Hvis du har en lille beholdning af børsnoterede aktierDu skal ikke betale skat af gevinster - og du har ikke fradrag for tab - på din beholdning af børsnoterede aktier, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • du har købt aktierne før 1. januar 2006
  • den samlede kursværdi af din beholdning af børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsforeningsbeviser den 31. december 2005 er højst 136.600 kr.
  • du har ejet aktierne i mindst 3 år, når du sælger dem i 2006 eller senere.

Det er uden betydning for skattefriheden, om kursværdien af din beholdning af børsnoterede aktier mv. inden den 31. december 2005 var mere end 136.600 kr., når blot kursværdien af beholdningen den 31. december 2005 højst er 136.600 kr.

Er du gift, og har du været samlevende med din ægtefælle fra indkomstårets begyndelse og frem til og med den 31. december 2005, medregnes din ægtefælles beholdning af børsnoterede aktier mv. den 31. december 2005, og beløbsgrænsen er 273.100 kr. Det betyder, at samlevende ægtepar, der den 31. december 2005 har en beholdning af børsnoterede aktier mv. med en kursværdi på højst 273.100 kr., kan bevare skattefriheden for disse aktier.

Andre overgangsreglerNy anskaffelsessum
Hvis kursværdien af din beholdning af børsnoterede aktier har været under den hidtidige 100.000 kr.s grænse, men beholdningens værdi på et tidspunkt har overskredet grænsen, kan du normalt bruge kursværdien på det tidspunkt, hvor grænsen blev overskredet, som anskaffelsessum.

Aktier ejet i mindre end 3 år
Hvis du på salgstidspunktet har ejet aktierne i mindre end 3 år, ville en gevinst efter de hidtidige regler være kapitalindkomst. Beskatning som aktieindkomst er i visse tilfælde højere end beskatning som kapitalindkomst. Der er derfor indført en særlig overgangsregel, der går ud på, at gevinsten på aktier, der er købt før den 1. januar 2006, i disse tilfælde helt eller delvist beskattes som kapitalindkomst. Overgangsreglen gælder kun ved aktiesalg i perioden 1. januar 2006 - 31. december 2008.

Uudnyttet tab på børsnoterede aktier konstateret før 1. januar 2006
Uudnyttet tab på børsnoterede aktier, der er konstateret før den 1. januar 2006, kan du modregne i aktieudbytter og gevinster ved salg. Du kan dog kun modregne i aktieudbytter mv., der vedrører børsnoterede aktier. Tab på børsnoterede aktier, der er konstateret før indkomståret 2002, kan du dog højst fremføre i 5 år.

Uudnyttet tab på unoterede aktier konstateret før 1. januar 2006
Uudnyttet tab på unoterede aktier, der er konstateret før den 1. januar 2006, kan du modregne i aktieudbytter og gevinster ved salg. Det er uden betydning, om aktieudbytter mv. vedrører børsnoterede eller unoterede aktier. Tab på unoterede aktier, der er konstateret før indkomståret 2002, kan du dog højst fremføre i 5 år.

Aktier købt før 19. maj 1993
Hvis du har aktier, der er købt før den 19. maj 1993, kan du normalt bruge værdien den 19. maj 1993 som anskaffelsessum i stedet for den faktiske anskaffelsessum. Det gælder dog ikke for hovedaktionæraktier.

Medarbejderaktier båndlagt 19. maj 1993
Har du medarbejderaktier, der var båndlagt den 19. maj 1993, kan du normalt bruge værdien ved båndlæggelsens ophør som anskaffelsessum.

Investeringsforeningsbeviser købt før 19. januar 1994
Har du investeringsforeningsbeviser, som er købt før den 19. januar 1994, og som du kunne sælge skattefrit før 19. januar 1994, kan du normalt bruge værdien den 19. januar 1994 som anskaffelsessum.