Indhold

Dette afsnit beskriver de gældende regler vedrørende dækningsrækkefølgen på lønindeholdte beløb.

Afsnittet indeholder:

  • Kildeskattelovens regler
  • Det fælles lønindeholdelsessystem

Kildeskattelovens regler

En indeholdelse går forud for andre krav mod den pågældende A-indkomst, herunder modkrav fra den indeholdelsespligtige. Se KSL § 46, stk. 3

Indregnede restskatter og skatterestancer, lønindeholdte beløb efter gældsinddrivelsesloven § 10 og A-skat dækkes i følgende dækningsrækkefølge:

  1. Lønindeholdte beløb efter gældsinddrivelsesloven § 10
  2. Indregnet restskat
  3. AM-bidrag for det aktuelle indkomstår.
  4. A-skat for det aktuelle indkomstår.

Se § 10 i kildeskattebekendtgørelsen .

Opsplitning af den indeholdte A-skat

Det fremgår af § 11 i kildeskattebekendtgørelsen, at:

”Stk. 1. Opgørelsen af lønindeholdte beløb efter gældsinddrivelseslovens §§ 10 og 10 a foretages af SKAT på grundlag af den indeholdelsesprocent for A-skat henholdsvis den lønindeholdelsesprocent, som har dannet grundlag for indeholdelsesprocenten ifølge det skattekort eller bikort, der er gyldigt på tidspunktet for indeholdelsen.

Stk. 2.  Nedsættes det samlede beløb, der er indeholdt i A-skat og lønindeholdelse efter gældsinddrivelseslovens §§ 10 og 10 a, efter at SKAT har foretaget en fordeling efter stk. 1, fragår nedsættelsesbeløbet i den opgjorte A-skat forud for det lønindeholdte beløb efter gældsinddrivelseslovens §§ 10 og 10 a.

Stk. 3. SKAT sender de lønindeholdte beløb efter gældsinddrivelseslovens §§ 10 og 10 a til restanceinddrivelsesmyndighedens IT-system”.

Bemærk, at SKAT nu er Skatteforvaltningen. Restanceinddrivelsesmyndigheden er Gældsstyrelsen.

Det fælles Lønindeholdelsesregister

En afgørelse om lønindeholdelse skal indberettes til Det Fælles Lønindeholdelsesregister.

Det Fælles Lønindeholdelsesregister har til opgave at

  • registrere og ajourføre oplysninger om afgørelser om lønindeholdelse
  • påse, at indbetaling fra den indeholdelsespligtige finder sted i overensstemmelse med afgørelsen om lønindeholdelse
  • modtage indbetalinger fra den indeholdelsespligtige samt fordele og afregne indbetalingerne til myndighederne
  • styre og kontrollere tidspunktet for lønindeholdelsens ophør.

Se lønindeholdelsesregisterlovens § 2.

Dækningsrækkefølgen

Se afsnit G.A.2.3 Dækningsrækkefølge