Den skattepligtige indkomst beregnes sådan:

Personlig indkomst (indkomst efter fratrukket AM-bidrag)
+/- Kapitalindkomst
- Ligningsmæssige fradrag
= Skattepligtig indkomst

Den personlige indkomst, kapitalindkomsten og den skattepligtige indkomst beskattes forskelligt. På forskuds- og årsopgørelsen er der en specifikation af, hvordan skatten er beregnet. I beregningen for 2012 bruges følgende skatteprocenter og bundfradrag.

Arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidraget)
Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) beregnes som 8 pct. af blandt andet løn, gratialer, værdien af fri bil og lignende, honorarer og overskud af selvstændig virksomhed, der indgår i den personlige indkomst.

Personfradraget
Alle fuldt skattepligtige skatteydere har et personfradrag. Personfradraget er på 42.900 kr. for alle, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udgang. For børn og unge under 18 år er personfradraget 32.200 kr. Unge under 18 år, der er gift, har dog et personfradrag på 42.900 kr.

Personfradraget omregnes til skatteværdier, der bruges til at nedsætte skatterne.

Ved nedsættelse af:

  • Bundskatten beregnes værdien som 4,64 pct. af personfradraget.
  • Sundhedsbidraget beregnes værdien som 7 pct. af personfradraget.
  • Kommune- og kirkeskatten lægges de to enheders skatteprocent sammen, fx 25,74 pct., der så beregnes af personfradraget (kirkeskatteprocent indgår kun, hvis du er medlem af folkekirken).

Hvis en gift person ikke selv kan bruge hele skatteværdien, bliver resten overført til ægtefællen.

Bundskatten
Bundskatten er 4,64 pct. Skatten beregnes af den personlige indkomst plus positiv nettokapitalindkomst.

Hvis en gift person har negativ nettokapitalindkomst, modregnes dette beløb i ægtefællens positive nettokapitalindkomst inden beregning af bundskatten.

Skatten nedsættes med skatteværdien af personfradraget. Se ovenfor under Personfradraget.

Udligningsskat
Udligningsskatten er 6 pct. og beregnes af store pensionsudbetalinger ud over et bundfradrag på 362.800 kr.

Topskatten
Topskatten er 15 pct. Topskatten beregnes af den del af indkomsten, som overstiger ca. 423.800 kr. (389.900 kr. efter AM-bidrag er fratrukket).

For ugifte personer er den indkomst, der beregnes topskat af, den personlige indkomst plus indskud til kapitalpension/kapitalforsikring, plus bidrag til supplerende éngangsydelse fra pensionskasser og plus positiv nettokapitalindkomst. Der er dog fra og med 2010 indført en bundgrænse på 40.000 kr. for, hvornår der beregnes topskat af kapitalindkomst.

For gifte personer er den indkomst, der beregnes topskat af, hver ægtefælles personlige indkomst plus indskud til kapitalpension med videre. Den del af bundfradraget, som ikke bruges, kan ikke overføres til ægtefællen.

Desuden beregnes der topskat af kapitalindkomst for ægtefæller, der samlet har positiv nettokapitalindkomst ud over to grundbeløb, det vil sige ud over to gange 40.000 kr. Denne skat beregnes hos den ægtefælle, der har den højeste personlige indkomst, når indskud til kapitalpension er regnet med. Hvis denne ægtefælles personlige indkomst plus indskud til kapitalpension overstiger 389.900 kr. (efter AM-bidrag er fratrukket), beregnes der skat af hele den samlede positive nettokapitalindkomst ud over de to grundbeløb (80.000 kr.). Topskat af kapitalindkomst fordeles herefter mellem ægtefællerne efter forholdet mellem deres positive nettokapitalindkomster ud over grundbeløb.

Sundhedsbidraget
Sundhedsbidraget er 7 pct., der beregnes af den skattepligtige indkomst. Bidraget nedsættes med skatteværdien af personfradraget. Se ovenfor under Personfradraget.

Kommune- og kirkeskat
Procenten for kommune- og kirkeskat varierer fra kommune til kommune. Den gennemsnitlige kommuneskat er i 2011 på 25 pct. Procenten for 2012 kendes i slutningen af oktober 2011.

Kommune- og kirkeskat beregnes af den skattepligtige indkomst. Skatten nedsættes med skatteværdien af personfradraget. Se ovenfor under Personfradraget.

Skatteloft
Skatteloftet sikrer, at din samlede indkomstskat til stat og kommune (det vil sige bundskat + topskat + sundhedsbidrag + kommuneskat) ikke beregnes med mere end 51,5 pct. af nogen del af indkomsten. Dog er grænsen 45,5 pct. for kapitalindkomst i 2012. Kirkeskat og AM-bidrag regnes ikke med under skatteloftet.

Nedslag for negativ kapitalindkomst og kompensationsbeløb
Fra og med 2012 beregnes nedslag for negativ kapitalindkomst. Nedslaget beregnes i 2012 som 1 pct. af negativ nettokapitalindkomst op til 50.000 kr., det vil sige højst 500 kr. For ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, gælder den dobbelte beløbsgrænse, det vil sige 100.000 kr. tilsammen og dermed højst 1.000 kr. nedslag tilsammen.

Fra og med 2012 er der også indført en ordning om beregning af kompensationsbeløb. Denne ordning sikrer skatteyderne en kompensation, hvis tabet (som følge af den lavere skatteværdi af rentefradrag og ligningsmæssige fradrag) er større end gevinsten ved nedsættelsen af indkomstskatten.

Grøn check
Der er som en del af skattereformen indført en såkaldt "grøn check", som er en kompensation for de forhøjede energiafgifter. Der er ikke tale om en egentlig check, men om et beløb på 1.300 kr. som alle, med en indkomst under et vist beløb, får. Beløbet regnes automatisk ind i forskudsopgørelsen og årsopgørelsen.

Derudover indregnes 300 kr. pr. barn, dog kun for de første to børn. De 300 kr. pr. barn indregnes som udgangspunkt hos moderen.

Den "grønne check" aftrappes med 7,5 pct. af indkomsten, der overstiger et grundbeløb på 362.800 kr. Aftrapning er således sket fuldt ud efter 380.133 kr. For en modtager med to børn, er aftrapningen sket fuldt ud efter 388.133 kr.

Restskat fra 2010
Hvis din årsopgørelse for 2010 viser, at du skal betale restskat, vil restskat til og med 18.300 kr. blive indregnet i forskudsskatten for 2012 med et tillæg på 6,2 pct. Restskat over denne grænse bliver opkrævet i efteråret 2011 med et tillæg på 6,2 pct.

Hvis du allerede har betalt restskatten som en frivillig indbetaling, indregnes den naturligvis ikke i forskudsskatten.

Eksempler på beregning af trækprocent og fradrag

Din trækprocent (T) beregnes således:

T = A + B, hvor:  
A =

4,64 pct. bundskat + 7 pct. sundhedsbidrag + samlet kommunal skatteprocent (kommune og evt. kirke)

pct. 

B =

_topskattebeløb  x  100_
personlig indkomst (efter AM-bidrag) + kapitalpensions
indskud + positiv nettokapitalindkomst ud over grundbeløb

pct.

A og B beregnes med to decimaler. Hvis summen af A + B er større end skatteloftet på 51,5 pct., sættes T til 51,5 pct. For medlemmer af folkekirken lægges kirkeskatteprocenten til. Den samlede trækprocent oprundes herefter til nærmeste hele procent.

Skattekortfradraget beregnes som forskellen mellem på den ene side A-indkomsten og på den anden side den beregnede forskudsskat (inkl. AM-bidrag der indeholdes hos arbejdsgiver) divideret med trækprocenten, det vil sige:

Fradrag =

A-indkomst -

(beregnet forskudsskat inkl. evt. indregnet restskat for 2010 og evt. ejendomsværdiskat minus "grøn check") x  100
                  trækprocent før oprunding, dvs. med to decimaler


kr.

Fradraget pr. dag/uge/14 dage/måned beregnes ved at dele årsfradraget med 365/52/26/12. Bliver det beregnede fradrag negativt, er det udtryk for, at den del af indkomsten, der er A-indkomst, er for lille som grundlag for at opkræve den samlede beregnede forskudsskat. I stedet opkræves det resterende skattebeløb via B-skatterater (indbetalingskort). I nogle tilfælde vil SKAT i stedet indregne beløbet i trækprocenten.

Hvis forskudsopgørelsen ændres med virkning fra en senere dato end den 1. januar 2012, vil der ved beregningen af fradraget blive taget hensyn til den A-indkomst, som eventuelt allerede er optjent, og den skat, der måtte være betalt indtil ændringstidspunktet.

Beregning vedrørende eksemplet i forskudsopgørelsen

Forskudsskatten, inkl. AM-bidrag, er beregnet til 141.526,91 kr. Beløbet er fremkommet således:

AM-bidrag 8,00 pct. af 395.652 kr. =

31.652,00 kr.

Bundskat 4,64 pct. af 364.000 kr. =

16.889,60 kr.

Topskat

I eksemplet er der ikke topskat (bundfradraget på 389.900 kr. overstiger beregningsrundlaget på 364.000 kr.) =

 0,00 kr.

Sundhedsbidrag 7,00 pct. af 323.882 kr. =

22.671,74 kr.

Kommuneskat 25,00 pct. af 323.882 kr. =

80.970,50 kr.

Kirkeskat

0,74 pct.

af 323.882 kr. =

2.396,73 kr.

 

Værdi af personfradrag mm. fratrækkes:

 

4,64 pct.

af 42.900 kr. personfradrag, bundskat =

1.990,56 kr.

7,00 pct. 

af 42.900 kr. personfradrag, sundhedsbidrag = 

 3.003,00 kr.

25,74 pct.

af 42.900 kr. personfradrag, kommuneskat = 

 11.042,46 kr.

1,00 pct. af 20.763 kr. nedslag for negativ kapitalindkomst =

207,63 kr.

Ejendomsværdiskat =

5.000,00 kr.

"Grøn check" 1.300,00 kr. - 7,5 pct. af (364.000 kr. - aftrapningsgrænse 362.800 kr.) = 

1.210,00 kr.

Supplerende "grøn check" for børn (300 kr. pr. barn, højst for to børn)

Det forudsættes, at skatteyder er mor til to eller flere børn, og da topskattegrundlaget på 364.000 kr. er mindre end aftrapningsgrænsen for supplerende "grøn check" (380.133 kr.), skal hun have hele beløbet = 

 

600,00 kr.

Samlet forskudsskat efter "grøn check" =

141.526,91 kr.

Forskudsskat ekskl. AM-bidrag indeholdt hos arbejdsgiver

141.526,92 kr. - 31.652,00 kr. = 109.874.92 kr. (der bruges til skattekortberegning, jf. nedenfor) =   

109.874,92 kr.

Trækprocent:

A = 4,64 pct. + 7,00 pct. + 25,00 pct. + 0,74 pct. =

37,38 pct.

B = (ingen topskat)

0,00 pct.

T =  

37,38 pct.
oprundes til
38 pct.

Fradraget er:
364.000 kr. - (109.874,92 kr. x 100 / 37,38) = 70.060 kr. i årligt skattefrit fradrag. Delt med 12 svarer det til et månedligt fradrag på 5.838 kr., som fremgår af dit eSkattekort (se ovenfor på forskudsopgørelsen).

Se flere eksempler i afsnittet Flere beregningseksempler.