Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan andelsboligforeninger skal opgøre den skattepligtige avance ved hel eller delvis afståelse af foreningens ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Salg af ejendom
  • Delsalg
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser med videre.

Se også

Se også afsnit C.D.8.9.1.5 om skattepligten ved salg af formuegoder for de foreninger, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Salg af ejendom

En andelsboligforening skal medregne gevinst og tab ved salg af aktiver, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Dette betyder i praksis, at mange andelsboligforeninger er skattepligtige af fortjenesten ved salg af foreningens ejendom.

Baggrunden er, at mange andelsboligforeninger har udlejet lejligheder til ikke-medlemmer, og at der i den forbindelse er tale om erhvervsmæssig virksomhed.  Se SEL § 1, stk. 4, der handler om, hvad der forstås ved erhvervsmæssig virksomhed. Det fremgår af bestemmelsen, at der ved erhvervsmæssig virksomhed blandt andet forstås udlejning af fast ejendom.

Når lejlighederne anvendes af andelshaverne, er der ikke tale om erhvervsmæssig virksomhed. Se SEL § 1, stk. 5. Det fremgår af bestemmelsen, at overskud , der er indvundet ved leverance til medlemmerne, ikke anses for at være erhvervsmæssig.

Beskatningen af fortjenesten ved salget af ejendommen skal ske efter ejendomsavancebeskatningsloven. 

Det er kun den del af avancen, der svarer til forholdet mellem den erhvervsmæssigt anvendte og den ikke-erhvervsmæssig anvendte del af ejendommen, som er skattepligtig. 

Ved opgørelsen skal kun medtages de lejligheder, som er overgået til andelsbasis efter ikrafttrædelsen af LOV nr. 374 af 18/5/1994 om ændring af forskellige skattelove, dvs. efter den 18. maj 1994.

Se også

Se afsnit C.D.8.9.3.6 om, hvordan avancen skal opgøres.

Delsalg

I SKM2007.462.LSR er en andelsboligforenings salg af loftetagen anset for at være en delafståelse af ejendommen. Der var tale om en loftetage, der ikke var selvstændigt matrikuleret.

Skatterådet udtalte i forbindelse med sagen, at det var uden betydning for afgørelsen, om der var tale om en vertikal eller horisontal afståelse. Da ejendommen havde været og rent faktisk blev anvendt erhvervsmæssigt, ville en forholdsmæssig del af avancen skulle beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Det var i den forbindelse ikke afgørende, at den del af ejendommen, som skulle afhændes, ikke blev anvendt erhvervsmæssigt, men derimod at ejendommen som sådan havde været anvendt erhvervsmæssigt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2007.462.LSR

En andelsboligforening ville afstå en loftetage. Etagen var ikke selvstændigt matrikuleret. Landsskatteretten anså afståelsen for at være en delafståelse af ejendommen. En del af ejendommen havde været udlejet til ikke-andelshavere, og en forholdsmæssig andel af avancen skulle derfor beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. Delsalg.

Landsskatteretten stadfæstede SKM2007.30.SR