AL § 40 B omfatter de skattemæssige forhold vedrørende løbende kvoter. Se om definitionen heraf afsnit E.C.5.4.

Som eksempel på kvotetyper, der er omfattet af bestemmelsen, kan nævnes silde- og makrelkvoter, som giver ret til at fange/levere en vis mængde fisk om året. Det har i denne forbindelse ingen betydning, at en sildekvote er individuelt omsættelig, mens en makrelkvote kun kan omsættes sammen med fiskefartøjet. Et andet eksempel er torskekvoter, hvorom gælder at de ikke kan omsættes, men skal returneres til myndighederne, når de ikke benyttes mere. Endvidere anses produktionstilladelser til et bestemt antal dyreenheder for omfattet af afskrivningslovens § 40 B om løbende kvoter, jf. SKM2007.365.SR.

Mælkekvoter og leveringsrettigheder for sukkerroer

Hverken mælkekvoter eller leveringsrettigheder for sukkerroer er omfattet af AL § 40 B, stk. 1-6.

Rettigheder knyttet til andelsbeviser m.v.

Rettigheder, der er knyttet til andelsbeviser m.v., omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, er ikke omfattet af reglerne i AL § 40 B, stk. 1-6.

Ifølge AL § 40 B, stk. 1, 1. pkt., kan anskaffelsessummen til erhvervelse af en kvote, der giver ret til løbende i nærmere afgrænsede perioder at producere, levere, anvende, udnytte eller fange en bestemt mængde af et produkt eller en ressource eller at udlede en bestemt mængde af produkter eller ressourcer, herunder forurenende affaldsprodukter, pr. periode (en løbende kvote), fra og med det indkomstår, hvori der er indgået aftale om overdragelsen (aftaleåret), afskrives med indtil 1/7 årligt. Dette indebærer, at anskaffelsessummen for løbende kvoter, der kan udnyttes i 7 år eller mere, kan afskrives med 1/7 af anskaffelsessummen pr. indkomstår, indtil anskaffelsessummen er afskrevet fuldt ud. Hvis en skatteyder med et indkomstår, der følger kalenderåret, f.eks. køber en kvote den 1. januar i kalenderår 1, og kvoten udløber den 31. december i kalenderår 10, kan den skattepligtige afskrive med 1/7 for de 7 første indkomstår. For de derpå følgende indkomstår kan der ikke afskrives, idet anskaffelsessummen efter de første 7 indkomstårs afskrivninger er nedskrevet til nul.

Hvor den periode, som rettigheden kan udnyttes i, på aftaletidspunktet er mindre end 7 år, erstattes satsen på 1/7 med en sats, der svarer til, at anskaffelsessummen afskrives med lige store årlige beløb over den periode, som kvoten kan udnyttes i, regnet fra og med aftaleåret. Dette fremgår af AL § 40 B, stk. 2. Hvis en skattepligtig med indkomstår, der følger kalenderåret, f.eks. køber en kvote den 1. januar i kalenderår 1, og kvoten udløber den 31. december i kalenderår 5, kan den skattepligtige afskrive med 1/5 for hvert af de 5 indkomstår.

Fortjeneste eller tab ved salg eller udløb af en løbende kvote eller en andel heraf medregnes ifølge AL § 40 B, stk. 3, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori kvoten eller en andel heraf sælges eller udløber. Fortjenesten eller tabet opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den nedskrevne værdi (anskaffelsessummen med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger).

I SKM2007.365.SR skulle sælger i medfør af AL § 40 B, stk. 3, beskattes af en eventuel avance i forbindelse med overdragelse af produktionstilladelser til et bestemt antal dyreenheder, da de pågældende produktionstilladelser blev anset for omfattet af AL § 40 B om løbende kvoter.

Succession

Fortjenester ved salg af løbende kvoter er omfattet af de almindelige regler om succession ved familiehandler og handler til nære medarbejdere, jf. KSL § 33 C, succession fra dødsboer til arvingerne, jf. DBSL § 36, skattefri virksomhedsomdannelse til selskab, jf. lov om skattefri virksomhedsomdannelse, samt de almindelige regler om indskud på ophørspension, jf. PBL § 15 A.

Principperne for opgørelse af anskaffelsessummer og afståelsessummer efter AL § 40 B, stk. 1-3, er beskrevet i AL § 40 B, stk. 4 og 5.

Anskaffelsessummen for en løbende kvote eller en andel heraf, der tildeles vederlagsfrit, sættes til nul, jf. AL § 40 B, stk. 4.

Afståelsessummen for en løbende kvote eller en andel af en løbende kvote, der er udløbet, sættes til nul, jf. AL § 40 B, stk. 5. Hvis f.eks. en løbende kvote, der er erhvervet primo indkomstår 1, kan udnyttes i 5 år og udløber ultimo indkomstår 5, sættes kvotens afståelsessum til nul for indkomstår 5.

Hvis en skattepligtig ejer løbende kvoter eller andele af sådanne kvoter, med samme rettigheder, anses de først erhvervede kvoter eller kvoteandele for de først afståede, jf. AL § 40 B, stk. 6.

Værdien af kvoter, der er tildelt vederlagsfrit, medregnes ikke ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst, jf.  LL § 7 Y, stk. 1.

Fartøjskvote-
andele
Ved lov nr. 317 af 31. marts 2007 om ændring af fiskeriloven m.v. gennemførtes en ordning, der bl.a. betyder, at der tildeles fartøjskvoteandele (FKA), som hvert år giver ret til at fange en årsmængde for det enkelte fartøj.

Bl.a. er der gennemført følgende ordninger for det demersale fiskeri, dvs. fiskeri efter arter, der lever og søger føde på eller tæt på havbunden: 

  • En "oprydningsrunde", hvor fartøjerne kan bytte kvoteandele (FKA) primært med henblik på at samle fartøjets fiskeri i færre farvande. 
  • En "bytteordning", hvor fiskerne inden for det enkelte kvoteår kan bytte årsfangstmængder mellem fartøjerne.

Oprydningsrunden gennemføres i 3 perioder:

Den skattemæssige behandling af fartøjskvoteandele er beskrevet i meddelelsen SKM2008.531.SKAT.

 

For så vidt angår oprydningsrunden fremgår det af meddelelsen, at flytning/bytte af FKA mellem fiskere i oprydningsrunden (alle 3 perioder) skattemæssigt skal behandles som et led i førstegangstildelingen af FKA. Derfor får omfordelingerne ved flytning/bytte af FKA via Fiskeridirektoratet ikke skattemæssige konsekvenser for de involverede fiskere, idet gratis tildelte kvoter eller kvoteandele ikke skal beskattes ved tildelingen, jf. LL § 7 Y, stk. 1.

Hvad angår bytteordningen fremgår det af meddelelsen, at bytte af årlige fangstmængder (tildelt på grundlag af FKA) behandles som køb/salg. Det betyder, at begge fiskere skal beskattes af fortjenesten vedrørende de ved byttet afgivne årlige fangstmængder (kvoter), jf. AL § 40 B, stk. 3. Begge fiskere kan fuldt ud afskrive de ved byttet modtagne årlige fangstmængder (kvoter) i det indkomstår, hvor aftalen om bytte er indgået, jf. AL § 40 B, stk. 1 og 2. De kan afskrives fuldt ud, fordi der er tale om årlige fangstmængder (kvoter), jf. AL § 40 B, stk. 2.

Ved lov nr. 464 af 9. juni 2004 blev § 40 B indsat i afskrivningsloven. Der blev hermed indført særlige regler for den skattemæssige behandling af sildekvoter. Reglerne blev indført med virkning fra og med den 1. januar 2003 og gælder til og med den 31. december 2004, idet AL § 40 B ved lov nr. 1386 af 20. december 2004 blev omformuleret, således at bestemmelsen med virkning fra og med den 1. januar 2005 omfatter løbende kvoter generelt, herunder sildekvoter. De særlige regler for sildekvoter fra og med den 1. januar 2003 til og med den 31. december 2004 har følgende indhold:

Afskrivning på sildekvoter

Ifølge AL § 40 B, stk. 1, jf. lov nr. 464 af 9. juni 2004, kan der afskrives på anskaffelsessummen til erhvervelse af en sildekvote eller en andel af en sådan kvote fra og med det indkomstår, hvori der er indgået aftale om overdragelsen (aftaleåret), med indtil 1/7 om året. Hvis kvotens eller kvoteandelens varighed på aftaletidspunktet er mindre end 7 år, kan der i stedet afskrives med en sats, der svarer til, at anskaffelsessummen afskrives med lige store årlige beløb over den periode, som kvoten eller kvoteandelen gælder for, regnet fra og med aftaleåret. Dette følger af AL § 40 B, stk. 2, jf. lov nr. 464 af 9. juni 2004. Der kan eksempelvis afskrives med 1/5 pr. år, hvis kvoten eller kvoteandelen gælder i 5 år.

Salg eller udløb af sildekvoter

Fortjeneste eller tab ved salg eller udløb af en sildekvote eller en andel heraf medregnes ifølge AL § 40 B, stk. 3, jf. lov nr. 464 af 9. juni 2004, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori kvoten eller en andel heraf sælges eller udløber. Fortjenesten eller tabet opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den nedskrevne værdi (anskaffelsessummen med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger, herunder forlods afskrivninger). Anskaffelsessummen for en kvote eller kvoteandel, der er tildelt vederlagsfrit, sættes til nul, jf. AL § 40 B, stk. 4, jf. lov nr. 464 af 9. juni 2004. Endvidere sættes afståelsessummen for en kvote eller kvoteandel som nævnt i AL § 40 B, stk. 3, jf. lov nr. 464 af 9. juni 2004, som er udløbet, til nul. Hvis den skattepligtige afstår sildekvoter eller kvoteandele med samme rettigheder, skal de først erhvervede kvoter eller andele heraf anses for de først afståede. Dette følger af AL § 40 B, stk. 6, jf. lov nr. 464 af 9. juni 2004.

I lighed med hvad der gælder for øvrige kvoter medregnes værdien af sildekvoter, der er tildelt vederlagsfrit, ikke ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst.