Det vil fremgå af den enkelte punktafgiftslov, hvis  loven indeholder fritagelser. Her nævnes kun enkelte gennemgående regler om fritagelse.

Afgiftsfritagelse under samme betingelser som momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3

Afgiftsfritagelse for varer, der indføres eller modtages fra udlandet vil som hovedregel kunne gives i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.. Momslovens fritagelsesbestemmelser gælder punktafgiftsmæssigt både for varer fra EU-lande og lande udenfor EU.

Se også

Momsvejledningen 2011-1, afsnit I.3.1 og I.3.2.

Særlige fritagelsesregler for oplagshavere

I følgende situationer kan oplagshavere som hovedregel levere afgiftspligtige varer uden afgift eller blive fritaget for at betale afgift.

Ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde eller værdi fradrages de fritagne leverancer i den udleverede mængde. Nogle fradrag kan virksomheden foretage umiddelbart, mens den i andre tilfælde skal søge SKAT om tilladelse til at foretage fradraget.

Leverance til anden registreret virksomhed i Danmark

Afgiftspligtige varer kan som hovedregel leveres uden afgift til andre oplagshavere.

Virksomheden skal inden varernes afsendelse sikre sig, at modtageren er registreret eller autoriseret for afgiften af den pågældende vare og dermed berettiget til at modtage afgiftspligtige varer uden afgift. SKAT kan efter behov bekræfte oplysning herom.

Som dokumentation for leverancen skal virksomheden kunne fremlægge kopi af faktura, der tydeligt oplyser om, at der er tale om en ubeskattet leverance, se A.10.

Til virksomheder i andre EU-lande

Afgiftspligtige varer kan leveres uden afgift til virksomheder i andre EU-lande.

Som dokumentation for leverancen skal virksomheden kunne fremlægge:

  • fakturakopi med oplysning om aftagerens momsregistreringsnummer, og
  • skriftlig ordre, korrespondance med køberen, bankafregning e.l. samt
  • for EU-punktafgifter - nummeret på det elektroniske ledsagedokument (ARC-nummeret).

Til virksomheder i lande uden for EU

Afgiftspligtige varer kan leveres uden afgift til lande uden for EU, til Færøerne og Grønland og til oplag (men ikke forbrug) i Københavns Frihavn.

Som dokumentation for leverancen skal virksomheden kunne fremlægge

  • fakturakopi og
  • skriftlig ordre, korrespondance med køberen, bankafregning e.l., samt
  • udførselsangivelse (enhedsdokumentets eksemplar 3 eller en edb-udskrift), som er attesteret af den udførselskontrollerende myndighed.

For at få udførselsangivelsen retur fra den myndighed, der attesterer udførslen, skal der i enhedsdokumentets rubrik 44 eller nederst på edb-udskriften anføres: RET-EXP.

Til bevillingsvirksomheder

For visse afgifters vedkommende kan SKAT meddele bevilling til afgiftsfritagelse for afgiftspligtige varer, der leveres til virksomheden fra registrerede oplagshavere. Det gælder fx kvælstofholdige varer til industrielt brug.

Afgiftsfritagelsen kan være betinget af, at virksomhedens årlige forbrug af afgiftspligtige varer er af en vis mængde eller værdi. De nærmere regler for fritagelsen fremgår af bevillingen.

Registrerede oplagshavere kan levere afgiftspligtige varer uden afgift til disse bevillingsvirksomheder.

Leverandøren må inden leveringen sikre sig, at modtageren har den nævnte bevilling. Hvis leverandøren ikke kan få dokumenteret bevillingsforholdet ved, at bevillingen fremlægges, kan oplysning herom fås hos SKAT.

Til diplomater m.v.

Afgiftspligtige varer kan i mange tilfælde leveres afgiftsfrit til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv. og til de personer, der er knyttet til dem.

Virksomheden skal sikre sig, at de pågældende er berettiget til at opnå told- og afgiftsfrihed. Oplysninger herom kan efter behov fås hos SKAT.

For virksomheder der leverer EU-punktafgiftpligtige varer uden afgift til diplomater, internationale organisationer o.l. i andre EU-lande, ligesom diplomater o.l., se A.9.1.

Diplomater mfl. afleverer tolddeklaration (blanket nr. 13.004) til virksomheden, der herefter kan levere afgiftspligtige varer afgiftsfrit. For hvert kvartal og senest den 15. i måneden efter skal virksomheden sende kontroldelen til SKAT. Ekspeditørdelen forsynet med kundens kvittering skal opbevares i virksomheden.

For visse afgifters vedkommende (fx nogle energiafgifter og vandafgift) sker leveringen til diplomater mv. inklusive afgift, hvorefter diplomaten mv. kan søge om godtgørelse af den betalte afgift. Dette vil fremgå af kapitlet om den enkelte afgift.

Brand, indbrud e.l.

Oplagshavere kan søge om afgiftsfritagelse hos SKAT, hvis afgiftspligtige varer er gået tabt ved brand e.l. hos oplagshaveren eller under transport til og fra virksomheden.

Det er en betingelse, at virksomheden kan dokumentere, at varerne er gået tabt eller er ødelagt ved brand, fx ved at fremlægge politirapport. Virksomheden skal endvidere kunne dokumentere størrelsen af den ødelagte mængde, fx i form af lageroptællinger.

Ansøgningen om afgiftsfritagelse skal oplyse om og specificere varens art og mængde/værdi. Virksomheden skal desuden oplyse, om tabet er eller vil blive meldt til politiet.

Der kan normalt ikke gives afgiftsfritagelse for varer, der er gået tabt ved tyveri eller indbrud hos oplagshaveren. For visse varer, fx chokolade, kan den registrerede oplagshaver dog søge om afgiftsfritagelse hos told- og skatteregionen, hvis varer er gået tabt ved indbrud. Dette vil fremgå af kapitlet om den enkelte afgift.

Det er en betingelse, at virksomheden kan dokumentere, at varerne er blevet stjålet, fx ved at fremlægge politirapport. Virksomheden skal endvidere kunne dokumentere størrelsen af den stjålne mængde, fx i form af lageroptællinger.

Der gives kun afgiftsfritagelse for stjålne varer, hvis det drejer sig om indbrud i lokaler, der er forsvarligt aflåste, eller om tyveri under transport til eller fra virksomheden. Som tyveri under transport regnes i den forbindelse indbrud i forsvarligt aflåste lokaler, køretøjer, containere o.l. hos fx fragtmænd, hvor varerne i kortere tid opbevares som led i transporten. Køretøjer m.m., der alene er forsynet med plombe e.l. forsegling, regnes i denne forbindelse ikke for at være forsvarligt aflåste.

Der kan derfor ikke gives afgiftsfritagelse for varer, som er bortkommet ved hustyveri eller fjernet fra uaflåste lokaler, køretøjer, containere o.l.

Der kan heller ikke gives afgiftsfritagelse for varer, der går tabt i en registreret virksomheds detailforretning.

Ansøgningen om afgiftsfritagelse skal oplyse om og specificere varens art og mængde/værdi. Virksomheden skal desuden oplyse, om indbrudet er eller vil blive meldt til politiet.

Returvarer

Registrerede oplagshavere kan generelt få afgiftsfritagelse for afgiften af varer, der tages retur. Det er en betingelse, at virksomheden godtgør kunden varens fulde pris, indbefattet afgift.

Virksomheden skal kunne fremlægge kreditnotaer e.l., der indeholder tilsvarende oplysninger som foreskrevet for fakturaer.

Fritagelsen sker ved modpostering i virksomhedens regnskab.

Der gives ikke afgiftsfritagelse for varer, som returneres fra virksomhedens egen detailforretning.

Beskadigede varer mv.

For varer, der efter deres art kan beskadiges eller fordærves, fx chokolade og konsum-is, kan registrerede oplagshavere søge om afgiftsfritagelse hos SKAT for varerne - herunder også varer, der mod godtgørelse er returneret til virksomheden. Det er en betingelse, at varerne tilintetgøres eller ved denaturering gøres uanvendelige til menneskeføde.

Der kan i almindelighed ikke indrømmes afgiftsfritagelse for varer, som er eller har været udleveret til detailudsalg, der ejes af virksomheden.

I ansøgningen skal varerne specificeres med oplysning om årsag til og om tidspunkt for destruktion/denaturering af varerne.

Virksomheden skal afgive erklæring om, at varerne ikke har været udleveret fra virksomheden, eller - hvis varerne har været udleveret fra virksomheden - at der ved returneringen er ydet køberen fuld godtgørelse for varens pris inkl. afgiften.

Hvis varerne denatureres, er fritagelsen endvidere betinget af, at der fremlægges en erklæring fra køberen om varernes anvendelse, fx til foderbrug.

Varer til industrielt brug eller teknisk anvendelse

Afgiftspligtige varer der anvendes til industrielt brug eller teknisk anvendelse eller fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven, kan i visse tilfælde afgiftsfritages. Reglerne herfor fremgår af afsnittene om de enkelte afgifter.

Afgiftsfritagelse kan være betinget af et mindsteforbrug.

Fritagelse kan opnås efter ansøgning til SKAT.