GB art. 502 og bilag 70Ansøgeren skal for hver vareart anføre grunden til, at de økonomiske forudsætninger anses for at være opfyldt. For de enkelte begrundelser er der foreskrevet særlige koder.

Begrundelse for, at de økonomiske forudsætninger anses for opfyldtkode
Når det drejer sig om indførselsvarer, der ikke er nævnt i bilag 73, og kode 30 ikke finder anvendelse01
Manglende rådighed over tilsvarende varer fremstillet i EU 10
Tilsvarende varer er til rådighed, men kan ikke anvendes, fordi prisen gør det økonomisk umuligt at gennemføre den påtænkte forretning11
Tilsvarende varer opfylder ikke de krav, som køberen af forædlingsprodukterne har stillet eller fordi forædlingsprodukterne skal fremstilles af indførselsvarer for at sikre overholdelsen af bestemmelserne om beskyttelse af industriel eller kommerciel ejendomsret (kontraktlige forpligtelser)12
Følgende transaktioner:
 1. processer, hvortil der benyttes indførselsvarer uden erhvervsmæssig karakter
 2. processer, der udføres som led i en lønforarbejdningskontrakt
 3. sædvanlige behandlinger af den art, der kan tillades udført under toldoplagsproceduren
 4. reparation
 5. forarbejdning af forædlingsprodukter, der allerede er fremstillet ved forædling i henhold til en tidligere bevilling, som er meddelt efter en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger
 6. processer, hvorunder hård hvede henhørende under Toldtariffens position 1001.10.00 forarbejdes til pastaprodukter henhørende under position 1902.11.00 og 1902.19
 7. processer, hvor værdien af indførselsvarerne for hver ottecifret varekode i Toldtariffen pr. ansøger pr. kalenderår ikke overstiger 1.100.000 kr. for visse landbrugsvarer eller  3.700.000 kr. for andre varer
 8. fremstilling, ændring eller ombygning af civile luftfartøjer eller satellitter eller af dele deraf
30
Hvor der i overensstemmelse med artikel 11 i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 er tale om indførselsvarer, der er omfattet af afsnit A i bilag 73, og ansøgeren forelægger et dokument udstedt af en kompetent myndighed, som tillader, at disse varer kan henføres under proceduren inden for en mængde, som er fastsat på grundlag af en forsyningsopgørelse31
Andre grunde99

GB bilag 70Ved tilsvarende varer i kode 10, 11 og 12 forstås varer, der henhører under samme ottecifrede varekode i Toldtariffen, og som har samme handelskvalitet og tekniske egenskaber, som de indførselsvarer, der nævnes i ansøgningen.

GB bilag 73Ved følsomme varer i kode 30, nr. 7, forstås landbrugsvarer, som er omfattet af bilag I til EU-Traktaten, dels varer, som ikke er omfattet af bilag I til traktaten, og som er fremstillet af landbrugsprodukter samt fiskerivarer.

Koderne 10, 11, 12, 31 og 99 må kun benyttes, når det drejer sig om varer, der er nævnte i GB bilag 73.

Nedenfor er anført yderligere bemærkninger til nogle af koderne.

10
At der ikke er varer til rådighed dækker over, at:

 • der slet ikke fremstilles tilsvarende varer i EU
 • der ikke fremstilles en tilstrækkelig mængde af tilsvarende varer til, at de påtænkte forædlingsprocesser kan gennemføres
 • de i EU fremstillede tilsvarende varer ikke kan stilles til rådighed for ansøgeren inden for den frist, der er nødvendig, for at den påtænkte transaktion kan gennemføres, selv om der rettidigt er blevet anmodet herom.

11
Når tilsvarende varer er til rådighed i EU, men ikke kan anvendes, fordi prisen gør det økonomisk umuligt at gennemføre den påtænkte transaktion.

For at vurdere, om prisen på de tilsvarende varer, der fremstilles i EU gør det økonomisk umuligt at gennemføre den påtænkte transaktion, tages der bl.a. hensyn til de i EU fremstillede varers indvirkning på forædlingsproduktets kostpris og dermed på afsætningen af produktet i lande uden for EU, på grundlag af:

 • dels prisen på den ufortoldede vare, der skal gennemgå forædlingsprocesserne, og prisen på tilsvarende varer, som fremstilles inden for EU, med fradrag af de interne afgifter, som er tilbagebetalt, eller som skal tilbagebetales ved udførsel, og under hensyntagen til salgsbetingelserne og de restitutioner eller andre beløb, som er fastsat inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik
 • dels den pris som kan opnås for forædlingsproduktet i lande uden for EU, ud fra handelskorrespondancen eller andre oplysninger.

Efterfølgende eksempler viser, hvornår en påtænkt transaktion anses som økonomisk umulig henholdsvis mulig at gennemføre på grundlag af EU-materialer:

Priselementer
(pr. enhed)
Ikke-EU-materialer
(før told mv.)
Tilsvarende
EU-materialer*)
Materialernes indkøbspris

Andre materialer, der anvendes i forædlingsproduktet

Forædlingsomkostninger og andre omkostninger, f.eks. til transport
145

50

35
175

50

25
Samlede færdigvareomkostninger

Råvarernes omkostningsindvirkning i pct.
230

63,0
250

70,0
Markedselementer  
Gennemsnitlig markedssalgspris for konkurrerende varer250250
Ansøgerens salgspris til ikke-EU-lande250250
Overskud/underskud

Overskud/underskud i pct.
20

8,7
0

0,0

*) Pris med fradrag af evt. afgifter eller restitutioner.

I dette eksempel har ansøger forelagt kopier af sine henvendelser til EU-producenter, som bekræfter den anførte EU-pris. Det er også anført, at den store andel af råvarer i færdigvaren har væsentlig indflydelse på færdigvareprisen. Når der skal konkurreres på markedsprisen, er det økonomisk umuligt for ansøger at bevare sin stilling på eksportmarkedet, hvis der anvendes EU-varer, da EU-indholdet ikke giver noget overskud i forhold til produktionsomkostningerne. I et tilfælde som dette kan der udstedes bevilling.

Priselementer
(pr. enhed)
Ikke-EU-materialer
(før told mv.)
Tilsvarende
EU-
materialer*)
Materialernes indkøbspris

Andre materialer, der anvendes i forædlingsproduktet

Forædlingsomkostninger og andre omkostninger, f.eks. til transport

Samlede færdigvareomkostninger

Råvarernes omkostningsindvirkning i pct
5

550


25


580

0,9
20

550


20


590

3,4
Markedselementer  
Gennemsnitlig markedssalgspris for konkurrerende varer685685
Ansøgerens salgspris til ikke-EU-lande680680
Overskud/underskud

Overskud/underskud i pct.
100

17,2
90

15,3

*) Pris med fradrag af evt. afgifter eller restitutioner.

I dette eksempel har ansøger forelagt kopier af sine henvendelser til EU-producenter, som bekræfter den anførte EU-pris. Ved undersøgelsen bemærkes imidlertid, at råvarerne kun udgør 3,4 pct. af det samlede indhold af færdigvaren, hvorfor ansøger kan sælge færdigvaren til konkurrencedygtige priser på eksportmarkedet og samtidig opnå et overskud ved at anvende EU-materialer. Følgelig vil bevilling til aktiv forædling i dette tilfælde alene forbedre ansøgers overskudsmargen frem for at styrke eksportkonkurrenceevnen. Det kan endvidere ikke hævdes, at anvendelsen af EU-materialer gør prisen på eksportvaren økonomisk uholdbar. I et tilfælde som dette kan der ikke udstedes bevilling.

GB art. 536, litra b)30 nr. 2 Ved lønforarbejdning forstås enhver forædling, der udføres efter forskrifter fra en ordregiver etableret uden for toldområdet i EU og for dennes regning og i almindelighed alene mod betaling af udgifterne ved forarbejdning af indførselsvarerne, der direkte eller indirekte stilles til bevillingshaverens rådighed.

GB bilag 7230 nr. 3 Forædlingsprocesser, der kan udføres som sædvanlige behandlinger er beskrevet i bilag 72 til GB.

30 nr. 6 Bevillingsansøgeren forpligter sig til at udføre forædlingsprodukterne til USA med henblik på dér at overgå til frit forbrug.

99 Mener ansøgeren, at de økonomiske forudsætninger er opfyldt af andre grunde, anføres disse grunde i ansøgningen.

SKAT udsteder ikke bevilling til aktiv forædling før de økonomiske forudsætninger kan betragtes som opfyldt.

GB art. 539I henhold til GB artikel 539 anses de økonomiske forudsætninger for opfyldt for størsteparten af indførselsvarerne, da undersøgelse af de økonomiske forudsætninger er begrænset til følsomme varer.

Kommissionen vil i retningslinier vedrørende toldprocedurer af økonomisk betydning tilføje vigtigheden af, at GB art. 539, stk. 2 litra c sammenholdt med art. 507 har samtidighed mellem ansøgning/bevilling og den faktiske anmodning om refundering. Der skal søges refundering i bevillingens gyldighedsperiode.

GB bilag 73 DokumentationOmfanget af følsomme varer er fastsat i bilag 73 til GB, og for disse varer skal ansøgeren kunne dokumentere, at de økonomiske forudsætninger kan anses for opfyldt, f.eks. i form af skriftlig korrespondance eller lignende.

GB art. 503 og 504Selv om de økonomiske forudsætninger kan betragtes som opfyldt, kan der opstå situationer, hvor det påvises, at anvendelsen af proceduren for visse industrivarer berører EU-producenternes væsentlige interesser.

Dokumentation for, at EU-producenternes væsentlige interesser berøres, kan forelægges Kommissionen via den regionale told- og skattemyndighed.

De Kanariske Øer mm. TK art. 173De økonomiske forudsætninger skal ikke undersøges, når forædlingsaktiviteterne finder sted i Hamburgs gamle frihavn og i frizonerne på De Kanariske Øer, Azorerne, Madeira og De Franske Oversøiske Departementer.

Sammensatte varerHvis en virksomhed/eksportør har en licens til aktiv forædling (AF-licens) fra Direktoratet for FødevareErhverv, kan der udstedes bevilling til aktiv forædling - suspension, uden at de økonomiske forudsætninger efterprøves for en mængde varer, der er mindre end eller lig med pålydende af AF-licensen. AF-licenser udstedes til eksportører, som har eller har haft en restitutionslicens. Der er tale om landbrugsprodukter, der er omfattet af forordningerne om de fælles markedsordninger.

Yderligere oplysninger kan fås hos Direktoratet for FødevareErhverv.