Det er som hovedregel en betingelse, at koncernforbundne rederier herunder udenlandske datterselskaber, der er sambeskattet med danske rederiselskaber, jf. selskabsskattelovens § 31, 31 A og 32, træffer samme valg f.s.v. angår anvendelse af tonnageskatteordningen jf. også SKM2010.770.LSR. Det vil således ikke være muligt for en rederikoncern at placere underskudsgivende rederivirksomhed i et selskab, der beskattes efter de almindelige regler, mens den overskudsgivende del af rederivirksomheden placeres i et selskab, der beskattes efter tonnageskatteordningen.

Ved bedømmelsen af, om rederier er koncernforbundne, anvendes det kontrolbegreb, der findes i ligningslovens § 2, stk. 2. Efter disse bestemmelser er selskaber koncernforbundne, når samme fysiske eller juridiske personkreds råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller mere end 50 pct. af stemmerne i de pågældende selskaber. For nærmere beskrivelse af kontrolbegrebet i ligningslovens § 2, stk. 2 henvises i øvrigt afsnit S.I.1.3.1. Som koncernforbundne rederier anses endvidere selskaber, der kontrolleres af samme kreds af fysiske eller juridiske personer

Det er hvert enkelt af de koncernforbundne selskaber, herunder udenlandskes sambeskattede selskaber der skal opfylde betingelserne for at vælge beskatning efter tonnageskatteordningen.

Der er dog mulighed for at koncernforbundne rederier ikke skal træffe samme valg. Se afsnit S.C.8.1.5.2 nedenfor. Sambeskattede rederiselskaber, såvel danske som udenlandske, skal altid træffe samme valg.