Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for værdifastsættelse og beregning af afgift for brugte personbiler og motorcykler.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsberegning
 • Kilometerstand
 • Ekstraudstyr
 • Vedligeholdelsesstand
 • SKATs besigtigelse
 • Skiftende chauffører
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgiftsberegning

Ved beregning af afgift for brugte personbiler og motorcykler skal der tages udgangspunkt i den oprindelige nypris inklusiv alt udstyr og inklusive afgift sammenholdt med den nuværende handelspris/markedspris inklusive afgift. Se REGAL § 4 og afsnit E.A.8.1.4.1 "Regel",  afsnit E.A.8.1.4.2 "Personbiler og motorcykler" og  afsnit E.A.8.1.4.3 "Last- og varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 4 tons".

Oprindelig nypris

Udgangspunktet for den oprindelige nypris er standardprisen, eller den pris der kan siges at have været markedsdannende for det pågældende køretøj på det tidspunkt, køretøjet var nyt. Dvs. køretøjets oprindelige nypris inklusive udstyr og registreringsafgift. Den markedsdannende pris er typisk en gennemsnitspris mellem standardprisen og mindstebeskatningsprisen, eller en pris, der ligger mellem mindsteprisen og standardprisen.

Reglen gælder ikke for "restmodellers" ekstra lave udsalgspriser.

Nuværende markedspris/handelspris

Den gældende handelspris/markedspris bliver fastsat med udgangspunkt i annoncerede handelspriser/markedspriser. Se REGAL § 10.

Handelspriser/markedspriser inklusiv registreringsafgift kan hentes fra alt tilgængeligt materiale, fx:

 • DAF-kataloger
 • Bil-markedet
 • Bil-Info
 • Auto Uncle
 • MC-Basen
 • MC-Zonen
 • Indicata
 • Annoncer fra dagspresse
 • Internet mv.

Niveaulister/værdilister

På baggrund af de foretagne værdifastsættelser, annoncer, erfaringsmateriale mv. udarbejder SKAT niveaulister. Listerne angiver en værdi for køretøjer i normal vedligeholdt stand, typisk inklusive normalt ekstraudstyr og typisk med normalt kilometertal for en række gængse motorkøretøjer.

Hvis der er niveaulister/værdilister for det pågældende køretøj, anvendes disse, dog med regulering for afvigende km-stand, ekstraudstyr og anvendelse.

SKAT tager udgangspunkt i annoncerede priser på Bilinfo (en internetdatabase med brugtbilpriser, der i stort omfang anvendes af forhandlere) og anvender følgende principper ved niveau-fastsættelse:

 • Dyreste og billigste tages ikke med (afvigende priser)
 • Lave priser. Der tages hensyn til afhentningstilbud, uden syn og uden afgift
 • Høje priser. Der tages hensyn til priser, der er over 3 måneder gamle (stjerne markerede), mærkeforhandleres egne modeller (typisk dyrere køretøjer, bl.a. pga. udvidede garantiordninger mv.)
 • Fradrag på 5 % for gennemsnitlig opnåelig rabat
 • Tillæg/fradrag for afvigende kilometertal efter beregning
 • Fradrag for udstyr (skønnet ud fra detailteksten på de annoncerede biler)
 • Specielt ved ældre modeller. Der skeles til private annoncer på bilbasen.dk, dba.dk m.fl.
 • Specielt vedrørende nye modeller: Der skeles til nypriser, mindstebeskatningspriser og opnåelige rabatter
 • Der skal være et vist "flow" i niveauerne, både mellem de enkelte årgange og mellem de forskellige modeller på den enkelte liste.

Handelspris/markedspris kan ikke findes

For personbiler, hvor der ikke findes handelspriser/markedspriser, bliver køretøjets handelspris/markedspris som hovedregel beregnet ud fra den oprindelige nypris, der bliver nedskrevet efter følgende nedskrivningsskala.

Alder

nypris
u/350.000 kr. 

nypris
350.000-670.000 kr. 

nypris
over 670.000 kr. 

 over 1 år

 15 %

20 %

 20 % 1 årg - 25 % 2 årg

 over 2 år

 20 %

30 %

 30 % 2 årg - 35 % 3 årg

 over 3 år

 25 %

35 %

 40 % 3 årg - 45 % 4 årg

 over 4 år

 30 %

40 %

 50 %

 over 5 år

 35 %

45 %

 55 %

 over 6 år

 40 %

50 %

 

 over 7 år

 45 %

55 %

 

 over 8 år

 50 %

   

 over 9 år

 55 %

   

For motorcykler, hvor der ikke kan konstateres handelspris/markedspriser, bliver motorcyklens handelspris/markedspris/niveau som hovedregel beregnet ud fra følgende nedskrivningsskala. Skalaen kan dog ikke anvendes for Harley Davidson motorcykler, idet markedsprisen for disse ikke falder i samme takt som for øvrige motorcykler.

Køretøjets alder

Nedskrives med

over 1 år 

20 %

over 2 år 

25 %

over 3 år 

30 %

over 4 år 

35 %

over 5 år 

40 %

over 6 år

45 %

over 7 år

50 %

over 8 år

54 %

over 9 år

58 %

over 10 år

62 %

over 11 år

66 %

over 12 år

70 %

Kilometerstand

Der bliver givet fradrag eller tillæg for antal kørte kilometer, som fraviger det normale antal kørte kilometer med mere end 10 pct. Det kørte antal kilometer skal i givet fald dokumenteres ved fx fremlæggelse af servicebog, værkstedsregninger eller lignende. Se bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 § 29 om kilometerstand.

Generelt for kilometerberegninger gælder, at der for personbiler, der er til og med 4 år gamle, bliver talt i hele år plus overskydende måneder med udgangspunkt i den aktuelle 1. registreringsdato.

Der skal foretages regulering for afvigende kilometer med baggrund i de annoncerede handelspriser/markedspriser.

Normal kørsel er:

 • For benzindrevne personbiler 20.000 kilometer årligt for bilens 1.- 4. år og 15.000 kilometer fra bilens 5. år
 • For dieseldrevne personbiler 30.000 kilometer årligt for bilens 1.- 4. år og 20.000 kilometer fra bilens 5. år.

Regulering for afvigende kilometer bliver foretaget med udgangspunkt i følgende:

 • Under 1 år 31 øre pr km pr 100.000 kr. i handelspris/markedspris
 • Over 1 år 22 øre pr km pr 100.000 kr. i handelspris/markedspris
 • Over 2 år 20 øre pr km pr 100.000 kr. i handelspris/markedspris
 • Over 3 år 17 øre pr km pr 100.000 kr. i handelspris/markedspris.

Formel: (Handelspris/markedspris)/100.000 * difference fra norm * sats for alder = tillæg/fradrag.

Kilometertillægget eller -fradraget må som udgangspunkt ikke medføre, at køretøjets handelspris/markedspris bliver lavere eller højere end handelsprisen/markedsprisen for et tilsvarende køretøj, der er henholdsvis et år ældre eller yngre. Personbiler med en ekstremt afvigende kilometerstand kan dog gives et ekstra fradrag/tillæg.

Kilometerantal for et køretøj, der er mere end 10 år gammelt, bliver ikke reguleret, medmindre helt specielle forhold gør sig gældende.

Ved specielle forhold forstås bl.a. personbiler, hvor kilometertallet afviger mere end 1/3 fra normkilometertallet.

Reguleringen må som udgangspunkt ikke medføre en ændring på over 10 pct. af handelspris/markedsprisen. Ved reguleringer ud over 10 pct., tillægges eller fradrages det overskydende (ud over de 10 pct.) beløb med halvdelen.

For motorcykler reguleres normalt ikke for afvigende kilometer.

Eksempel på km-beregning

Personbil over 6 år kørt 195.000 kilometer (norm110.000 kilometer) listebil - prisniveau 148.000 kr.

Prisniveau 148.000 kr. x (195.000 kr.-110.000 kr.) x 17
100.000 kr. x 100 

  21.386 kr.

 

10 % af prisniveau 14.800 kr.

 -14.800 kr.

 14.800 kr.

50 % af restsum afrundet til hele 100 kr.

     6.586 kr.

  3.300 kr.

Kilometer fradrag i alt

 

 18.100 kr.

Ekstraudstyr

Udgangspunktet er, at fradrag og tillæg for udstyr mv. nedskrives med bilens værditab i procent. Dvs. bliver nedsat med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusiv afgift er ændret sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

Hvis udstyret ikke umiddelbart indgår i et køretøjs markedspris og derfor skal værdifastsættes separat, gælder, at der for køretøjer til og med 4. år bliver talt i hele år plus overskydende måneder med udgangspunkt i den aktuelle 1. registreringsdato.

Når nyværdien for ekstraudstyret er fastsat, bliver værdien nedskrevet til følgende procenter:

Køretøjets alder

Nedskrives til

over 1 år 

70 %

over 2 år 

57 %

over 3 år 

45 %

over 4 år 

33 %

over 5 år 

20 %

over 6 år

15 %

over 7 år

10 %

over 8 år

0

Når en personbil fx er 1 år og 4 måneder er nedskrivningsprocenten 70 pct. minus 1 pct. for hver af de måneder, bilen er på vej til at blive to år, altså 70 pct. minus 4 pct. = 66 pct.

For motorcykler bliver der normalt ikke reguleret for udstyr.

For personbiler, der er over 1 år, ses bort fra værdien af følgende udstyrsgenstande:

 • Genstande med en nyværdi under 10.000 kr. inklusiv afgift
 • Aluminiums-fælge 
 • Almindeligt radio- og HI-FI udstyr, navigation mv. (kun værdien over 30.000 kr. pr. udstyrsdel medregnes)
 • Trækkrog 
 • Mobiltelefonudstyr
 • Diverse sikkerhedsudstyr.  

Afmontering af udstyr

Værdien af ekstraudstyrsgenstande, som har været monteret på personbilen, men som er fuldstændig afmonteret, skal ikke medregnes til personbilens handelspris/markedspris.

Hvis ekstraudstyrsgenstanden kun er delvist afmonteret, skal genstandens værdi som udgangspunkt indgå i personbilens handelspris/markedspris.

Vognkort

For at fastslå omfanget af udstyr på det enkelte køretøj indhenter SKAT som hovedregel vognkort for dyrere personbiler med en handelspris/markedspris på over 300.000 kr., medmindre SKAT i den konkrete situation rent undtagelsesvist ikke finder det nødvendigt.

Eftermonteret udstyr - eksportkøretøjer

Ved eksport bliver der ikke udbetalt godtgørelse af registreringsafgift af eftermonteret udstyr mv., som der ikke oprindeligt er betalt registreringsafgift af.

Vedligeholdelsesstand

Ved værdifastsættelsen af et køretøj bliver der taget hensyn til køretøjets stand, dvs. middel, over middel eller under middel, samt eventuel tidligere anvendelse.

Ved ansættelse af handelsprisen/markedsprisen for et køretøj, som efter reparation eller ombygning har mistet sin afgiftsmæssige identitet, bliver der taget særligt hensyn til den eventuelle værdiforøgelse eller -forringelse, som har fundet sted ved reparationen eller genopbygningen.

Toldsyn

Brugte biler og motorcykler, der skal registreres her i landet første gang, skal inden værdifastsættelsen forevises for Synsvirksomheden, der også syner køretøjet med henblik på at fastslå køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Dette syn bliver betegnet af Synsvirksomheden som "Toldsyn".

SKAT kan besigtige et køretøj, hvis de finder det nødvendigt.

Synsvirksomhedens påtegninger på synspapirerne indgår i værdifastsættelsen, som kan ske uden at køretøjet bliver forevist for SKAT.

Køretøjets stand bliver vurderet som middel, over eller under middel. Køretøjets kilometertal og udstyr skal også fremgå af synsvirksomhedens rapport om toldsynet (toldsynsrapporten).

Ved afgiftsberigtigelse af de køretøjer, der er bedømt til at have en middel stand, bliver der taget højde for den lavere handelspris/markedspris som følge af mindre kosmetiske skader (småbuler og ridser mv.), der følger af køretøjets alder og kilometertal. Baggrunden er, at SKAT som udgangspunkt anvender handelspriser/markedspriser ved salg af køretøjer fra forhandlervirksomheder, og at disse køretøjer normalt vil være salgsklargjorte, herunder repareret for kosmetiske skader mv.

Der er fastsat følgende generelle vejledende retningslinjer for regulering af køretøjets stand, hvor nedskrivning sker på grundlag af niveauet for det pågældende køretøj, op- eller nedrundet til hele hundrede:

Middel stand

Ved bedømmelsen middel stand bliver der som udgangspunkt givet et fradrag i handelspris/markedsprisen på 3 pct., dog max. 8.000 kr.

Under middel stand

Hvis køretøjets stand er bedømt til at være under middel, bliver handelsprisen/markedsprisen som udgangspunkt reduceret med yderligere, (dvs. ud over de 3 pct., jf. ovenfor) 5 pct., dog max. 20.000 kr. Se § 30 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 om registreringsafgift.

Det samlede fradrag kan ikke overstige 20.000 kr. i handelspris/markedspris, medmindre køretøjet bliver besigtiget af SKAT.

Over middel stand

Sættes der kryds ved over middel, vil der som udgangspunkt ikke ske korrektion af handelsprisen/markedsprisen, idet køretøjet er i en tilsvarende stand, som det salgsklargjorte køretøj. Se dog § 30 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 om registreringsafgift, hvorefter handelsprisen/markedsprisen kan forhøjes med 5 pct., for køretøjer med stand over middel.

Dokumentation

Når standen bliver fastsat til andet end middel, skal synsvirksomheden altid optage fotodokumentation af køretøjet til brug for SKAT's værdifastsættelse. Dokumentationen skal bestå i et tilstrækkeligt antal farvefotos, der tilsammen tydeligt viser køretøjets stand, så den kan bedømmes uden, at man ser køretøjet. Det skal også kort beskrives, hvad der har givet anledning til en anden vurdering end middel stand.

Beskrivelsen skal anføres på den originale Toldsynsrapport i rubrikken "Bemærkninger", eventuelt fortsat bag på blanketten eller på et bilag.

SKATs besigtigelse

Ved import skal synsvirksomhedens markeringer fra toldsynsrapporten anvendes. Dette bliver kun fraveget i situationer, hvor køretøjet undtagelsesvist bliver krævet forevist af SKAT.

Ved eksport bliver køretøjerne stikprøvevis besigtiget efter SKATs udvælgelse.

Hvis der er særlige forhold, som gør sig gældende, kan de nævnte tillæg eller fradrag fraviges efter SKATs besigtigelse af køretøjet. Se REGAL § 10, stk. 3 og § 25 om besigtigelse af køretøjer.

Skiftende chauffører

For køretøjer bliver niveauet (også ved eksport) nedskrevet med et fradrag på 5 %, når køretøjet har været anvendt til særlige formål med flere skiftende chauffører.  Se § 32 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 om registreringsafgift.

Anvendelsen skal dokumenteres.

Fradraget gælder bl.a. følgende biler med skiftende chauffører:

 • Politiets "civilbiler"
 • Sygetransport- og udrykningskøretøjer
 • Personbiler med offentlige ejere/brugere (bortset fra ministerbiler)
 • Udlejningsbiler. Bemærk, at fradraget ikke bliver givet for køretøjer, der har været anvendt til leasing)
 • Personbiler anvendt på køretekniske anlæg
 • Køretøjer anvendt af militæret.

Ved eksport kan et køretøj, som er under 10 år, blive indkaldt til Toldsyn for fastlæggelse af standen, hvis det skønnes, at køretøjet har været anvendt til særlige formål med flere skiftende chauffører.

Bemærk

Det samlede fradrag for særlig anvendelse og stand, kan ikke udgøre over kr. 20.000, medmindre køretøjet bliver besigtiget af SKAT.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende
SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2015.93.ØLR Appellanten, som var ansat i et fransk selskab, der ejede sagens fransk indregistrerede køretøj, fandtes at være bruger af køretøjet.

Landsretten fandt endvidere, at appellanten havde fast bopæl i Danmark i sagens relevante periode, og at han ikke kunne anses for også at have bopæl i Frankrig. Den dokumentation, som appellanten havde fremlagt for at løfte bevisbyrden for bopæl i Frankrig, belyste i stedet et forretnings- eller ferieophold i Frankrig. Køretøjet var derfor registreringspligtigt og registreringsafgiftspligtigt. Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom.

Stadfæstelse af SKM2013.420.BR
Landsskatteretten
SKM2016.74.LSR Da SKATs interne regler om anvendelse af annonce- og klargøringsfradrag ikke var hindrende for, at SKAT foretog et konkret skøn af et køretøjs værdi, fandt LSR, at der ikke var tale om skøn under regel. LSR fandt, at SKATs værdiansættelse i sagen var udtryk for en realistisk skønnet handelsværdi og at de interne regler ikke havde hindret skønsudøvelsen og den korrekte afgørelse af sagen. LSR stadfæstede derfor SKATs afgørelse.