GevinstDu skal betale skat af din gevinst ved salg af almindelige aktier - både børsnoterede og unoterede. Det gælder, uanset hvor længe du har ejet aktierne og uanset størrelsen af din aktiebeholdning.

Gevinsten medregnes til aktieindkomsten.

Aktieindkomst beskattes i 2006 med 28 pct. af de første 44.300 kr. og 43 pct. af resten.

Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænsen det dobbelte. I 2006 beskattes jeres samlede aktieindkomst med 28 pct. af de første 88.600 kr. og 43 pct. af resten.

TabTab på unoterede aktier
Hvis du taber på at sælge unoterede aktier, kan du trække tabet fra i din aktieindkomst. Bliver aktieindkomsten negativ, fratrækkes skatten af den negative aktieindkomst i dine øvrige skatter.

Hvis du taber på unoterede aktier, som i din ejertid har været børsnoterede, kan du kun trække tabet fra efter de regler, der gælder for børsnoterede aktier.

Tab på børsnoterede aktier
Taber du på at sælge børsnoterede aktier, kan du modregne tabet i aktieudbytter og gevinster ved salg.

Du kan dog kun modregne i aktieudbytter mv., der er aktieindkomst og vedrører børsnoterede aktier.

Hvis du taber på at sælge børsnoterede aktier, kan du altså ikke trække dit tab fra i anden skattepligtig indkomst - heller ikke anden skattepligtig indkomst, der stammer fra udbytte og salg af andre aktier end børsnoterede aktier. Tabet kan med andre ord ikke modregnes i udbytter og gevinster ved salg af næringsaktier, andelsbeviser, andele i andelsforeninger, visse investeringsforeningsbeviser og unoterede aktier.

Hvis dit tab overstiger dine aktieudbytter mv., kan du trække det overskydende tab fra i summen af din samlevende ægtefælles aktieudbytter mv. opgjort efter fradrag for din ægtefælles tab. Har du stadig et overskydende tab, kan du trække det fra i de efterfølgende indkomstår i aktieudbytter mv., der er aktieindkomst og vedrører børsnoterede aktier.