Generelle betingelser
§ 15, stk. 5
Regnskabs- og kontrolbetingelserne for afgiftsfritagelse fastsættes for at sikre en korrekt og ukompliceret anvendelse af fritagelserne og for at hindre svig, unddragelse eller misbrug.

§ 35Anvendes varer, der er fritaget for afgift efter § 15, til andet, end hvad de er bestemt til, kan SKAT inddrage adgangen til at indkøbe afgiftsfri varer.

Ved meddelelse af en afgiftsfritagelsesbevilling tager SKAT stilling til, hvilke kontrolmæssige betingelser der skal knyttes til bevillingen. Ved afgørelsen af, hvilke betingelser der skal stilles, indgår en vurdering af, om varen på grund af ethanolindhold, udvindingsmulighed og prisniveau vil kunne konkurrere med spiritus.

Afgiftsfritagelse
§ 15, stk.1, nr. 1-3
Der sker afgiftsfritagelse af varer, der

 1. er denaturerede (fuldstændig denatureret)
 2. anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål o.l.
 3. anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven.

Fritagelsesbestemmelserne er nærmere beskrevet nedenfor.

Ansøgning om afgiftsfritaget spritAfgiftsfritagelse gives - bortset fra fuldstændig denatureret sprit - i almindelighed kun efter bevilling (tilladelse). For sprit til medicinske formål gives afgiftsfritagelse dog i vid udstrækning uden bevilling.

Ansøgning om bevilling til forbrug af sprit afgives på en blanket (22.011), der bl.a. skal indeholde oplysning om

 • det formål, som spritten skal bruges til
 • hvilken sprittype der ønskes brugt
 • det anslåede årlige forbrug.

Hvis der ikke kan bruges en standarddenatureret sprittype, se nedenfor, skal det oplyses, hvilke denatureringsmidler der kan bruges og i hvilke mængder. Hvis der til det pågældende formål ikke kan bruges denatureret sprit, skal ansøgningen indeholde en nærmere begrundelse herfor.

Ansøgningen om bevilling til indkøb og videresalg af sprit skal indeholde oplysning om virksomhedens kundekreds og - for så vidt angår standarddenatureret sprit - desuden leverandørens navn og adresse.

Denatureret sprit
§ 15, stk. 1, nr. 1
Der gives afgiftsfritagelse for ethanol (sprit), der er gjort uanvendelig til drikkebrug ved tilsætning af denatureringsmidler, som foreskrevet af SKAT. En sådan denatureret sprit betegnes som "fuldstændig denatureret" og kan sælges, købes og anvendes uden særlig kontrol fra SKAT, fx husholdningssprit.

Sprit, der er fuldstændig denatureret efter et andet EU-lands bestemmelser, kan ligeledes sælges, købes og anvendes uden særlig kontrol, jf. KFO 3199/93. Dog gælder ved EU-handel (transport mellem EU-lande) af fuldstændig denatureret sprit, at der skal udstedes og medfølge et forenklet ledsagedokument, se A.15.6.

Varer til tekniske formål mv.
§ 15, stk. 1, nr. 2, og stk. 2
Afgiftsfritagelsen for sprit til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål o.l. er som regel betinget af, at spritten denatureres, så den er uegnet til drikkebrug eller til fremstilling af drikkevarer. Sådan sprit betegnes som "ufuldstændig denatureret".

Ufuldstændig denaturering bruges for sprit, som benyttes til fremstilling mv. af varer og andre formål, hvortil der ikke kan bruges fuldstændig denatureret sprit. De anvendte denatureringsmidler afpasses efter sprittens anvendelse og vil som regel have en svagere denaturerende virkning end de midler, der anvendes ved fuldstændig denaturering. Køb og brug af ufuldstændig denatureret sprit er derfor underlagt kontrol af SKAT.

Denatureringsmidlet fastsættes i samråd med den pågældende branche/virksomhed, der ønsker denaturering foretaget, og med SKATs laboratorium (Force Technology).

Visse typer ufuldstændig denatureret sprit kan købes i færdigblandet stand (standarddenatureret) hos virksomheder, der har tilladelse fra SKAT til forhandling af sådan sprit. Den pågældende sprit benævnes "IPA-sprit", "parfumesprit", "terpentinsprit" og "hospitalssprit".

IPA-sprit
IPA-spritIPA-sprit er sprit, der er denatureret med 2-propanol (isopropylalkohol) - 10 liter pr. 100 liter á 100 pct. sprit

IPA-sprit bruges bl.a. til

 • fremstilling, fortynding eller opløsning af farver, lakker, rensemidler, blomstergødning o.l., desinfektionsmidler
 • fremstilling af parfumer, kosmetiske artikler og toiletmidler
 • fremstilling af desinfektions- og luftrensemidler, sæbe, myggebalsam o.l. varer.
 • afvaskning, rensning, rengøring, desinfektion og polering af klicheer, trykplader o.l., printplader, loddede emner, elektriske komponenter o.l., kontormaskiner (i kontorservicevirksomheder), støbeforme, glas til produktion af termoruder o.l., metal før overfladebehandling (i produktionsvirksomheder), påfyldnings- og opskæringsmaskiner i levnedsmiddelindustrien, smøre- og skæremiddel ved arbejde i letmetaller, glas og apparater i kemiske laboratorier, kvartskrystaller til brug i den elektroniske industri
 • frostsikring af jordvarmeanlæg
 • bestemmelse af stenmaterialers massefylde
 • fysik- og kemiundervisning i folkeskolen (årsopgørelse, se blanket 22.038).

Denaturering, forhandling og forbrug af IPA sprit må kun ske efter bevilling fra SKAT.

Parfumesprit
ParfumespritParfumesprit er sprit, der er denatureret med bitrex (denatonium benzoate) - 1,0 g pr. 100 liter á 100 pct. sprit - eller diethylphthalat - 0,5 liter pr. 100 liter á 100 pct. sprit.

Miljøstyrelsen har opfordret til, at virksomhederne undlader brug af diethylphthalat som denatureringsmiddel og i stedet bruger "parfumesprit" med denatureringsmidlet bitrex (denatonium benzoate) eller evt. IPA-sprit, se ovenfor.

Parfumesprit bruges bl.a. til

 • fremstilling af parfumer, kosmetiske artikler og toiletmidler
 • opløsning af blomsterolier o.l. til industrielle formål
 • fremstilling af desinfektions- og luftrensemidler, sæbe, myggebalsam o.l. varer. 

Det er en betingelse for brug af parfumesprit, at færdigvarerne indeholder sådanne stoffer, at de ikke kan bruges som drikkevarer eller til fremstilling af drikkevarer.

Denaturering, forhandling og forbrug af parfumesprit må kun ske efter bevilling fra SKAT.

Terpentinsprit
TerpentinspritTerpentinsprit er sprit, der er denatureret med vegetabilsk terpentinolie - 0,5 liter pr. 100 liter á 100 pct. sprit.

Terpentinsprit bruges bl.a. til 

 • fremstilling, fortynding og opløsning af farver, lakker, flussmidler, rensemidler, vitaminpræparater o.l.
 • afvaskning, rensning, rengøring, desinfektion og polering af klicheer, trykplader, konservesdåser o.l.

Denaturering, forhandling og forbrug af terpentinsprit må kun ske efter bevilling fra SKAT.

Hospitalssprit
HospitalsspritHospitalssprit er sprit, der er denatureret med 2-propanol (isopropylalkohol) - 6 liter pr. liter á 100 pct. sprit.

Hospitalssprit må kun bruges til desinfektion, herunder rensning af instrumenter til indsprøjtning mv., håndvask og anden udvendig brug, medmindre der er givet tilladelse til andet brug, fx fremstilling af medicinalvarer.

Hospitalssprit leveres normalt i en styrke på 70 eller 96 pct. vol., men kan dog i særlige tilfælde leveres i en styrke på 99,8-99,9 pct.

Denaturering til hospitalssprit kan kun ske efter bevilling fra SKAT.

Apoteker kan dog købe og forhandle hospitalssprit uden bevilling. I andre tilfælde kræves bevilling fra SKAT til forhandling af hospitalssprit.

Apoteker, hospitaler og visse offentlige klinikker mv. kan købe hospitalssprit uden bevilling, jf. nedenstående oversigt.

Leverandør Modtager Bevilling  Udleveringsbilag
Virksomheder med bevilling til videresalg + Apoteker Apoteker  Nej

Faktura

  Hospitaler, offentlige sanatorier og klinikker bortset fra fodklinikker, massageklinikker o.l. Nej 

Fra bevillingsvirksomheder:
Faktura

Fra apoteket:
Rekvisition (22.054)

  Private sanatorier og klinikker Ja  Som for hospitaler 
Virksomheder med bevilling til videresalg Medicinalvarefabrikker 1)  Ja  Faktura 
Apoteker 5) Skibsførere 2)  Nej  Rekvisition (22.012
  Læger, tandlæger, dyrlæger og jordemødre 3)  Nej  Rekvisition (22.054
  Kliniske tandteknikere 3) Ja  Rekvisition (22.054)
  Plejehjem 4) Ja  Rekvisition (22.054
1) Hospitalsspritten må kun bruges til fremstilling af medicinalvarer, der omfattes af apotekernes eneret, og som indeholder sådanne stoffer, at det er udelukket at bruge varerne som drikkevarer eller til fremstilling af drikkevarer.

2) Skibe, herunder visse fiskerfartøjer, skal efter bestemmelser fra Søfartsstyrelsen være forsynet med medicinkiste eller -skab, der bl.a, skal indeholde hospitalssprit. Mængden afhænger af antallet af ombordværende personer sammenholdt med, om skibet går i nærfart eller uden for nærfart.

Følgende skibe er undtaget fra reglerne om skibes forsyning med lægemidler mv. og kan ikke altså ikke rekvirere hospitalssprit:
- åbne fartøjer
- skibe, der går i fart af ikke over en halv times varighed i søen
- lystfartøjer unden 20 BRT.

3) De pågældende læger mfl. må kun bruge hospitalsspritten i egen virksomhed. De må ikke overlade spritten til patienter eller klienter.

Dyrlæger må heller ikke bruge spritten til tilberedning af lægemidler til udvortes brug (fx kamfer sprit), selv om lægemidlerne kun bruges af dem selv i egen praksis og ikke overlades til klienterne.

4) Bevilling kan opnås af både kommunale og private plejehjem, der har overenskomst med det offentlige, men kun i det omfang plejehjemmet ikke kan bruge andre desinfektionsmidler, fx jodsprit og propylalkohol.
5) Indkøb kan efter behov også foretages hos bevillingsvirksomheder.

Specialdenatureret sprit
Specialdenatureret spritSpecialdenatureret sprit er sprit, der er denatureret med midler, som er specielt tilpasset til det pågældende formål, dvs. til formål, hvor det ikke er muligt at bruge ovenanførte standarddenatureret sprit.

Denatureringsmidler er fx toluen (5 liter), xylen (5 liter), ethylacetat (2 liter), methylethylketon (5 liter) og shellak (40 g).

Specialdenaturering kan kun ske efter tilladelse fra og under kontrol af SKAT.

Spritten må ikke videresælges og må i øvrigt kun bruges af virksomheden til det formål, der er angivet i bevillingen.

Fjernelse af denatureringsmidler
§ 36
Denatureringsmidler og stoffer, der er tilsat efter § 15, stk. 2, må hverken helt eller delvis fjernes. Den, der helt eller delvis fjerner sådanne denatureringsmidler eller stoffer, skal betale afgift af varerne.

Udenatureret sprit
Udenatureret spritAfgiftsfritagelse for udenatureret sprit er betinget af, dels at der fremlægges nærmere dokumentation for, at der ikke kan anvendes en eller anden form for denaturering, jf. ovenfor, dels at der er tale om et forbrug af en størrelsesorden, hvor afgiftsfritagelsen har en væsentlig økonomisk betydning, jf. § 15, stk. 2.

I nedenstående oversigt er anført de almindelige formål mv., hvortil der er givet eller kan gives afgiftsfritagelse for udenatureret sprit.

Formål/virksomhed Regnskab Bemærkninger 
Laboratorieformål    
Handels- og industrivirksomheder samt virksomheder, der erhvervsmæssigt udfører laboratoriearbejde for andre, herunder den offentlig levnedsmiddelkontrol  Forbrugsbog
(22.052)
Bevillingen kan kun udstedes til egentlige laboratorier. I erhvervsvirksomheder skal spritten bruges erhvervsmæssigt. Spritten må kun bruges i laboratoriet og kun til analyser og undersøgelse mv., herunder kvalitetskontrol af virksomhedens produkter. 
Museer, videnskabelig institutioner, læreanstalter o.l. offentlige institutioner Årsopgørelse
(22.028) 
Der skal angives nøjagtigt i bevillingen, hvad spritten må bruges til 

Undervisningsformål
bortset fra undervisning i folkeskoler og skoler med undervisning på tilsvarende niveau

Årsopgørelse
(22.038) 
Bevilling kan bl.a. gives til konservering af naturhistoriske præparater og til brug ved undervisning i fysik, kemi og biologi. Det skal angives nøjagtigt i bevillingen, hvad spritten må bruges til.
Medicinske formål    
Apoteker Alm. regnskab  

Hospitaler, offentlige sanatorier og klinikker, bortset fra fodklinikker, massageklinikker o.l.

Rekvisition (22.021)

Alm. regnskab Spritten må kun bruges i det pågældende hospital, sanatorium eller klinik til fremstilling af medicin eller desinfektion, håndvask o.l. udvendig brug i de tilfælde, hvor hospitalssprit ikke kan bruges. Spritten kan endvidere bruges i institutionens laboratorium til analyser mv.

Private sanatorier og klinikker, bortset fra fodklinikker, massageklinikker.

Rekvisition (22.021)

Alm. regnskab Spritten må kun bruges i det pågældende sanatorium mv. til sådanne medicinske formål, hvortil hospitalssprit ikke kan bruges.

Dispenserende dyrlæger, dvs. dyrlæger, der har ret til at praktisere her i landet, og som af Fødevarestyrelsen har opnået tilladelse til at tilberede, sammenblande, dele og afveje (dispensere) lægemidler.

Rekvisition (22.055)

Protokol for euforiserende stoffer og afgiftsfri sprit

Spritten må kun bruges til syge dyr, som den dispenserende dyrlæge har i kur.

 Spritten kan bruges til fremstilling af sammensatte medicinske præparater. desuden kan spritten bruges i ublandet form (herunder fortyndinger med vand) i tilfælde, hvor dyrlægen finder det nødvendigt for det syge dyrs behandling.

Tandlæger

Rekvisition (22.067)

 - Spritten (absolut alkohol, 99,9% vol.) skal købes på et apotek i flasker á højest 3 cl.
Medicinalvarefabrikker

Fabrikationsbog
(22.034)

Spritten må kun bruges til fremstilling af medicinalvarer, der omfattes af apotekernes eneret, og som indeholder sådanne stoffer, at det er udelukket at bruge varerne til drikkevarer eller fremstilling af drikkevarer. 
Andre formål    
Kompasser - fremstilling og reparation, herunder efterfyldning, af magnetiske væskekompasser  Forbrugsbog
(22.052) 
 -

Fremstilling af ikke-afgiftspligtige varer
§ 15, stk. 1, nr. 3
Der gives afgiftsfritagelse for sprit/spiritus, der anvendes til fremstilling af

 • eddike, der henhører under toldtarifposition 2209
 • lægemidler, som er omhandlet i Rådets direktiv (EØF) 65/65
 • aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikke-alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.
 • produkter, som direkte eller som ingrediens i halvfabrikata anvendes til fremstilling af levnedsmidler, også fyldte, forudsat at alkoholindholdet i det enkelte tilfælde ikke overstiger 8,5 liter ren alkohol pr. 100 kg produkt for så vidt angår chokolade og 5 liter ren alkohol pr. 100 kg produkt for så vidt angår andre produkter.
 • i en fremstillingsproces, forudsat at det færdige produkt ikke indeholder alkohol
 • til fremstilling af et delprodukt, som ikke er spiritusafgiftspligtigt.

Eksempel
Tariferingen vil fx for et kosttilskudsprodukt kunne føre til, at produktet skal anses enten for et levnedsmiddel, et naturmedicin-produkt eller et alkoholprodukt.

For så vidt angår spørgsmålet, om et lægemiddel er omfattet af Rådets direktiv (EØF) 65/65, høres Lægemiddelstyrelsen via SKAT.

Ved vurderingen af, om afgiftsfritagelse skal gives, indgår det forhold, om produktet er anvendeligt til fremstilling af afgiftspligtige drikkevarer.

PraksisSKAT har i en sag givet afgiftsfritagelse for udenatureret sprit til fremstilling af renseservietter til fjernelse af lak fra proteser i et tilfælde, hvor alene udenatureret sprit kunne bruges for at undgå beskadigelse af protesen.

Spiritus til fremstilling af levnedsmidler Der gives afgiftsfritagelse for ubanderoleret spiritus, som bruges til erhvervsmæssig fremstilling af levnedsmidler o.l., der ikke er spiritusafgiftspligtige, jf. dog ovenfor om maksimumsgrænser for alkoholindhold (chokolade/andre levnedsmidler).

Spiritussen skal indkøbes på ubanderolerede beholdere med et indhold på over 3 liter hos en virksomhed, der er registreret efter spiritusafgiftsloven.

Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for spiritus til fremstilling af levnedsmidler i virksomheder, der tillige driver restaurationsvirksomhed o.l. med udskænkning af spiritus og vin.

Konditorier, der i forbindelse med konditorvirksomheden udskænker spiritus og vin, vil dog evt. kunne opnå bevilling til afgiftsfritagelse for spiritus til fremstilling af kager, fromager, desserter o.l. Det er imidlertid en betingelse, at der fra en egentlig butiksafdeling o.l. sker salg ud af huset af kager mv. Der må i ansøgningen fra sådanne virksomheder nærmere gives oplysning om virksomhedens art, herunder omfanget af salg ud af huset.

Indkøb og brug af afgiftsfritaget spiritus kræver bevilling fra SKAT.

Virksomheder, der er registreret hos SKAT for fremstilling (produktion) af frugtvin (B.2), tobaksvarer (C.1) eller chokolade- og sukkervarer (D.1), behøver ikke at have en særskilt bevilling, men kan nøjes med over for leverandøren at dokumentere sin registrering efter afgiftsloven. Leverandøren kan efter behov anmode SKAT om at bekræfte registreringsforholdet.

Opbevaring af afgiftsfritaget spritHusholdningssprit må kun opbevares i emballager, der på tydelig måde er mærket "Denatureret, fjernelse af denatureringsmidlet er strafbar" og "Farlig at drikke".

Anden denatureret sprit må kun opbevares i emballager, der på tydelig og klar måde er mærket "Denatureret".

Afgiftsfritaget sprit/spiritus - udenatureret eller ufuldstændig denatureret - skal i alle virksomheder opbevares på en sådan måde, at den ikke kan komme uvedkommende i hænde.

Køb i andre EU-lande Ved køb af sprit/ufuldstændig denatureret sprit i andre EU-lande gælder de almindelige regler for køb af afgiftspligtige varer, dvs. at virksomheden over for leverandøren skal dokumentere sin berettigelse til ubeskattet køb (bevilling/registrering), og at varerne forsendes under proceduren for ledsagedokument, se A.15.5.

Blanketter Der findes følgende blanketter for afgiftsfritaget sprit/spiritus:

 • 22.011 Ansøgning om bevilling - Indkøb og brug af afgiftsfritaget denatureret sprit
 • 22.012 Rekvisition - Hospitalsprit til skib
 • 22.021 Rekvisition - Udenatureret sprit
 • 22.034 Regnskab - Fabrikationsbog
 • 22.038 Årsopgørelse - Indkøb og brug af afgiftsfritaget sprit
 • 22.048 Fortegnelse - Anvendelse af afgiftsfritaget spiritus
 • 22.052 Regnskab - Forbrugsbog
 • 22.054 Rekvisition - Hospitalssprit til hospitaler, læger m.fl.
 • 22.055 Rekvisition - Udenatureret sprit til dyrlæger
 • 22.062 Indførselsanmeldelse - afgiftsfritaget spiritus (fra tredjelande) 
 • 22.063 Indkøbsblad - Udenatureret spiritus
 • 22.067 Rekvisítion - Udenatureret sprit til tandlæger.

Udleveringsanmeldelsen (blanket 22.043) er afskaffet med virkning fra 1. maj 2005. Ved køb af afgiftsfri sprit/spiritus skal der derfor ikke længere ved det enkelte salg og køb af sådanne varer indsendes nogen meddelelse til SKAT. Der skal fortsat føres regnskab over salg og køb af sprit/spiritus, se i øvrigt nyhedsbrev af 12. april 2005.

Diplomater o.l.
§ 15, stk. 1, nr. 4
Der sker afgiftsfritagelse af varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., og de hertil knyttede personer, jf. toldlovens § 4, se A.7.1.2.5.

Afgiftsgodtgørelse ved udførsel
§ 15, stk. 3
Der ydes godtgørelse af afgiften af beskattede varer, der leveres til et andet EU-land, se A.8.2 og A.15.6. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

En evt. afgiftsgodtgørelse vil kræve, at varerne afbanderoleres. I stedet for fysisk at fjerne banderolen kan det tillades, at virksomheden påsætter en label (sort) over banderolen. Den pågældende label skal dække hele banderolen og må ikke kunne fjernes uden, at banderolen samtidig ødelægges.

Afgiftsfrihed ved indførsel
§ 15, stk. 4
Der sker afgiftsfritagelse af varer, bortset fra vareprøver, der indføres eller modtages fra andre EU-lande, i samme omfang som efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, se Momsvejledningen.

Indførsel af privatpersonerDer sker afgiftsfritagelse af varer, der medføres af privatpersoner til eget brug fra et andet EU-land på de vilkår og i de mængder, der efter EUs bestemmelser kan indføres afgiftsfrit, se A.9.2.1.