Lønindkomsten skal være erhvervet i forbindelse med ophold uden for Danmark, Færøerne og Grønland i mindst 6 måneder. 6 måneders perioden kan påbegyndes på et hvilket som helst tidspunkt inden for et indkomstår. Opholdets varighed skal kunne efter ligningsmyndighedernes skøn betryggende måde. Ophold i flere lande, der kun afbrydes af i Danmark  gælder som en samlet opholdsperiode.
Også brudte døgn medregnes ved opgørelsen af de 6 måneder, jf. ØLD af 18. juni 1997 (TfS 1997,556).
fandt at en udstationering, der varede 183 dage (fra den 23. mar. til den 21. sep.) berettigede til lempelse, da udtrykket ophold i mindst 6 måneder skulle forstås som en månedsregel. Det var uden betydning, at udstationeringsperioden, der af arbejdsgiveren var planlagt til ca. 7 måneder, blev afkortet (TfS 1995,137 (LSR)).
Opholdet uden for riget er ikke begrænset til arbejdsophold. Således medtages fx ferieophold i udlandet også ved beregning af 6 måneders perioden, jf. LSR.1986.65 og Skat 1988.3.141 (TfS 1988,169).
Ophører skattepligten efter KSL § 1 inden udløbet af 6 måneders perioden, finder reglerne tilsvarende anvendelse på lønindkomst erhvervet i den periode, hvor skattepligten bestod, såfremt betingelsen om ophold uden for riget i mindst 6 måneder er opfyldt, jf. LL § 33 A, stk. 1, 4. pkt., der har virkning fra og med indkomstår, der påbegyndes 1. jan. 1999 eller senere. Der er herefter adgang til lempelse også i tilfælde, hvor en udstationeret lønmodtagers fulde skattepligt efter udrejsen til udlandet omfatter en kortere periode end 6 måneder, f. eks. hvis familien flytter med til udlandet inden 6 måneder. Der kan ikke indrømmes nedslag efter LL § 33 A, selv om udlandsopholdets afbrydelse eller definitive ophør skyldes lønmodtageren utilregnelige årsager, jf. LSR. 1981.95 (LL § 33 A ikke anset anvendelig, selv om ophør af ansættelsesforholdet skyldtes arbejdsgiverens konkurs) og LSR. 1983.59 (arbejdsforholdet ophørt på grund af uoverensstemmelse).
Sømænd, efter tjeneste om bord på et dansk skib registreret i DIS, og erhverver lønindkomst i udlandet, kan medregne ophold om bord på skibet ved opgørelsen af