejdsstedet i Danmark.
  2. Antal kilometer frem og tilbage, opgjort efter den normale transportvej i bil.
  3. Hvordan passage af Øresund foretages (med bil, tog eller færge).

Du skal selv beregne fradraget og indberette det i TastSelv.

Kontingent til dansk fagforening
Hvis du er medlem af en dansk fagforening, kan du trække kontingentet fra. Dog højst 6.000 DKK pr. år. Fradraget kommer automatisk på din årsopgørelse.

Bidrag til dansk A-kasse samt efterløns- og fleksordning
For at kunne trække bidrag til A-kasse fra, er det en betingelse, at beløbet ikke kan fratrækkes i Sverige eller andre lande. Bidrag til dansk A-kasse kommer automatisk på din årsopgørelse.

Bidrag til efterløns- og fleksordning kan fratrækkes af begrænset skattepligtige, der kan anvende grænsegængerreglen.

Beskæftigelsesfradrag
Alle, der har løn eller overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag. Beskæftigelsesfradraget er på 10,50 % dog højst 39.400 DKK i 2020 (10,10 % dog højst 37.200 DKK i 2019).

Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere er på 6,25 % dog højst 22.900 DKK i 2020 (6,25 % dog højst 22.400 DKK i 2019). Du får automatisk fradraget, hvis du som enlig forsørger, har søgt og modtager børnetilskud fra Udbetaling Danmark.

Jobfradrag
Alle, der har løn eller overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed får også automatisk et jobfradrag. Jobfradraget er på 4,50 % af indkomsten over 195.800 dog højst 2.600 DKK i 2020 (3,75 % af indkomsten over 191.600 DKK dog højst 2.100 DKK i 2019)

Ekstra pensionsfradrag
Du får automatisk fradrag for pensionsopsparing. Der beregnes også et ekstra pensionsfradrag som er en procentdel af dine indbetalinger op til 73.100 DKK i 2020 (71.500 DKK i 2019). Procentdelen afhænger af, hvor mange år du har til folkepensionsalderen.

Underholdsbidrag og børnebidrag
Du kan få fradrag for betalte bidrag til tidligere ægtefælle, hvis du bliver separeret eller skilt, og en del af betalte underholdsbidrag til børn under 18 år. Det er en betingelse, at bidraget er fastsat af en dansk eller udenlandsk offentlig myndighed eller ved en dokumenteret bindende aftale mellem parterne. 

Underholdsbidrag til børn kan fratrækkes med betalte beløb over årets ikke fradragsberettigede bundgrænse på 1.944 DKK pr. barn i 2020 (1.908 DKK pr. barn i 2019).

Du skal selv oplyse fradraget ved ændring af årsopgørelsen i TastSelv.

Gaver til visse almenvelgørende foreninger
Du har mulighed for at få fradrag for gaver, som Skattestyrelsen får indberetning om, og som du har ydet til visse velgørende/almennyttige foreninger, som er godkendt af skatteministeren. Fradraget for disse gaver kommer automatisk på din årsopgørelse. Det kan fx være gaver ydet til religiøse samfund, Røde Kors eller Læger uden Grænser. Du kan læse mere om gaver og fradragsregler i Gaver til velgørende foreninger på skat.dk.

Bolig- jobordningen (servicefradrag / håndværkerfradrag) 
Ordningen for servicefradrag giver mulighed for fradrag på op til 6.200 DKK pr. person i 2020 (6.100 DKK i 2019) for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser med et grønt sigte giver håndværkerfradrag på op til 12.500 DKK i 2020 (12.200 DKK i 2019). Du kan kun få fradrag for den del af regningerne, der er arbejdsløn, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser. Læs mere på skat.dk/servicefradrag.

Fradrag i kapitalindkomst

Renteudgifter af gæld i fast ejendom i Danmark
Der er fradragsret for renteudgifter vedrørende prioritetsgæld i dansk ejendom. Rentefradrag vedrørende danske realkreditlån kommer automatisk på årsopgørelsen. Andre renteudgifter på prioritetsgæld i dansk ejendom skal du selv oplyse ved at ændre årsopgørelsen i TastSelv. Hvis TastSelv ikke kan anvendes i dit tilfælde, skal du udfylde blanketterne 04.009 - Oplysningsskema for begrænset skattepligtige og  04.031  -Supplement til oplysningsskemaet for begrænset skattepligtige og sende dem til Skattestyrelsen. Det fremgår af blanket 04.031, hvilke andre særlige blanketter du skal bruge.

Renteudgifter af danske statslige og statsgaranterede studielån
Fradraget kommer automatisk på din årsopgørelse. 

Renteudgifter på boliglån i Sverige
Du kan fradrage din egen andel af renteudgifter vedrørende fast ejendom i Sverige. Indkomst ved udleje skal du modregne i dine renteudgifter. Hvis ejendommen giver overskud, fordi den er ubehæftet og udlejet, skal dette overskud ikke beskattes i Danmark. Du skal selv omregne beløbet til danske kroner og oplyse fradraget ved at ændre årsopgørelsen i TastSelv.

Andre private nettorenteudgifter
Du kan fradrage andre private nettorenteudgifter. Det kan for eksempel være renter af forbrugslån eller studielån (CSN), der er optaget i et andet land end Danmark. Du skal selv oplyse fradraget ved at ændre årsopgørelsen i TastSelv. Beløb i svenske kroner skal omregnes til danske kroner.

Der er ikke fradragsret for renter af lån til køb af aktier, obligationer osv. samt renteudgifter i forbindelse med svensk erhvervsmæssig virksomhed.

Omregningskurs for svenske til danske kroner

Omregningskurser findes på statistikbanken.dk - Penge og kapitalmarked > Rente- og kursudvikling > Valutakurser.

Eksempel på omregning fra svenske til danske kroner 2019: 1.234,00 SVK X kurs 70,52 / 100 = 870,22 DKK   

Sambeskatning med ægtefælle

Hvis du er gift og bor sammen med din ægtefælle, kan du eventuelt få et ekstra personfradrag på op til 46.500 DKK i 2020 (46.200 DKK i 2019), hvis din ægtefælle ikke har nogen lønindkomst eller nogen anden indkomst, som for eksempel svensk studiestøtte, svenske barselspenge (foräldrapenning) osv.

Personfradrag

Hvis du er begrænset skattepligtig hele året eller en del af året, men med valg af grænsegængerreglen, får du automatisk et helt års personfradrag ved skatteberegningen af lønindkomst og pensionsindkomst.

Personfradrag

2020: 46.500 DKK (36.100 DKK for unge under 18 år)
2019: 46.200 DKK (35.300 DKK for unge under 18 år)

Selvstændigt erhvervsdrivende, der er begrænset skattepligtige, har kun ret til personfradrag, hvis de kan anvende grænsegængerreglen.