Sparekasser, der fra 1. januar 1976 er skattepligtige i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 2 a, er principielt undergivet skattepligt efter de for aktieselskaber m.v. gældende regler og skal opgøre deres skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler om indkomstopgørelse for selskaber, jf. SEL § 8, stk. 1. Dette gælder ligeledes andelskasser, der blev indføjet i SEL § 1, stk. 1, nr. 2 a, i 1994. Endelig gælder det også sammenslutninger af andelskasser omfattet af §§ 89-96 i lov om finansiel virksomhed (Lov nr. 453 af 10. juni 2003) og foreninger oprettet i henhold til § 215 i lov om finansiel virksomhed, og som blev skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 2 a, med virkning fra og med indkomståret 1995.

Værdien af aktier, der i henhold til § 215 i lov om finansiel virksomhed overdrages til en forening, medregnes ikke ved opgørelsen af foreningens skattepligtige indkomst, jf. overgangsbestemmelsen i SEL § 35 M som ændret ved lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed.

Sparekassers renteudgifter vedrørende den indbetalte garantikapital kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen, da garantikapitalen betragtes som en gæld, der påhviler sparekassen.

SEL § 13 B indeholder en særregel for pengeinstitutter, hvorefter pengeinstitutter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke skal medregne afkast af værdipapirer, der ligger til grund for puljeindlån, jf. PAL § 2 eller beløb, der efter PBL § 30 A overføres fra indlånskonti til udligning af negativt pujleafkast. Pengeinstitutter kan ikke foretage fradrag ved tilskrivning af puljeafkast til pensionsopsparernes indlånskonti, jf. SEL § 13 B, stk. 1, 2. pkt.

Afkast af aktiver i puljer i et pengeinstitut, der overføres til dækning af administrationsomkostninger m.v., skal medregnes ved opgørelsen af pengeinstituttets skattepligtige indkomst.