Som arving kan du vælge at få en del af din arv, før du slutter boet. Dette kaldes at aconto-udlodde arven.

Besked til SKAT
Vælger du at få en del af arven, allerede før boet er afsluttet, skal boet - det vil sige arvingerne - senest 4 uger fra den dag, hvor du får arven, give SKAT skriftlig besked om følgende:

  • Udlodningsdagen (se ordliste)
  • Hvad udlodningen omfatter
  • Hvem der har fået udlodningen
  • Værdien af det udloddede på udlodningsdagen.

Fristen på 4 uger til at give SKAT besked, udløber dog tidligst 4 måneder efter datoen for boets udlevering fra skifteretten.

Hvis boet ikke overholder fristen for at give SKAT besked, er boet stadig skattepligtigt af indtægter/udgifter fra arven. 

Indbo og penge
SKAT skal normalt ikke have besked, hvis udlodningen vedrører:

  • Indbo, smykker eller lign.
  • Kontante beløb eller bankindeståender.

Tidspunktet for aconto-udlodningen af disse aktiver, skal du dog nævne i boopgørelsen.

Skattemæssige aktiver 
Er der aconto-udloddet "skattemæssige aktiver", som fx erhvervsaktiver og kommanditanparter, og er udlodningen sket ved, at arvingen har overtaget afdødes skattemæssige stilling - såkaldt succession (se ordliste), skal du indgive flere oplysninger. Kontakt derfor SKAT.

Med virkning fra det tidspunkt, hvor aktivet er udloddet til dig, bliver du beskattet af de indtægter/udgifter, som arven eventuelt giver.