Nettorenteudgifter m.v. vedrørende gældsforpligtelser, som eksisterer i det tidsrum, hvor den særlige skatteordning anvendes, samt tab på gæld, som er omfattet af kursgevinstloven, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fordeles over den periode, som renteudgifterne m.v. vedrører.

Fradrag for nettorenteudgifter m.v. og tab på gæld kan således kun indrømmes i det omfang, medarbejderen har skattepligtig almindelig indkomst i samme periode inden for indkomståret, som den periode, renteudgifterne m.v. vedrører.

Hvis medarbejderen har optaget et lån i år 1, skal renterne heraf skattemæssigt periodiseres til årene 1, 2, 3, osv., selv om det måtte være aftalt, at renterne for de første år først forfalder på et senere tidspunkt. Se bemærkninger til § 1, nr. 3, i Lovforslag nr. L 162/2007.