Det pantsikrede beløb er pantebrevets nominelle hovedstol. Hvis pantebrevet indeholder en bestemmelse om opskrivning af hovedstolen, er det pantsikrede beløb det højeste beløb, hovedstolen kan opskrives til.

Hvis hovedstolen på et pantebrev kan opskrives, og det højeste beløb hovedstolen kan opskrives til ikke fremgår direkte af pantebrevet, skal den afgiftspligtige i pantebrevet afgive en erklæring om størrelsen af det højeste beløb, hovedstolen kan opskrives til indenfor en periode på 10 år regnet fra anmeldelsen til tinglysning, jf. lovens § 5, stk. 1, 4. pkt. Erklæringen har følgende ordlyd:

"Hovedstolen/det pantsikrede beløb kan maksimalt opskrives til det angivne beløb: "

Afgiftsgrundlaget beregnes efter formlen: h x (1+ r/t)(n*t), hvor "r" er renten, "t" er antallet af årlige terminer, "n" er antal år (løbetiden) og "h" er hovedstolen (eller forhøjelsen).

Hvis der er tale om et nyt ejerpantebrev, betales der afgift af det beløb, hovedstolen kan opskrives til. Hvis der er tale om en forhøjelse af et allerede tinglyst pantebrev, betales der afgift af det beløb, forhøjelsen kan opskrives til. Hvis renteopskrivningsklausulen indføjes ved allonge, fx. i forbindelse med en transport, er afgiftsgrundlaget det beløb, hovedstolen kan opskrives til med fradrag af den allerede tinglyste hovedstol.

Pantebreve, der f.eks. indeholder følgende klausul, udløser yderligere afgift, jf. § 5, stk. 1:

"... panteretten forøges gradvist med ejerpantebrevets pålydende rente..."

Ejerpantebreve, der f.eks. indeholder følgende klausuler, udløser yderligere afgift, jf. § 5, stk. 1:

"Særlige bestemmelser: I henhold til RENTE- OG BETALINGSVILKÅR (jf. ovenfor) kan panteretten i følge dette pantebrev gøres gældende med mere end ejerpantebrevets hovedstol. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A."

Pantebreve, der alene indeholder følgende klausul, udløser ikke yderligere afgift, jf. § 5, stk.1, hvis der ikke står andet i pantebrevet om, at hovedstolen forøges eller lignende:

"panteretten omfatter tillige de renter, der er fastsat i ejerpantebrevet"

Denne klausul er en gentagelse af pantebrevformular A, pkt. 7, og derfor har den ikke afgiftsmæssige konsekvenser, idet panteretten for renter må anses for at være begrænset til 1 års renter, jf. tinglysningsloven § 40, stk. 4.

Tinglyste ejerpantebreve med renteopskrivingsklausuler
Hvis et ejerpantebrev med en renteopskrivningskalusul er blevet tinglyst, skal der betales afgift af det beløb, hovedstolen/forhøjelsen kan opskrives til. Tinglysningsafgiften kan ikke godtgøres, jf. § 23, stk. 1, nr. 3, se herom pkt. G.4.

Hvis et ejerpantebrev med en renteopskrivningsklausul er blevet tinglyst, kan renteopskrivningsklausulen fjernes igen. Det skal ske ved en allonge til pantebrevet. Man skal være opmærksom på, at der er tale om to separate anmeldelser, som hver især udløser en afgift. Den afgift, der forfaldt ved den første anmeldelse til tinglysning, kan ikke godtgøres, fordi man senere fjerner renteopskrivningsklausulen ved en vilkårsændring.

Indekslån
Der skal ikke betales afgift efter lovens § 5, stk. 1, 3.- 8. pkt. for tinglysning af pant for indekslån, der ydes efter realkreditloven. Omfattet er således både indekslån, der ydes af realkreditinstitutter og andre indekslån, der ydes på vilkår, hvorefter hovedstolen opskrives efter nettoprisindekset. Det er en betingelse for anvendelse af denne bestemmelse, at der afgives følgende erklæring, jf. § 22, stk. 2, i BEK:

"Dette pantebrev er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1, 3. - 8. pkt., hvorfor der ikke skal betales afgift af forhøjelsen."

Pantstiftende vedtægter
Vedtægter som lyses pantstiftende, og hvor det pantsikrede beløb skal følge et indeks, f.eks. reguleringsindekset for boligbyggeri eller nettoprisindekset, er omfattet af § 5, stk. 1, 3.-8. pkt. Der skal derfor betales afgift af det beløb, det pantsikrede beløb i vedtægterne kan opskrives til. Hvis det højeste pantsikrede beløb, vedtægterne kan opskrives til, ikke fremgår direkte af vedtægterne, skal der på vedtægterne angives en erklæring om størrelsen af det højeste beløb det pantsikrede beløb kan opskrives til indenfor en periode på 10 år fra anmeldelsen til tinglysning. Erklæringen har følgende ordlyd, jf. § 22, stk. 1, i BEK:

"Hovedstolen/det pantsikrede beløb kan maksimalt opskrives til det angivne beløb: "

SKAT accepterer, at udviklingen for de forudgående 10 år for anmeldelsen til tinglysning lægges til grund for skønnet for den fremtidige udvikling. Det vil sige, at hvis stigningen i det valgte indeks de sidste 10 år har været på 30 procent, så skal det afgiftspligtige beløb tillægges 30 procent.

Se yderligere om afgift ved tinglysning af pantstiftende vedtægter under pkt. C.3.2. og SKM2007.813.SKAT