Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.B Tinglysningsafgift indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.B Tinglysningsafgift handler om

 • generelt om tinglysningsafgift (E.B.1)
 • fælles regler for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift (E.B.2)
 • tinglysning af ejendomsret (E.B.3)
 • tinglysning af pant (E.B.4)
 • andre tinglysninger (E.B.5).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Der er i denne udgave af vejledningen indarbejdet følgende juridiske nyheder i afsnit E.B Tinglysningsafgift:

Vejledningen er ajourført som følge af  lov nr. 1295 af 5. december 2019, hvor der er foretaget enkelte konsekvensrettelser og præciseringer.

E.B.4 Tinglysning af pant

E.B.4.1.7 Underpant i ejerpantebreve mv. i fast ejendom og andelsboliger

 • SKM2020.8.SR - Tinglysningerne af underpant på vedtægterne i lejligheder udløste en fast afgift på 1.640 kr. pr. tinglyst underpantsætning. Se E.B.4.1.7
 • Lov nr. 1295 af 5. december 2019, præcisering af § 5 b om afgift på 1.640 kr. ved tinglysning af underpantsætning af ejerpantebreve mv., herunder, at reglen ikke gælder ved tinglysning af kreditorskifte, som fortsat er afgiftsfrit. Se E.B.4.1.7 Underpant i ejerpantebreve mv. i fast ejendom og andelsboliger

E.B.4.3 Afgiftsnedsættelse ved tinglysning af pant i løsøre og immaterielle rettigheder

 • SKM2019.600.LSR, et nyt skadesløsbrev vedrørende virksomhedspant kunne tinglyses med afgiftsnedsættelse efter TAL § 5, stk. 5, da det vedrørte samme beløb og samme aktivtyper som et tilsvarende skadesløsbrev tinglyst vedrørende en opkøbt virksomhed. Se E.B.4.3.3 Virksomhedspant og fordringspant.

Bemærk

Ved lov nr. 1126 af 19. november 2019 om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (lovforslag L 24 2019-20) har Folketinget ændret en række punktafgiftslove, herunder tinglysningsafgiftsloven, med det formål at hæve bødeniveauet for overtrædelser begået den 1. januar 2020 eller senere. Hensigten er at bøder for overtrædelse af bl.a. tinglysningsafgiftsloven fremover skal svare til bødeniveauet i øvrige skatte-, moms-, og lønsumsafgiftsstraffesager. Se afsnit A.C.3.5.2.2 om beregning af normalbøder i punktafgiftslovgivningen.