Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Expand E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Collapse E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Expand E.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folierE.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier
Expand E.A.7.3 AffaldE.A.7.3 Affald
Expand E.A.7.4 RåstofferE.A.7.4 Råstoffer
Expand E.A.7.5 Ledningsført vandE.A.7.5 Ledningsført vand
Expand E.A.7.6 DækE.A.7.6 Dæk
Expand E.A.7.7 BekæmpelsesmidlerE.A.7.7 Bekæmpelsesmidler
Expand E.A.7.8 Klorerede opløsningsmidlerE.A.7.8 Klorerede opløsningsmidler
Expand E.A.7.9 Batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer)E.A.7.9 Batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer)
Expand E.A.7.10 Bærbare batterier og akkumulatorerE.A.7.10 Bærbare batterier og akkumulatorer
Expand E.A.7.11 SvovlE.A.7.11 Svovl
Expand E.A.7.12 CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6)E.A.7.12 CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6)
Expand E.A.7.13 SpildevandE.A.7.13 Spildevand
Collapse E.A.7.14 KvælstofE.A.7.14 Kvælstof
E.A.7.14.1 Regel og lovgrundlag
E.A.7.14.2 Kvælstof omfattet af reglerne
E.A.7.14.3 Virksomheder omfattet af reglerne
E.A.7.14.4 Afgiftens størrelse og beregning
E.A.7.14.5 Opgørelse og afregning
E.A.7.14.6 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
Expand E.A.7.15 Antibiotika og vækstfremmereE.A.7.15 Antibiotika og vækstfremmere
E.A.7.16 Drikkevandsbeskyttelse, grundvandsafgift
Expand E.A.7.17 Pvc og ftalaterE.A.7.17 Pvc og ftalater
Expand E.A.7.18 Miljøbidrag - ophugning og skrotning af bilerE.A.7.18 Miljøbidrag - ophugning og skrotning af biler
Expand E.A.7.19 Mineralsk fosfor i foderfosfatE.A.7.19 Mineralsk fosfor i foderfosfat
Expand E.A.7.20 Kvælstofoxider, NOx-afgiftE.A.7.20 Kvælstofoxider, NOx-afgift
Expand E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Expand E.A.9 Afgifter af spilE.A.9 Afgifter af spil
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.7.14.6 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsfri udlevering
 • Særligt om jordbrugsvirksomheder
 • Afgiftsfritagelse: Bagatelgrænse
 • Afgiftsfritagelse: Varer der indføres
 • Afgiftsfritagelse for varer der leveres til diplomatiske repræsentationer
 • Afgiftsfritagelse for varer til anden industriel brug
 • Afgiftsgodtgørelse.

Afgiftsfri udlevering

Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, kan udlevere gødning, som indeholder kvælstof uden afgift, når leveringen sker til:

 • Andre virksomheder registrerede efter KVÆLAL § 2
 • Udlandet
 • Virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
 • Virksomheder, som har en bevilling fra SKAT til at modtage afgiftspligtige varer uden afgift. Se nærmere herom nedenfor.

Særligt om jordbrugsvirksomheder

Virksomheder, der er registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (jordbrugsvirksomheder), anmelder deres virksomhed til NaturErhvervsstyrelsens register og udarbejder gødningsregnskaber efter NaturErhvervsstyrelsens regler, som virksomheden indsender til NaturErhvervsstyrelsen. NaturErhvervsstyrelsen udsteder et bevis for registreringen.

Leverandøren af kvælstof kan kræve dokumentation for jordbrugsvirksomhedens registrering.

Hvis en jordbrugsvirksomhed bliver afmeldt fra NaturErhvervsstyrelsens register, men beholder en mængde gødning, som denne har modtaget uden afgift, skal der betales afgift af denne mængde, da virksomheden ikke længere opfylder betingelserne for at modtage og anvende gødning uden afgift.

Jordbrugsvirksomheder kan levere gødning mv. med indhold af kvælstof til andre jordbrugsvirksomheder, der er registreret i NaturErhvervsstyrelsens register uden afgift. Hvis der leveres gødning mv. med indhold af kvælstof til private eller ikke-registrerede jordbrugere, skal der betales afgift.

Betalingen skal ske ved, at jordbrugsvirksomheden senest den 15. i måneden efter udløbet af den måned, hvor jordbrugsvirksomheden overdrager handelsgødning til private eller til virksomheder, der ikke er registreret i NaturErhvervsstyrelsens register, indbetaler det skyldige beløb til SKAT.

Samtidig med angivelse af betaling indsendes følgende oplysninger og dokumentation:

 • eget SE-/CVR-nummer
 • navn og adresse på den private person
 • eller SE-/CVR-nummeret på den virksomhed, der har modtaget handelsgødningen
 • angivelse af kg kvælstof.

Jordbrugsvirksomheder kan også modtage afgiftspligtige varer og dækningsafgiftspligtige varer fra udlandet uden at betale kvælstof, men skal ved modtagelsen registreres som varemodtager.

Se også

Se afsnit E.A.1.4 om de generelle regler for registrerede varemodtagere.

Afgiftsfritagelse: Bagatelgrænse

Gødninger, hvor det totale indhold af kvælstof er under 2 pct. af gødningens samlede vægt, er fritaget for afgift. Se KVÆLAL § 1, stk. 3.

Afgiftsfritagelse: Varer der indføres

Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet i samme omfang og under samme betingelser, som gælder for afgiftsfrihed efter ML § 36, stk. nr. 1 - 3. Se KVÆLAL § 9.

Afgiftsfritagelse for varer der leveres til diplomatiske repræsentationer

Der er ikke afgift på varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v., der er omtalt i Toldlovens § 4, samt personer der er knyttet til disse.

I praksis administreres denne ordning som en godtgørelsesordning. Det vil sige, at repræsentationer m.v. kan efter ansøgning til SKAT få godtgjort kvælstofafgiften. Ansøgningen sker på blanket 23.006, som kan findes på SKATs hjemmeside.

Afgiftsfritagelse for varer til anden industriel brug

Virksomheder, der udelukkende anvender afgiftspligtige varer til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning, kan få en bevilling til at modtage afgiftspligtige varer uden afgift fra registrerede virksomheder. Se KVÆLAL § 8.

Bevilling fås efter ansøgning til SKAT, hvor virksomheden afgiver en erklæring om, at de afgiftspligtige varer alene anvendes i industrivirksomheden til andre formål end plantenæring eller afisning.

Det er en betingelse for at få bevilling til afgiftsfritagelse, at bevillingsmodtageren har et årligt forbrug af kvælstof på 2.000 kg. eller derover.

Afgiftsgodtgørelse

Virksomheder, der ikke er registreret efter kvælstofafgiftsloven som oplagshavere, kan få godtgørelse af afgift af varer, som

 • leveres til udlandet,
 • leveres til virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække,
 • leveres til virksomheder, der har bevilling til at modtage afgiftspligtige varer til industriel brug uden afgift efter KVÆLAL § 8,
 • virksomheden anvender selv til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning.

Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse for varerne nævnt herover udgør mindst 1.000 kr. Se KVÆLAL § 10.

Virksomhederne skal anvende en blanket, når de anmoder om godtgørelse. Blanketten kan findes på www.skat.dk

Se i øvrigt afsnit E.A.1.7. om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

SKAT kan meddele virksomheder, der bliver registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække senere end den 1. august i et år, godtgørelse af den betalte afgift af de varer, som virksomheden har indkøbt fra den 1. august i det pågældende år og indtil den dato, hvor registreringen finder sted. Se KVÆLAL § 10, stk. 4.

NaturErhvervsstyrelsen har i særlige tilfælde mulighed for at registrere jordbrugsvirksomheder med virkning for tidligere planperioder.

SKAT godtgør derfor kvælstofafgift i overensstemmelse med de registreringsbeviser NaturErhvervsstyrelsen udsteder. Dette gælder også selv om registreringsbeviset er udstedt med tilbagevirkende kraft for en allerede afsluttet planperiode.

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen, jf. KVÆLAL § 10, stk. 2. Det årlige mindstebeløb på 1.000 kr. gælder ikke ved angivelse af det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet.

Se også

SKM 2001.301 LSR og SKM 2003.188 TSS

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-
meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2013.567.VLR

Landsretten stadfæstede byretttens dom, hvorefter det ikke fandtes godtgjort, at appellanten med henblik på at opnå afgiftsfritagelse havde leveret kvælstofholding gødning til en tysk samarbejdspartner. Landsretten fastslog endvidere, at det heller ikke var godtgjort, at gødningen var afhændet til virksomheder omfattet af § 10, stk. 1, nr. 2, i kvælstofafgiftsloven, hvorfor afgiften på gødningen ikke var godtgørelsesberettiget.

Landsrettens dom er en stadfæstelser af SKM2012.178.BR

Landsskatteretskendelser

SKM2001.301. LSR

En jordbrugsvirksomhed ansås for berettiget til godtgørelse af kvælstofsafgift i overensstemmelse med Plantedirektoratets registreringsbevis, selv om registreringen var sket med tilbagevirkende kraft, således at registreringsbeviset også omfattede en allerede afsluttet planperiode.

Kendelsen blev ikke anket. I stedet blev der indgået en aftale mellem Skatteministeriet og Fødevareministeriet om, at der ikke længere ville blive udstedt registreringsbeviser med tilbagevirkende kraft for allerede afsluttede planperioder.

SKAT-meddelelse

SKM2003.188. TSS

Ved en ændring af gødskningsloven blev det muligt i særlige tilfælde at registrere jordbrugsvirksomheder med virkning for tidligere planperioder.

Da kendelsen af 13. december 2000 ikke blev anket, danner den retstilstand på området.

SKAT godtgør derfor kvælstofafgift i overensstemmelse med de registreringsbeviser Plantedirektoratet udsteder. Dette gælder også selv om registreringsbeviset er udstedt med tilbagevirkende kraft for en allerede afsluttet planperiode.

 
Fik du svar på dine spørgsmål?