Dato for udgivelse
28 Mar 2003 13:34
Gyldig til
1. januar 2012
Til
virksomheder, der er registreret efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer
Sagsnummer
99/03-343-00074

Last- og varebiler med en tilladt totalvægt på indtil 4 tons afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftslovens § 5 med enten 95 pct. eller 30 pct. afgift.

Ifølge lovbestemmelsen er det en betingelse for afgiftsberigtigelsen, at bilerne er utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport.

Det er besluttet, at de administrativt fastsatte opmålingsregler og målekrav ændres på den måde, at den hidtidige regel, hvorefter vareladets længde, som skal være mindst 120 cm., - målt i højde med forrudens underkant - ikke må være mindre end afstanden i vandret mål fra forrudens underkant til førerhusets bagvæg, bortfalder og erstattes af et krav om, at vareladets længde skal være på mindst 120 cm., samt at varerummet skal have en højde på mindst 60 cm. målt fra det plane gulvareal.

Baggrund

Der har i de senere år været en række sager om godkendelse af varebiler. De Danske Bilimportører har peget på udviklingen med en mere og mere aerodynamisk udformning af bilerne, hvilket har medført vanskeligheder med opfyldelse af halvdelsreglen, når der måles i højde med underkanten af forruden. Længden af førerrummet er blevet væsentligt forøget i forhold til tidligere.

Gældende regler

De nærmere krav for godkendelse af biler er administrativt fastsat ud fra en fortolkning af lovens § 5, stk. 1. Kravene er baseret på tidligere trufne afgørelser.

Ved afgørelsen af, om et køretøj kan anses for utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport, skal der tages hensyn til, at vareladet er længere end førerrummet samt vareladets længde. Der er ikke i loven fastsat noget mindstemål, men på baggrund af tidligere afgørelser er det fastsat, at vareladets længde principielt skal være mindst 120 cm.

Vareladets længde - målt i højde med forrudens underkant - må ikke være mindre end afstanden i vandret mål fra forrudens underkant til førerhusets bagvæg og skal som nævnt være mindst 120 cm. Der måles langs køretøjets længdeakse. For åbne køretøjer uden egentligt førerhus er målepunktet ved førerhus/varelad førersædets bageste kant, når sædet og ryglæn er indstillet i normal kørestilling.

Hvis en del af ladet er ført ind i eller under førerhuset, medregnes denne del ikke i ladlængden. Er bagfladen ikke lodret, regnes vareladets længde kun til bagfladens forreste kant.

Det er en betingelse, at vareladet er længere end førerrummet, for at kravet om utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport kan anses for opfyldt.

For en kombineret åben og lukket varevogn er målepunktet ved adskillelsen bag førersædet.

Vareladet skal være i samme plan i hele ladets udstrækning og skal udgøre en ubrudt flade, medmindre væsentlige konstruktive hensyn forhindrer dette. En eventuel opbygning af ladet, som er nødvendig for montering af gastankanlæg, og eventuelle lemme, som giver adgang til rum under ladet til opbevaring af køretøjets reservehjul, værktøj m.m., er dog tilladt.

Der må ikke bag førersædet findes sædearrangement af nogen art eller indretninger, der er egnede til anbringelse af sæder e.l. til personbefordring. Vareladet må heller ikke være forsynet med fordybninger o.l., som kan benyttes ved anbringelse af bagsæde, eller håndstropper, askebægre eller andet personvognsudstyr.

Praksisændring

Halvdelsreglen ophæves og erstattes af følgende krav:

Vareladets længde skal være på mindst 120 cm. Varerummet skal have en højde på mindst 60 cm. målt fra det plane gulvareal.

Vareladets længde måles i 60 cm. højde, og der måles langs køretøjets længdeakse. Der måles fra adskillelsen bag førersædet.

Hvis adskillelsen begrænser førersædets oprindelige forskydningsmulighed bagud, skal målene regnes fra en fiktiv adskillelse, der er placeret således at forskydningsmuligheden ikke er begrænset, og ryglænet er anbragt i normalstilling.

Det bemærkes, at kravet om en mindstehøjde på 60 cm. skal forstås på den måde, at kravet alene skal være opfyldt overalt langs køretøjets længdeakse, hvor opmålingen af vareladets længde foretages - altså i en længde på 120 cm. bagud fra adskillelsen.

For varebiler med åbent varelad er kravet til vareladets længde på 120 cm.

Det skal understreges, at praksisændringen alene vedrører målekravene, og at de øvrige krav til indretningen af varerummet er uændrede.

Praksisændringen indebærer, at varebiler, der opfylder de nye kriterier, vil blive godkendt som vare- og lastbiler af ToldSkat, og at der naturligvis fortsat vil være mulighed for - for de biler, der ikke opfylder kriterierne - at påklage afgørelsen til Landsskatteretten.

De nye måleregler gælder også for last- og varebiler godkendt efter de hidtidige regler. Det betyder, at det vil være muligt at ændre på indretningen af disse biler, blot de nye krav er overholdt.

Yderligere spørgsmål

Har De spørgsmål, bedes De kontakte Deres told- og skatteområde.

 

Med venlig hilsen

Skatteministeriet

Told- og Skattestyrelsen
Pdf-udgave