Rubrik 51 - Befordring

Befordring mellem hjem og en indtægtsgivende arbejdsplads giver adgang til et fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Fradraget foretages i den skattepligtige indkomst. Det er alene den del af den daglige befordring, der overstiger 24 km, der berettiger til fradrag.

Fradraget gives for det faktiske antal arbejdsdage, der har været befordring til og fra arbejde, og der kan således ikke beregnes befordringsfradrag for hverken fri-, ferie- og sygedage eller hjemmearbejdsdage.

Fradraget opgøres i alle tilfælde med et beløb, som beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel efter en kilometersats.

Fradraget er uafhængigt af, hvilket befordringsmiddel der anvendes, og dermed hvilke faktiske udgifter befordringen medfører. Dog skal du være klar over, at hvis du har arbejdsgiverbetalt befordring, for eksempel fri bil, frikort eller frirejse, herunder fri flyrejse, til offentlige eller private transportmidler, kan det ikke betale sig at tage befordringsfradrag, da du i så fald skal beskattes af et tilsvarende beløb som personlig indkomst.

For indkomståret 2010 anvendes ved fradragets beregning følgende satser:

2010

0-24 km inklusive

intet fradrag

25-100 km inklusive

1,90 kr. pr. km

Over 100 km

0,95 kr. pr. km

Hvad SKAT ved
SKAT har beregnet dit befordringsfradrag for dig, hvis din arbejdsgiver har indberettet adressen på din arbejdsplads. Vi har beregnet befordringsfradraget efter reglerne om transport mellem hjem og arbejde (det almindelige befordringsfradrag) og ud fra de oplysninger, der står på forsiden af din årsopgørelse. Det er oplysninger om blandt andet din sædvanlige bopælsadresse, din arbejdsgivers adresse, antal kilometer mellem din bopæl og din arbejdsplads (arbejdsgivers adresse) og antal arbejdsdage.

Beløbet står i rubrik 51 på årsopgørelsen/oplysningskortet.

Du kan finde oplysningerne i skattemappen i TastSelv under "Personlige oplysninger".

Mener du, at fradraget er beregnet ud fra forkerte oplysninger om adresser, kilometer og arbejdsdage, skal du skrive det korrekte beløb i rubrik 51 eller rette oplysningerne på TastSelv. Hvis du ikke er berettiget til det almindelige befordringsfradrag, skal du skrive 0 (nul) i rubrik 51.

Hvis du bor i en af de 16 særligt udpegede kommuner, og har mere end 100 kilometer mellem hjem og arbejde - tur retur, får du et forhøjet befordringsfradrag. Hvis vi har fortrykt dit befordringsfradrag, har vi taget højde for det i beregningen af dit fradrag.

Hvad du selv skal oplyse
Hvis du har ret til befordringsfradrag, og vi ikke har kunnet beregne et fradrag for dig, skal du selv beregne befordringsfradraget og skrive det i rubrik 51. Du kan få hjælp til at beregne dit befordringsfradrag i TastSelv.

Læs mere om de særlige regler for:

Fik du svar på dine spørgsmål?