Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der skal betales afgift her i landet af produkter med et indhold af ethanol, over 1,2 pct. vol. samt af vin og frugtvin mv. med et ethanolindhold over 22 pct. vol. efter reglerne i lov om afgift af spiritus m.m. (SPRITAL). Se SPRITAL § 1.

Lovgrundlag

Afgift af spiritus fremgår af lovbekendtgørelse nr. 504 af 21. april 2020 om afgift af spiritus m.m.

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 184 af 26. februar 2013 om afgift af spiritus m.m. I vejledningen omtales denne som SPRITALbek. Denne er senest ændret ved bekendtgørelse nr. 74 af 23. januar 2018 i forbindelse med nedsættelse af mindstekrav til sikkerhedsstillelse efter spiritusafgiften.

Reglerne for afgift af spiritus er harmoniseret i EU. De harmoniserede regler findes i Rådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikke og Rådets direktiv nr. 84 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer. xRådet har i direktiv (EU) 2020/1151 af 29. juli 2020 ændret direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992; De ændrede bestemmelser skal anvendes fra den 1. januar 2022.x

Reglerne for forsendelse og kontrol af spiritusafgiftspligtige varer er harmoniseret i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF. Reglerne for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter, er beskrevet i afsnit E.A.1.8. Rådet har i direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) vedtaget et omarbejdet direktiv. Bestemmelserne skal for hovedpartens vedkommende anvendes fra den 13. februar 2023, enkelte fra et senere tidspunkt.

Se også

Se også afsnit E.A.1.8 om varer omfattet af harmoniserede afgifter.

Historik

Afgiften af spiritus blev indført i 1887.

Den nuværende lov om afgift af spiritus m.m. - xlov nr. 153 af 6. maj 1980x - trådte i kraft den 1. januar 1980. Loven er siden ændret flere gange bl.a. som følge af tilpasningen til EU's bestemmelser, jf.x lov nr. 1017 af 19. december 1992,x fordi afgiften er omfattet af de EU-harmoniserede punktafgifter.

Se også

Se også afsnit E.A.1.8 om varer omfattet af harmoniserede afgifter.

Afgiftssatsen for spiritus blev med virkning fra 1. juli 1996 ændret fra en kombineret liter og værdiafgift til en ren literafgift, jf. lov nr. 400 af 22. maj 1996.