Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
29-05-15SKM2015.366.SRMedarbejder - arbejdsgiver - gave - lejlighedsgaveBindende svarPersonlig indkomst
29-05-15SKM2015.365.SRSelskabs støtte til politisk parti - Maskeret udlodningBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
29-05-15SKM2015.364.BRIndeholdelsespligt A-skat m.v. - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - hæftelseDomArbejdsgiverens særlige pligter
29-05-15SKM2015.363.BRDriftsomkostninger - konsulentydelser - interessefællesskab - skærpet bevisbyrdeDomFradrag og afskrivninger
29-05-15SKM2015.362.BRAfskrivning - vildthegnDomFradrag og afskrivninger
28-05-15SKM2015.361.SROffentligt arrangement - reklameudgiftBindende svarFradrag og afskrivninger
28-05-15SKM2015.360.BRMoms - grænsehandelskoncept - fjernsalg - grov uagtsomhedDomHandel med udlandet og betalingspligtige personer
27-05-15SKM2015.359.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakledningerDomEjendomsvurdering
27-05-15SKM2015.358.VLRKlage til landsskatteretten - behandling i tidligere instanser - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringerDomNår man vil klage + Ejendomsvurdering
26-05-15SKM2015.357.BRGenoptagelse - national sambeskatning - koncernforbindelse - købsoptionDomSelskabsbeskatning
22-05-15SKM2015.356.SKATListe over anerkendte flyselskaberSKAT-meddelelseMomsfritagelse og -godtgørelse
22-05-15SKM2015.355.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1AfgørelseProcessuelle bestemmelser + Kontrolbestemmelser
22-05-15SKM2015.354.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2014SKAT-meddelelseEjendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Ejendomme i udlandet
22-05-15SKM2015.353.BRIndeholdelsespligt A-skat m.v. arbejdsudleje eller entreprise hæftelseDomUdenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligter
22-05-15SKM2015.352.BRSalgssum - pizzariaDomVirksomheder
22-05-15SKM2015.351.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyningsanlæg - råjordspris - skønDomEjendomsvurdering
22-05-15SKM2015.350.BRMoms - fradrag - fakturakrav - dokumentation - EU-handelDomFradrag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser
22-05-15SKM2015.349.BRSkønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - gaver fra sønnerDomPersonlig indkomst
21-05-15SKM2015.348.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelseDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
20-05-15SKM2015.347.SRSkattepligtens indtræden - bopælBindende svarUdenlandsk indkomst
20-05-15SKM2015.346.ØLRSkattepligt - fodboldspiller - sign on feeDomPersonlig indkomst + Udenlandsk indkomst
20-05-15SKM2015.345.BRFri bil - eneanpartshaver - rådighed - kommissionsaftale - fristregelDomPersonlig indkomst
20-05-15SKM2015.344.ØLRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørselDomPersonlig indkomst
20-05-15SKM2015.343.ØLRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørselDomPersonlig indkomst
20-05-15SKM2015.342.BRProces begrundelse ugyldighedDomEjendomsvurdering
20-05-15SKM2015.341.ØLRDriftsomkostning - managementaftale - skattefrie indtægterDomFradrag og afskrivninger
20-05-15SKM2015.340.BRMaskeret udlodning - låneforhold - værdi af fordringDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
20-05-15SKM2015.339.BRFri bil - privat kørsel - 60-dages reglenDomPersonlig indkomst
20-05-15SKM2015.338.BRFri sommerbolig - eneanpartshaver - privat benyttelse - rådighedDomPersonlig indkomst
19-05-15SKM2015.337.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdiAfgørelseEjendomsvurdering
19-05-15SKM2015.336.SREjendomsavanceBindende svarEjendomsavancebeskatning
19-05-15SKM2015.335.SREjendomsavanceBindende svarEjendomsavancebeskatning
19-05-15SKM2015.334.SRBestyrelseshonorarer - ikke virksomheds- eller selskabsindkomstBindende svarPersonlig indkomst
19-05-15SKM2015.333.SRMoms - en almen boligafdelings levering af el produceret på afdelingens solcelleanlægBindende svarMomspligt
19-05-15SKM2015.332.HRKæremål - kumulation - samlet behandling af to sager - afvisningKendelseNår man vil klage
19-05-15SKM2015.331.VLRForældelse - udlæg - tillægsfrist - opholdssted - utilregnelig uvidenhedKendelseUdlæg + Forældelse
18-05-15SKM2015.330.SKATOphævelse af TSS-cirkulære fra 1994, nr. 195. - styresignalStyresignalForskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst
18-05-15SKM2015.329.SRSkattepligt - indtræden ved udførelse af erhvervsmæssige aktiviteterBindende svarPersonlig indkomst
13-05-15SKM2015.328.BRRegistreringsafgift - hæftelse - prøveskilte - anvendelseDomMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
12-05-15SKM2015.327.SRUdenlandsk firmabil - kørsel til lufthavn ikke kørsel mellem bopæl og arbejdspladsBindende svarMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
12-05-15SKM2015.326.SRHospitalers salg af blodplasma, lægeerklæringer mv.Bindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
12-05-15SKM2015.325.SROmvendt betalingspligt på salg af tablet med begrænset anvendelse.Bindende svarAndet om moms
12-05-15SKM2015.324.LSRFradrag for befordringsudgifterAfgørelseFradrag og afskrivninger
12-05-15SKM2015.323.LSRTilbagebetaling af svovlafgiftAfgørelseMiljøafgifter
12-05-15SKM2015.322.LSRTilbagebetaling af svovlafgiftAfgørelseMiljøafgifter
12-05-15SKM2015.321.LSRFradrag for tab på fordringAfgørelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
11-05-15SKM2015.320.LSRFradrag for tab på en valutaterminskontraktAfgørelseFradrag og afskrivninger
11-05-15SKM2015.319.BRInddragelse af registreringsforhold - sikkerhedsstillelse - sagsbehandlingsfejlDomRettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige
11-05-15SKM2015.318.SKATGenoptagelse af en nærmere afgrænset type sager i SKATs indsatsprojekt ”Flytning af avance på biler” som følge af Landsskatterettens kendelse i SKM2014.718.LSR – styresignalStyresignalMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
11-05-15SKM2015.317.LSRSpørgsmål om hvorvidt der skal betales 60 % afgift af beløb, der hæves til honorar for rådgivning i forbindelse med salg af unoterede aktier i pensionsdepotAfgørelsePensionsafgift
11-05-15SKM2015.316.SRAfvisning af anmodning om bindende svar om udbetaling af skattekreditBindende svarVirksomheder + Selskabsbeskatning
11-05-15SKM2015.315.LSRMomspligt for ikke-udnyttede entrebilletterAfgørelseMomsgrundlag
08-05-15SKM2015.314.SRFraflytterskat - aktieavance - ægtefællerBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
08-05-15SKM2015.313.SRSkattepligts indtræden - bopæl - opholdBindende svarUdenlandsk indkomst
08-05-15SKM2015.312.BRPeriodisering - retserhvervelsestidspunkt - risikopræmie - vindmølleprojekterDomPersonlig indkomst
08-05-15SKM2015.311.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyningsledningerDomEjendomsvurdering
08-05-15SKM2015.310.BRSkattepligtig indkomst – indsætninger og hævninger på bankkonto - sagsbehandlingsfejlDomSelskabsbeskatning + Personlig indkomst
08-05-15SKM2015.309.BRFri bolig - rådighedsbeskatning - hjemmekontor - forventningsprincippet - lejlighed udlejet til børnDomUdleje og bortforpagtning + Personlig indkomst
08-05-15SKM2015.308.SKATOphævelse af mælkekvoteordningen - afskrivningslovens § 40 C - styresignalStyresignalFradrag og afskrivninger
08-05-15SKM2015.307.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - salg af skrot - flere tiltalte - reelle indehaverDomStraf
08-05-15SKM2015.306.ØLRStraffesag - skattesvig - tilståelsessag - betydning af tilbagebetalt skatDomStraf
08-05-15SKM2015.305.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret virksomhed - stråmand - socialt bedrageriDomStraf
08-05-15SKM2015.304.VLRStraffesag - skattesvig - befordringsfradrag - rådgivning fra SKATDomStraf
08-05-15SKM2015.303.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - tilregnelse - betydning af SKATs vejledningDomStraf
07-05-15SKM2015.302.VLRDødsbo - værdiansættelse af ejendomme - anvendelse af +/- 15% regel - udmelding af sagkyndigKendelseDødsboer (skat) + Arv og gaver
07-05-15SKM2015.301.BRGenoptagelse - skatteankenævn - kort ligningsfrist - begrundelsesmangel - ugyldighedDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
07-05-15SKM2015.300.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - vej- og stianlæg - forsyningsanlægDomEjendomsvurdering
07-05-15SKM2015.299.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelseBindende svarSelskabsbeskatning
07-05-15SKM2015.298.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakforsyningsanlægDomEjendomsvurdering
07-05-15SKM2015.297.SRBeskatning af streamingindtægterBindende svarVirksomheder
07-05-15SKM2015.296.HRTilskudsbeskatning - værdiansættelse - aktier - interesseforbundne - syn og skønDomSelskabsbeskatning
06-05-15SKM2015.295.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af tonnage-indkomsten - styresignalStyresignalTonnageskat
06-05-15SKM2015.294.SRAfgiftspligt efter mineralolieafgiftsloven for biobrændselBindende svarEnergi og kuldioxid
05-05-15SKM2015.293.SRKvalifikation af gæld og renter - løbetid på 1.000 år - væsentligt incitament til tidlig indfrielseBindende svarSelskabsbeskatning
04-05-15SKM2015.292.ØLRMoms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitetDomMomspligt
04-05-15SKM2015.291.SRNulstilling indskudskonto i virksomhedsordningenBindende svarVirksomheder
04-05-15SKM2015.290.SRSkattepligt - køb af sommerhus - ophold - arbejdeBindende svarPersonlig indkomst