Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • Særordning for elektroniske ydelser ML § 66 (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Hvad er nyt?

Afsnit D.A.3.2.4 om andre offentlige institutioner er omarbejdet.

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Med virkning fra og med den 1. januar 2018 er ordningen med forskudsvis udbetaling af moms ophævet ved lov nr. 1375 af 4. december 2017, § 3.

EU-domstolen har i dommen i sag C-326/15, DNB Banka, udtalt, at momsfritagelsen af selvstændige grupper alene vedrører selvstændige grupper af personer, hvis medlemmer udøver en virksomhed af almen interesse nævnt i momssystemdirektivets artikel 132. Tjenesteydelser præsteret af en gruppe, hvis medlemmer udøver en økonomisk aktivitet på området for finansielle tjenesteydelser, kan følgelig ikke kan drage fordel af denne fritagelse. SKAT overvejer ved redaktionens slutning dommens konsekvenser for dansk praksis.

EU-domstolen har i dommen i sag, C-605/15, Aviva, udtalt, at momsfritagelsen af selvstændige grupper alene vedrører selvstændige grupper af personer, hvis medlemmer udøver en virksomhed af almen interesse nævnt i momssystemdirektivets artikel 132. Tjenesteydelser præsteret af en gruppe, hvis medlemmer udøver en økonomisk aktivitet på området for forsikringstjenesteydelser, kan følgelig ikke kan drage fordel af denne fritagelse. SKAT overvejer ved redaktionens slutning dommens konsekvenser for dansk praksis.

EU-domstolen har i dommen i sag C-616/15, Kommissionen mod Tyskland, udtalt, at momsfritagelsen af selvstændige grupper vedrører selvstændige grupper af personer, hvis medlemmer udøver en virksomhed af almen interesse nævnt i momssystemdirektivets artikel 132. Idet Tyskland har begrænset fritagelsen for selvstændige grupper af personer til medlemmer, der udøver et begrænset antal erhverv, har Tyskland tilsidesat sine forpligtelser i henhold til momssystemdirektivet. SKAT overvejer ved redaktionens slutning dommens konsekvenser for dansk praksis.

EU-domstolen har i dommen i sag C-90/16, The English Bridge Union, udtalt, at en aktivitet som kontraktbridge med duplikerede kort, som er karakteriseret ved et tilsyneladende ubetydeligt fysisk element, ikke henhører under begrebet "sport" som omhandlet i momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra m). SKAT overvejer ved redaktionens afslutning dommens konsekvenser for dansk praksis.

Vestre Landsret fandt i SKM2017.439.VLR, at der forelå en sådan tvivl om, hvorvidt det var foreneligt med momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra j, jf. artikel 12, stk. 1, litra a, og stk. 2, sammenholdt med direktivets artikel 135, stk. 1, litra k, jf. artikel 12, stk. 1, litra b, og stk. 3, at anlægge en fortolkning af begrebet byggegrund, hvorefter levering af en fast ejendom kan kvalificeres som levering af en byggegrund, selv om der på leveringstidspunktet står en bygning på ejendommen, når parternes hensigt er, at køberen af ejendommen skal rive bygningen helt eller delvist ned, at landsretten besluttede, at spørgsmålet skulle forelægges for EU-Domstolen i medfør af artikel 267 i TEUF.

SKAT har i SKM2017.486.SKAT på baggrund af Højesterets dom i SKM2017.3.HR udsendt et genoptagelsesstyresignal om momsfritagelse for transaktioner vedrørende betalinger og overførsler.

SKAT har i SKM2017.537.SKAT præciseret, i hvilke situationer efteropkrævning af moms skal foretages med henholdsvis 20 pct. eller 25 pct.

SKAT har i SKM2017.541.SKAT præciseret, at når en virksomhed indkøber aktiver, der både skal bruges til momspligtige formål og til de ansattes private brug, kan virksomheden vælge, at henføre aktivet delvist til virksomheden og bruge reglerne om delvis fradragsret, jf. momslovens § 38, stk. 2, eller henføre aktivet fuldt ud til virksomheden og bruge reglerne om fuld eller delvis fradragsret, jf. momslovens § 37, stk. 1, eller § 38, stk. 1. Vælger virksomheden at henføre aktivet fuldt ud til virksomheden og bruge reglerne om fuld eller delvis fradragsret, jf. momslovens § 37, stk. 1, eller § 38, stk. 1, skal den ansattes private brug af aktivet sidestilles med levering af en ydelse mod vederlag, hvoraf der skal betales udtagningsmoms, jf. momslovens § 5, stk. 3.

SKAT har i SKM2017.668.SKAT præciseret anvendelsesområdet for momsgennemførelsesforordningens artikel 31a, stk. 2, litra j), om leveringsstedet for ydelser i forbindelse med fast ejendom i relation til ydelser, som leveres af danske havne.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

SKAT har indarbejdet en retningslinje fra det momsudvalg, der er etableret i medfør af momssystemdirektivets artikel 398, i vejledningen. Se evt. afsnit D.A.5.11.4.3.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

C- eller SKM-nr.

Afsnit

C-326/15

D.A.5.19.2

C-605/15

D.A.5.19.2

C-616/15

D.A.5.19.2

C-90/16

D.A.5.5.2

C-101/16

D.A.11.1.7

C-132/16

D.A.11.1.3.2.2

C-164/16

D.A.4.2.2

C-246/16

D.A.8.1.1.6.4.2 og D.A.8.1.1.6.5

C-251/16

D.A.3.4

C-273/16

D.A.10.3.7

C-374/16 og C-375/16

D.A.11.1.7

C-386/16

D.A.10.1.1.3

C-404/16

D.A.11.7.5

C-441/16

D.A.12.1.2

C-462/16

D.A.8.1.1.3.2.3

C-507/16

D.A.11.1.3.4, D.A.11.1.3.6,  D.A.14.1.2 og D.A.14.4

C‑615/16

D.A.5.9.3, D.A.5.11.8.2 og D.A.5.11.8.7

SKM2017.439.VLR

D.A.5.9.5

SKM2017.443.VLR

D.A.5.10.6, D.A.18.2 og D.A.18.3.2

SKM2017.453.SR

D.A.4.1.2 og D.A.6.2.8.12

SKM2017.474.SR

D.A.4.5.4

SKM2017.486.SKAT

D.A.5.11.6.3

SKM2017.523.SR

D.A.10.1.3.1

SKM2017.524.LSR

D.A.5.9.3

SKM2017.532.SR

D.A.5.3.6

SKM2017.536.SR

D.A.5.10.2

SKM2017.537.SKAT

D.A.8.1.1.12

SKM2017.541.SKAT

D.A.11.1.3.5

SKM2017.542.SR

D.A.5.19.2

SKM2017.543.SR

D.A.5.11.9.3

SKM2017.549.SR

D.A.5.9.5

SKM2017.572.SR

D.A.5.9.5

SKM2017.573.LSR

D.A.5.7.2

SKM2017.576.SR

D.A.3.2.4

SKM2017.581.SR

D.A.5.3.6

SKM2017.600.SR

D.A.4.5.3

SKM2017.607.LSR

D.A.8.1.1.12

SKM2017.608.LSR

D.A.4.2.2

SKM2017.616.SKAT

D.A.10.1.4.4

SKM2017.621.SR

D.A.5.1.8

SKM2017.627.SR

D.A.5.2.2.3

SKM2017.634.SR

D.A.11.7.4.4, D.A.11.7.4.5.3 og D.A.11.7.4.7

SKM2017.640.SR

D.A.8.1.1.7.5.2,

D.A.11.4.3.1 og

D.A.8.1.1.7.10

SKM2017.648.SR

D.A.4.3.3 og D.A.11.5.3

SKM2017.665.LSR

D.A.3.1.4.4, D.A.5.4.3, D.A.4.1.2, D.A.5.17.2 og D.A.5.21.3

SKM2017.666.LSR

D.A.11.1.3.4 og D.A.11.1.3.2.2

SKM2017.668.SKAT

D.A.10.1.3.2 og

D.A.6.2.7.1.3.2.2.7

SKM2017.676.SR

D.A.5.11.6.8

SKM2017.690.SR

D.A.5.21.2

SKM2017.692.SR

D.A.11.7.4.5.5

SKM2017.697.SR

D.A.8.1.1.1.3 og D.A.8.1.1.5.2

SKM2017.711.SR

D.A.5.10.2

D.A.11.1.3.4

SKM2017.715.SR

D.A.5.15.2

SKM2017.719.SR

D.A.4.2.2

SKM2017.720.SR

D.A.4.2.2

SKM2017.725.SR

D.A.6.2.1.1, D.A.8.1.1.7.4.2 og D.A.8.1.1.7.4.3

SKM2017.727.SR

D.A.11.4.3.1

SKM2017.732.SR

D.A.5.19

SKM2017.733.SR

D.A.6.2.8.6