Bekendtgørelse nr. 16 af 17. juni 2002 af overenskomst af 14. december 2000 mellem Danmark og Portugal. Protokol af 24. maj 2002. Overenskomsten trådte i kraft den 24. maj 2002 og har i medfør af artikel 29 virkning fra og med indkomståret 2003.

Det portugisiske Finansministerium har meddelt, at de har udfærdiget nye blanketter, der kan anvendes ved udøvelser af rettighederne efter den indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst, det drejer sig om

    • Mod. 21-RFI (Claim for total or partial exemption from Portuguese withholding tax)
    • Mod. 22-RFI (Claim for repayment of Portuguese tax on dividends from shares and interest from debt securities)
    • Mod. 23-RFI (Claim for repayment of Portuguese tax on royalties, dividends and interest - excluding dividends from shares and interest from debt securities)
    • MOD. 24-RFI (Claim for repayment of Portuguese tax on other income).

De nye blanketter anvendes fra 1. januar 2008 og kan rekvireres på web siden: www.dgci.min-financas.pt, "S.F. Virtual/Modelos e Formulários/Double taxation"

Artikel 1:  De af DBO'en omfattede personer

Artikel 2:  De af DBO'en omfattede skatter

Artikel 3:  Almindelige definitioner

Artikel 4:  Skattemæssigt hjemsted

Artikel 5:  Fast driftssted

Artikel 6:  Indkomst af fast ejendom

Artikel 7:  Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artikel 8:  Fortjeneste ved international trafik

Artikel 9:  Forbundne foretagender

Artikel 10: Udbytte

Artikel 11: Renter

Artikel 12: Royalties

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artikel 14: Frit erhverv

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artikel 18: Pensioner, sociale ydelser og lignende betalinger

Artikel 19: Offentligt hverv

Artikel 20: Studerende

Artikel 21: Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter

Artikel 22: Andre indkomster

Artikel 23: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artikel 24: Ikke-diskriminering

Artikel 25: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artikel 26: Udveksling af oplysninger

Artikel 27: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder

Artikel 28: Territorial udvidelse

Artikel 29: Ikrafttræden

Artikel 30: Opsigelse 

Særlige bemærkninger - afvigelser fra OECD-modellen - praksis:

Artikel 2
 Formueskat er ikke omfattet af overenskomsten. Det fremgår af protokol af 24. maj 2002, at overenskomsten også skal finde anvendelse på den lokale ejendomsskat i Portugal og ejendomsværdiskatten for Danmarks vedkommende.

Artikel 3
DBO'en gælder begge landes kontinentalsokkel. Ved definitionen af international trafik anvendes kriteriet hjemmehørende i stedet for den virkelige ledelses sæde.

Artikel 5
Bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde udgør kun et fast driftssted, hvis arbejdet strækker sig over mere end 6 måneder. Et foretagende, som leverer tjenesteydelser, herunder konsulentbistand, i den anden stat gennem ansatte eller andet personale, får ligeledes fast driftssted, hvis virksomheden varer mere end 6 måneder inden for en 12-måneders periode, og virksomheden ikke falder ind under bestemmelserne i stk. 4, stk. 6 og 7.

Artikel 6
Bestemmelserne omfatter indkomst fra rørlig ejendom eller indkomst, der hidrører fra tjenesteydelser forbundet med anvendelsen af eller retten til at anvende fast ejendom, når indkomsten henføres til indkomst af fast ejendom under skattelovgivningen i kildestaten. Bestemmelserne i stk. 1 og 3 omfatter indkomst af fast ejendom, der anvendes ved udøvelsen af frit erhverv.

Artikel 8
Fortjeneste opnået ved drift af skibe og fly i international trafik kan kun beskattes i den stat, hvor skibs- eller luftfartsforetagendet er hjemmehørende. Artiklen omfatter også fortjeneste ved brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere, når sådanne aktiviteter er knyttet til driften af skibe og fly i international trafik. Danmark har beskatningsretten til den danske andel af fortjenesten, som oppebæres af SAS.

Artikel 10
Kildestaten kan beskatte bruttoudbyttet med højst 10 pct. Hvis betingelserne i EU's moder/datterselskabsdirektiv er opfyldt, har den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende, ingen beskatningsret til udbytte, der udloddes til moderselskabet. Se nærmere om disse betingelser under Ligningsvejledningen selskaber afsnit S.A.2.6. Artiklen omfatter fortjeneste betalt i medfør af en aftale om andel i fortjeneste "associacão em participacão, der er en form for midlertidigt interessentskab efter portugisisk lovgivning mellem en aktiv partner og en eller flere passive investorer, som ikke deltager aktivt i virksomhedens drift, og som modtager andel i virksomhedens overskud i forhold til investeringens størrelse.

Blanket til anmodning om reduceret kildebeskatning samt til tilbagesøgning af for meget betalt udbytteskat kan fås hos de portugisiske skattemyndigheder på følgende adresse:

Direccão de Servicos dos Benefícios Fiscais, Av. Engenheiro Duarte Pacheco, no. 28-4, 1099-013 Lisboa, Portugal

eller på de portugisiske skattemyndigheders hjemmeside: www.dgci.min-financas.pt/siteinternet/Reparticao/formularios/formularios.html;

Artikel 11
Kildestaten kan ikke beskatte renterne, hvis de betales til eller fra en af de to stater, en offentlig myndighed, de to staters centralbanker eller en institution, der leverer offentlige tjenesteydelser.

Blanket til anmodning om reduceret kildebeskatning samt til tilbagesøgning af for meget betalt skat på renter kan fås hos de portugisiske skattemyndigheder på følgende adresse:

Direccão de Servicos dos Benefícios Fiscais, Av. Engenheiro Duarte Pacheco, no. 28-4, 1099-013 Lisboa, Portugal

eller på de portugisiske skattemyndigheders hjemmeside:

www.dgci.min-financas.pt/siteinternet/Reparticao/formularios/formularios.html;

Artikel 12
Kildestaten kan beskatte royalties med 10 pct. Definitionen omfatter betalinger for anvendelsen af eller retten til at anvende industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr, d.v.s. leasingbetalinger. Begrebet royalties omfatter endvidere betaling for teknisk bistand i forbindelse med anvendelsen af eller retten til at anvende ophavsret eller udstyr m.v., som er omfattet af definitionen af royalties.

Blanket til anmodning om reduceret kildebeskatning samt til tilbagesøgning af for meget betalt skat på royalties kan fås hos de portugisiske skattemyndigheder på følgende adresse:

Direccão de Servicos dos Benefícios Fiscais, Av. Engenheiro Duarte Pacheco, no. 28-4, 1099-013 Lisboa, Portugal

eller på de portugisiske skattemyndigheders hjemmeside: www.dgci.min-financas.pt/siteinternet/Reparticao/formularios/formularios.html;

Artikel 13
Fortjeneste ved afhændelse af skibe og fly, der anvendes i international trafik, eller af rørlig formue, som er knyttet til driften af sådanne skibe eller fly - herunder containere - kan efter stk. 3 og 4 kun beskattes i den stat, hvor rederiet eller luftfartsselskabet er hjemmehørende. 

Artikel 15
Vederlag for arbejde, der udføres ombord på skibe eller luftfartøjer i international trafik, kan beskattes i den stat, hvor skibs- eller luftfartsvirksomheden er hjemmehørende.

Artikel 16
Bestemmelsen omfatter medlemmer af bestyrelser og tilsynsførende organer. Arbejdende bestyrelsesmedlemmer beskattes efter bestemmelserne i art. 15.

Artikel 17
Kunstnere og sportsfolk er fritaget for beskatning i kildestaten, når arbejdet er et led i et kulturudvekslingsprogram.

Artikel 18
Sociale og andre offentlige ydelser kan beskattes i kildestaten. Private pensioner og lignende vederlag kan som udgangspunkt kun beskattes i bopælsstaten. Dette gælder, hvad enten de pågældende pensioner eller vederlag har forbindelse med tidligere ansættelsesforhold eller ej. Sådanne pensioner og vederlag kan dog også beskattes i kildestaten, hvis kildestaten i opsparingsfasen har givet fradrag for indbetalinger til pensionsordningen eller givet bortseelsesret for arbejdsgivers indbetaling af pensionsbidrag.

Artikel 19
Kildestaten har beskatningsretten til vederlag og pensioner til offentligt ansatte.

Artikel 20
Den stat, hvor den studerende opholder sig, skal fritage vederlag for arbejdsindkomst på indtil 3.000 euro årligt for beskatning, når ansættelsesforholdet har direkte forbindelse med vedkommendes studier eller er nødvendigt med henblik på hans underhold. Artiklen finder anvendelse i det tidsrum, der sædvanligvis medgår til at gennemføre den pågældende uddannelse, dog højst fem år.  

Artikel 21
Kulbrintevirksomhed medfører fast driftssted eller fast sted, når en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, udøver virksomhed eller frit erhverv i mere end 30 dage inden for en 12-måneders periode i den anden stat. De 30 dage omfatter kulbrintevirksomhed udøvet af forbundne foretagender. Supplyvirksomhed med skibe eller fly i forbindelse med kulbrintevirksomhed ud for kysten kan kun beskattes i den stat, hvor virksomheden er hjemmehørende. Løn og andet lignede vederlag til de ansatte ved supplyvirksomhed om bord på fly, på skibe eller ved drift af bugserbåde og lignende beskattes i den stat, hvor luftfartsselskabet eller rederiet er hjemmehørende.

Artikel 22
Indkomster, der hidrører fra kilder i den anden stat, kan beskattes i denne anden stat.

Artikel 23
Lempelsesmetoden er almindelig credit. For indkomst, der kun kan beskattes i den anden stat anvendes exemption med progressionsforbehold. For så vidt angår lempelse af dobbeltbeskatning, når en person i Portugal modtager pension, som i medfør af artikel 18 kan beskattes i Danmark, beskattes pensionsbeløbene fuldt ud i Portugal. Danmark kan også beskatte pensionerne, men Danmark skal nedsætte sin skat med den skat, der er betalt i Portugal. Er den portugisiske skat mindre end den danske, vil forskellen skulle erlægges i Danmark. Er den portugisiske skat højere end den danske, bliver der alene tale om skattebetaling i Portugal.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter