SKM nummerSKM overskriftDatoEmne
SKM2007.944.LSRUdgifter til rådgivning og konsulentassistance samt garantiprovision - kommanditisters afskrivningsgrundlag for erhvervede vindmøller21-12-07Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2007.934.LSRAnmodning om udbetaling af negativt momstilsvar - Teknisk Skole19-12-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseKendelse
SKM2007.932.LSRTysk selskabs filial i Danmark omdannet til kommanditselskab - afståelsesbeskatning19-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdKendelse
SKM2007.930.LSRRådighedsbeskatning af fri bil - ligelig fordeling19-12-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.929.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms - momsregistreret - seminar - salg af materialer og kopikort - indtægter fra mønttelefon19-12-07MomspligtKendelse
SKM2007.927.LSRFradrag for moms - kuratoromkostninger19-12-07Betalingsstandsning og konkurs + Ophør af virksomhed + FradragKendelse
SKM2007.925.LSROverdragelse af ejendom - tinglyst adkomsthaver19-12-07TinglysningsafgiftKendelse
SKM2007.924.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms - ikke momsregistreret - seminar - fradrag for fællesomkostninger - salg af kopikort, mad, drikkevarer mv.19-12-07MomspligtKendelse
SKM2007.923.LSRSkattepligt af erstatning for flytteomkostninger i forbindelse med ekspropriation af ejendom19-12-07Personlig indkomst + EkspropriationKendelse
SKM2007.910.LSRMusikforening - opfyldelse momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 i forbindelse med koncert.18-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.909.LSRFradrag for garantibeløb betalt til andelsselskab ved eksklusion18-12-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.908.LSRAdgang til at indeksere anskaffelsessum mv. - adgang til at opnå skattefritagelse for stuehusandel ved salg af udenlandsk ejendom18-12-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.907.LSRUdgifter til afholdelse af konference skatteretligt klassificeret som driftsomkostninger18-12-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.906.LSRFradrag for udgifter ved medarbejderes udnyttelse af warrent-ordning18-12-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.904.LSRUdlejning af stilladser - straksafskrivning - småaktiver18-12-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.903.LSREjerlejligheder - hovedaktionærs udlejning til døtre - maskeret udbytte - betalingskorrektion18-12-07Personlig indkomst + Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2007.902.LSRAktier - fraflytterskat - tilflytning til Danmark - indgangsværdier - Dobbeltbeskatningsoverenskomst - bindende svar17-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.901.LSRJordomsejling af 2 års varighed - lystfartøj - skattepligt til Danmark - bindende svar17-12-07Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2007.900.LSRAktieavance - salg af aktier ejet i mindre end 3 år - gennemsnitsmetoden eller aktie- for aktie17-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.899.LSRAdministrationsfællesskab - økonomisk virksomhed - momsloven17-12-07Momspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
SKM2007.898.LSRFradrag for udgifter i forbindelse med udlejning af en del af en ejendom - værelsesudlejning17-12-07Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2007.897.LSREjendomsavance - ophævelse af ejendomshandel efter jordbundsundersøgelse - skattemæssig virkning17-12-07Salg + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2007.896.LSRGældseftergivelse - skattepligtig indkomst17-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2007.895.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til aftalemæssig allokering af afregning af fjernvarme17-12-07Energi og kuldioxidKendelse
SKM2007.894.LSRRegistreringsafgift af brugt importeret bil17-12-07Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2007.893.LSROmberegning af vurderinger i forbindelse med omvurdering17-12-07EjendomsvurderingKendelse
SKM2007.892.LSRFradrag for udgift til granskning - fradrag for tab på tilgodehavende - fradrag for tab på garanti - fradrag for udgift til retsafgift17-12-07Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.891.LSRVærdi af dyrkningsretter til sukkerroer - nedsættelse af afståelsessum for en landbrugsejendom ved opgørelse af ejendomsavance på baggrund af en ændret fordeling af overdragelsessummen17-12-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.890.LSRFastsættelse af handelsværdi ved deloverdragelse af ejendom17-12-07Salg + Ejendomsvurdering + Arv og gaverKendelse
SKM2007.889.LSRIndgangsværdi for driftsmidler tilgået modtagende selskabsbeskattet forening efter fusion med andelsbeskattede andelsforeninger17-12-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.885.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse14-12-07Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2007.884.LSRFradrag for tab på tegningsretter til aktier der er udløbet uudnyttet14-12-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.883.LSRSkatteberegning i medfør af ligningslovens § 33 A vedrørende lønindkomst optjent under udstationering i Storbritannien14-12-07Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2007.882.LSRAndelsboligforenings udlejning af parkeringspladser til medlemmer ikke anset for momsfritaget14-12-07Erhvervsejendomme + Momspligt + Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2007.806.LSRAfslag på anmodning om skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning14-11-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.790.LSRFradrag for moms af udgifter til indkøb af respondentgaver - pligt til afregning af udtagningsmoms05-11-07FradragKendelse
SKM2007.789.LSRIndeholdelsespligt af A-skat - anvendelse af udenlandsk arbejdskraft05-11-07Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
SKM2007.788.LSRForsikringsselskaber - Ejendomsavance - Ejendomstab - Fradragsbegrænsning05-11-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.783.LSRMomspligt i sin helhed - omsætning hidrørende fra to foreninger01-11-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2007.782.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer01-11-07Køb + EjendomsvurderingKendelse
SKM2007.780.LSRSelskab anset for at have modtaget en skattepligtig gældseftergivelse, jf. kursgevinstlovens § 601-11-07SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.779.LSRAnmodning om tilbagebetaling af energiafgifter01-11-07Energi og kuldioxid + FradragKendelse
SKM2007.778.LSRRegistreringsafgift af veteranbil - reparation og genopbygning01-11-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2007.777.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse - grundværdiansættelse01-11-07EjendomsvurderingKendelse
SKM2007.745.LSRForholdsmæssig beregning efter ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 2 - bindende svar22-10-07Om kommunikation og information samt kampagner + EjendomsværdiskatKendelse
SKM2007.739.LSRBetaling af told i henhold til toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b - klager ikke anset for fritaget - myndighedsfejl18-10-07ToldKendelse
SKM2007.738.LSROpkrævning af ny registreringsafgift for ombygget Harley Davidson motorcykel - afgiftsmæssig identitet - krav mod nuværende eller tidligere ejer18-10-07Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2007.737.LSROpgørelse af genbeskatning af underskud i forbindelse med nedlukning af filial18-10-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdKendelse
SKM2007.733.LSRDansk eller udenlandsk arbejdsgiver i forbindelse med arbejde udført i udlandet18-10-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
SKM2007.732.LSROmgørelse af selvangivelsesvalg18-10-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2007.731.LSRSelskabs virksomhed ikke omfattet af tonnageskatteloven18-10-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + TonnageskatKendelse
SKM2007.728.LSRFradrag for anskaffelse af malerier eller afskrivning efter afskrivningslovens § 44B - ikke godkendt17-10-07Fradrag og afskrivninger + ErhvervsejendommeKendelse
SKM2007.727.LSRMomsfritagelse for ridebehandling - bindende svar - afvisning17-10-07Om kommunikation og information samt kampagner + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.726.LSRRegistreringsafgift - anvendelse af en handicapbus som personbil17-10-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2007.725.LSRAnmodning om tilbagefakturering til forsikringsselskab ikke anset for levering af ydelser efter momslovens § 417-10-07MomsgrundlagKendelse
SKM2007.724.LSROverdragelse af aktier fra et dansk holdingselskab til et udenlandsk holdingselskab - bindende svar - afvisning17-10-07Om kommunikation og information samt kampagner + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2007.673.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse ved skatterådet - grundværdi - bebyggelsesprocent - etageprincip01-10-07EjendomsvurderingKendelse
SKM2007.672.LSRSlutrengøring i forbindelse med udlejning af sommerhuse01-10-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.671.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse med henblik på betalingskorrektion i medfør af ligningslovens § 2, stk. 5.01-10-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2007.670.LSRNational sambeskatning efter § 15, stk. 4 i lov nr. 426 af 6. juni 2005 efter udløb af tidsfristen for rettidig selvangivelse01-10-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.669.LSRVærdi af bolig i Frankrig01-10-07Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandetKendelse
SKM2007.667.LSRAvance ved salg af ejendom - indskud på ophørspension01-10-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.666.LSRSelskab, der driver havnevirksomhed, ikke anset for omfattet af skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 401-10-07SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.658.LSRAnsøgning om omkostningsgodtgørelse25-09-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.657.LSRVærdi af selskabs ombygningsudgifter i lejede lokaler - udlodning til hovedaktionær - genoptagelse af landsskatteretssag25-09-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.656.LSROmkostningsdækning - repræsentants timesats25-09-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.649.LSROverskydende skat - modregning for restskat21-09-07Modregning og transportAfgørelse
SKM2007.648.LSRRente- og procenttillæg - arbejdsskadeerstatning fordelt på 3 indkomstår21-09-07Eftergivelse og gældssanering + Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2007.646.LSRSikkerhedsstillelse for registrering for A-skat, AM-bidrag samt momsregistrering21-09-07Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerAfgørelse
SKM2007.645.LSREftergivelse af renter - momskrav opstået i forbindelse med bedrageri21-09-07Renter og gebyrer + Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2007.638.LSRModregning af restskat i overskydende skat - betingelser ikke opfyldt20-09-07Modregning og transportAfgørelse
SKM2007.627.LSRInddrivelsesprocent - lønindholdelse - betalingsevne18-09-07LønindeholdelseAfgørelse
SKM2007.626.LSRVurderingstidspunkts betydning for ejendomsværdiskat og grundskyld18-09-07Ejendomsskat + Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingKendelse
SKM2007.625.LSRFradrag for indskud på pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A18-09-07Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.624.LSRAnmodning om eftergivelse af offentlig gæld18-09-07Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2007.623.LSROprettelse af pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 A for midler, der stammer fra skattemæssig fortjeneste ved afståelse af erhvervsmæssig virksomhed - bindende svar18-09-07Udleje og bortforpagtning + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Pensionsafkastbeskatning (PAL)Kendelse
SKM2007.619.LSRAnmodning om eftergivelse af boligindskudslån17-09-07Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2007.618.LSRLønindeholdelse - procent fastsat efter tabeltræk17-09-07Udlæg + LønindeholdelseAfgørelse
SKM2007.617.LSRFastsættelse af afdrag på gæld vedrørende underholdsbidrag og boligydelse17-09-07Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2007.616.LSRMomsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 som alternativ behandler - uddannelseskrav for momsfritagelse opfyldt17-09-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.615.LSRAfgiftspligt i medfør af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. for forbrug af rapsolie til motorbrændstof og registreringspligt efter mineralolieafgiftslovens § 3 for produktion af rapsolie til eget forbrug17-09-07Energi og kuldioxidKendelse
SKM2007.614.LSRGodtgørelse af olie- og Co2-afgift - olie forbrugt til transport af særskilt materiel hen til landmanden ikke anset for godtgørelsesberettiget17-09-07Energi og kuldioxid + FradragKendelse
SKM2007.613.LSRIkke fradrag for udgift til erstatningsforpligtelse17-09-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.612.LSRIndførsel af tekstiler fra Fjernøsten - kvoteomkostninger17-09-07Kontingenter + Erhvervsmæssig importKendelse
SKM2007.603.LSRFradrag for udgifter vedrørende uindregistrerede biler - straksafskrivning på reoler05-09-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.601.LSRFortjeneste ved afståelse af tidligere blandet benyttet ejendom04-09-07Dødsboer + Salg + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2007.598.LSRGenanbringelse af ejendomsavance ved salg af landbrugsjord - nyopført bygning anvendt til galleri03-09-07Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2007.596.LSRVærdi af fri bil - testkørsel mellem bopæl og arbejdsplads - bindende ligningssvar03-09-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.595.LSRIndkomst ansat skønsmæssigt03-09-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseKendelse
SKM2007.590.LSRIkke momsfritagelse til bevaringsværdigt skib anvendt til lystsejlads03-09-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.589.LSRTinglysningsafgift af ejendom i forbindelse med virksomhedsomdannelse - del af vederlag ved overdragelse var stiftertilgodehavende03-09-07TinglysningsafgiftKendelse
SKM2007.588.LSRVirksomhedsskatteordningen - privat realkreditlån indskudt i virksomheden03-09-07Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2007.587.LSRFradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter03-09-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.473.LSRRenter af gæld til koncernforbundne selskaber - begrænsning - tynd kapitalisering03-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.471.LSRMaskeret udlodning - rentefiksering03-07-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.470.LSRBetaling for køb af aktier - løbende ydelse eller yderligere del af købesum03-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.469.LSRFradrag for konsulenthonorarer vedrørende rådgivning om finansiering - ikke godkendt03-07-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.468.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag for andel af fast ejendom - udgifter til bl.a. udbyderhonorar ikke godkendt tillagt - fradrag for administrationsudgifter03-07-07Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2007.467.LSRKorrektioner i opgørelsen af afskrivningsgrundlaget og fradragskontoen03-07-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.462.LSRSalg af ejendoms rå loftsetage - andelsboligforening02-07-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.461.LSROpgørelse af ejendomsavance i forbindelse med delsalg - ejertidsfradrag beregnet - bundfradrag ved senere salg af restejendom - omvalg02-07-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.459.LSRKøber af leverance afmeldt fra momsregistrering - leverance anset for momsfritaget02-07-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2007.458.LSRFradrag for udgifter til advokat og revisor - ikke godkendt02-07-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.457.LSRAfskrivning på driftsmidler02-07-07Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.456.LSRForudbetaling ved køb af traktor - ikke leveret - fradrag02-07-07Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.454.LSRFradragsret hos moderselskab for udgifter i forbindelse med køb af aktier i datter og datter-datterselskaber - advokat- og revisorudgifter - bortseelse fra underskud i sambeskattede datterselskaber02-07-07Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.453.LSROpgørelse af skattepligtig indkomst for en havn02-07-07SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.443.LSRBeskatning af erstatning fra arbejdsgiver27-06-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.431.LSRGaveafgift - beregningsgrundlag - ejerlejlighed solgt til datter - værdiansættelsescirkulæret - +/- 15 %22-06-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaverKendelse
SKM2007.430.LSROverdragelseskurs på anparter - gaveafgiftsberegning22-06-07Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.429.LSRRejse- og kørselgodtgørelse - afstand mellem bopæl og midlertidig arbejdsplads22-06-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.427.LSRBeskatning af avance ved salg af ejendom til kommune - fremtidig ekspropriation ikke sandsynliggjort22-06-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2007.426.LSRPeriodisering af forudbetalt løn22-06-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.425.LSRMoms af bestyrelseshonorarer til bestyrelsesmedlem udbetalt til forbund - Bindende svar21-06-07MomspligtKendelse
SKM2007.424.LSRBegrænset skattepligt - professor med fast bopæl i Italien - procentdel af løn til beskatning - Bindende svar21-06-07Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.423.LSRReguleringsforpligtelser for moms - salg af solcenter - ombygning af lejede lokaler21-06-07Fradrag + Ophør af virksomhedKendelse
SKM2007.422.LSRAnmodning om eftergivelse af offentlig gæld21-06-07Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2007.421.LSRLønsumsafgiftsgrundlag - opgørelsesmetode - finansiel virksomhed21-06-07Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
SKM2007.420.LSRInddrivelse - afslag på anmodning - Folketingets Ombudsmand21-06-07Om kommunikation og information samt kampagner + Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2007.419.LSRUdenlandsk datterselskab ikke udtrådt af sambeskatning med dansk moderselskab i det indkomstår, hvor datterselskabet går konkurs21-06-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdKendelse
SKM2007.404.LSRFradrag for advokatudgifter - insidersag19-06-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.400.LSRGenbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs virksomhed til dansk filial - bindende forhåndsbesked15-06-07Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.399.LSRF.m.b.a. - ejer af 60% af børsnoteret selskab - erhvervsmæssig virksomhed15-06-07Selskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
SKM2007.398.LSRSalg af ejendom ikke skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 115-06-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.397.LSRAvance ved salg af lejlighed - genoptaget i Landsskatteretten15-06-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.396.LSREjendomsværdibeskatning af stuehus15-06-07Udleje og bortforpagtning + EjendomsværdiskatKendelse
SKM2007.392.LSRMomsrefusion - udgifter i forbindelse med bobehandling af konkursbo15-06-07Betalingsstandsning og konkurs + MomspligtKendelse
SKM2007.391.LSRMomsgrundlag - mobiltelefoner - brugt telefon delvis betaling for ny15-06-07MomsgrundlagKendelse
SKM2007.389.LSRFradrag for beløb hensat til udbetaling af tantieme15-06-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.384.LSRFradrag for udgifter til egenfremstillede anlægsaktiver14-06-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.383.LSRFradrag for låneomkostninger14-06-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.382.LSRUddeling af ejendomme og provenu fra salg af ejendomme til selskaber ejet af fond - bindende svar14-06-07Salg + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.381.LSRFradrag for drifts- og vedligeholdelsesudgifter - udlejning af stuehus på landbrugsejendom med bopælspligt til medejer14-06-07Udleje og bortforpagtning + ErhvervsejendommeKendelse
SKM2007.354.LSRFradrag for tab ved salg af ejendom07-06-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2007.322.LSRSelskab ikke anset for berettiget til fradrag for moms på en række afregningsbilag16-05-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + FradragKendelse
SKM2007.319.LSRIkke godkendt fradrag for advokatudgifter i forbindelse med køb af aktier09-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.318.LSRAnsøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning - afslag09-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.306.LSRAfslag på anmodning om fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag af løn i forbindelse med udsendelse til Kenya01-05-07Udenlandsk indkomst + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
SKM2007.297.LSRGenanbringelse af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A30-04-07Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeKendelse
SKM2007.293.LSRBeskatning af fri bil - afhændelse af privat bil ved køb af bil på gule plader27-04-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.292.LSRPræmiering fra Statens Kunstfond - uansøgt27-04-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.291.LSRGrænseoverskridende sambeskatning - fradragsbegrænsning efter ligningslovens § 5 G27-04-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.290.LSRInddrivelse - modregning27-04-07Modregning og transportAfgørelse
SKM2007.289.LSROpgørelse af momspligt af omsætning i opløst virksomhed - berostillelse pga. straffesag - klageberettiget27-04-07Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.288.LSRTinglysning af et skøde vedrørende to ejendomme - fejl - tinglysningsafgift26-04-07TinglysningsafgiftKendelse
SKM2007.287.LSRFastlæggelse af mellemperioden i forbindelse med uskiftet bo26-04-07Dødsboer + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2007.283.LSRKonkursbo anset for skattepligtigt jf. konkursskatteloven § 1425-04-07Virksomheder + Betalingsstandsning og konkursAfgørelse
SKM2007.282.LSRIndtægt fra legat anset skattefri25-04-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.281.LSRAfgiftspligtig del af nyt lån - nedsættelse med del af oprindeligt lån - lånekonvertering25-04-07TinglysningsafgiftKendelse
SKM2007.213.LSRGenoptagelse af skatteansættelse20-03-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.211.LSROpgørelse og fordeling af anskaffelsessum - salg af landbrugsejendom19-03-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.210.LSRAfslag på anmodning om tilladelse til omgørelse af køb og salg af aktier19-03-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.208.LSRVirksomhedsskatteloven - kapitalafkast - obligationer19-03-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.204.LSRAndelsforenings skattepligtige indkomst - udlodning af formuen - forventningsprincippet - tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed15-03-07SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.202.LSRGaveafgift af gaveoverdragelse14-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udleje og bortforpagtning + Arv og gaverKendelse
SKM2007.201.LSRKoncernintern overdragelse af virksomhed mellem filialer - bindende forhåndsbesked SKM2006.140.SR14-03-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.200.LSRSejlklub - udlejning af gæstepladser - indtægter indgår i foreningens almindelige drift14-03-07SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.196.LSRGenoptagelse - overførsler anset som maskeret udlodning12-03-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.195.LSRFradragsret for moms af køb af brændstof12-03-07FradragKendelse
SKM2007.194.LSRRevisorhonorar - værdipapirer - ophør af selvstændig virksomhed12-03-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.193.LSRMoms af arbejdskraft leveret i Danmark12-03-07Udenlandsk arbejdskraft + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomspligtKendelse
SKM2007.192.LSRMomsfritagelse af tolkeydelser for døve og hørehæmmede.12-03-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.179.LSRInvesteringer - tonnageordning - fradrag08-03-07Fradrag og afskrivninger + TonnageskatKendelse
SKM2007.178.LSRGenanbringelse - rettidig indgivelse af selvangivelse08-03-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2007.177.LSRLandbrug - avanceopgørelse ved delsalg nr. 2 - indgangsværdi08-03-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + KøbKendelse
SKM2007.174.LSRFradrag for befordring - sædvanlig bopæl06-03-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.172.LSRRette indkomstmodtager - honorarer - spilleragent05-03-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.171.LSRAfvisning af anmodning om eftergivelse af procenttillæg05-03-07Eftergivelse og gældssanering + IndkomstarterAfgørelse
SKM2007.170.LSRTilbagebetalingspligtig kontanthjælp - pålæg om lønindeholdelse05-03-07Lønindeholdelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.169.LSRMoms - udlejning af EDB-lokaler05-03-07Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtKendelse
SKM2007.168.LSRAfslag på dispensation efter ligningslovens § 16 A, stk. 205-03-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.167.LSRSkattekursberegning ved gaveoverdragelse af aktier05-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaverKendelse
SKM2007.166.LSRGenoptagelse - afslag - omgørelse05-03-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.165.LSRGenoptagelse af skatteansættelse05-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Indberetning, regulering og efterangivelse + KøbKendelse
SKM2007.164.LSREjendomsværdiskat - forskudt indkomstår - pensionistnedslag05-03-07EjendomsværdiskatKendelse
SKM2007.163.LSRAfskrivning - kørerampe - bygning eller driftsmiddel05-03-07Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.162.LSRMoms - rykkergebyr - kunder05-03-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagKendelse
SKM2007.161.LSRMoms - leveringssted - internetydelser05-03-07Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2007.160.LSRRegulering af momstilsvar - ugyldighed - forældelse05-03-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + ForældelseKendelse
SKM2007.159.LSRGodtgørelse af olie-, gas- og CO2-afgift af energiforbrug - opvarmning af lokaler til opdræt af dyr05-03-07Energi og kuldioxid + FradragKendelse
SKM2007.146.LSROpgørelse af beregningsgrundlag for værdi af fri bil28-02-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.127.LSRFradrag for befordring - dage hvor fly er benyttet21-02-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.118.LSRFradrag for omkostninger - udenlandske datterselskaber08-02-07Transfer pricingKendelse
SKM2007.112.LSRRejseudgifter - folkeregisteradresse hos forældre07-02-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.111.LSROverdragelse af ejerlejlighed til hovedanpartshavers datter - handelsværdi - Bindende svar07-02-07Ejendomsvurdering + Arv og gaver + SalgKendelse
SKM2007.109.LSRVærdi af fri bil på gule plader - eneanpartshaver og direktør i to anpartsselskaber06-02-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.108.LSRGældseftergivelse - singulær ordning - ugyldighedsindsigelse06-02-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2007.105.LSROphørsbeskatning - overgang af en andelsboligforening sidste lejemål - skattefri anvendelse06-02-07Selskabsbeskatning + Salg + Erhvervsejendomme + Ophør af virksomhedKendelse
SKM2007.104.LSRFond - selvangiven overførsel fra selskab til fond ikke godkendt06-02-07SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.103.LSRObjektiv udlejningsværdi af ejendom med 3 lejligheder under ombygning06-02-07Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2007.102.LSRMedarbejderaktieordning - Bindende svar SKM2006.23.SR06-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.101.LSRHenstand med indsendelse af selvangivelse06-02-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2007.100.LSRAfslag på genoptagelse06-02-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.99.LSROmkostningsgodtgørelse - tilskud fra klagerens repræsentant06-02-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.98.LSRFritagelse for pålagte morarenter - for sent indbetalt momstilsvar06-02-07Renter og gebyrer + Eftergivelse og gældssanering + Erindring og rykker + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
SKM2007.95.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand ved Vestre Landsret05-02-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.94.LSROmkostningsgodtgørelse05-02-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.87.LSROmkostningsgodtgørelse02-02-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.86.LSROmkostningsgodtgørelse02-02-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.85.LSREfteropkrævning af moms - leverancer til Sverige02-02-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2007.82.LSRInternetvirksomhed - efteropkrævning af moms31-01-07Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2007.81.LSROverdragelse af ejendom fra I/S til et A/S - tinglysningsafgift31-01-07TinglysningsafgiftKendelse
SKM2007.80.LSRArbejdsmarkedsbidrag af uafdækket pension - flyttet til Frankrig - dobbeltbeskatningsoverenskomst Danmark - Frankrig31-01-07Særligt for arbejdsmarkedsbidragKendelse
SKM2007.79.LSRUgyldig afgørelse - fristgennembrudsgrunde - beskatning af negativ driftsmiddelsaldo31-01-07Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdKendelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter