TK art. 62, GB art. 199Varemodtageren har fuld deklarationspligt, dvs. at indførselsangivelsen ved indleveringen til SKAT skal indeholde alle nødvendige oplysninger.

Indførselsangivelsen skal være underskrevet af importøren eller dennes repræsentant.

Som udgangspunkt er rubriceringen af EU's enhedsdokument og angivelsen i SKAT's importsystem den samme, af praktiske årsager er rubrikkerne dog i visse tilfælde underopdelt i importsystemet. Desuden findes der i toldsystemet nogle få ekstra rubrikker, der skal udfyldes for at muliggøre den hurtige og smidige toldbehandling, der er knyttet til edb-løsningerne.

Særligt for angivelse via edbDe rubrikker, der er særlige for angivelser via edb, er følgende:

Internt nummerHer angives virksomhedens interne nr., der er knyttet til fortoldningen, hvis et sådant findes.

Transportmidlets forventede ankomstdagHer angives datoen for, hvornår det forventes, at varerne ankommer til det sted, hvor toldekspeditionen skal finde sted. Datoen angives i formatet ååååmmdd.

Transportmidlets forventede ankomsttidspunktHer angives tidspunktet for, hvornår det forventes, at varerne ankommer til det sted, hvor toldekspeditionen skal finde sted. Tidspunktet angives i formatet ttmm.

Transportmidlets faktiske ankomstdagHer angives datoen for, hvornår varerne er fysisk ankommet til det sted, hvor toldekspeditionen skal finde sted. Datoen angives i formatet ååååmmdd.

Transportmidlets faktiske ankomsttidspunktHer angives tidspunktet for, hvornår varerne fysisk er ankommet til det sted, hvor toldekspeditionen skal finde sted. Tidspunktet angives i formatet ttmm.

Faktisk ankomstdag og -tidspunkt indsættes for bilgods som hovedregel af toldekspeditionsstedet. Hvis varerne toldbehandles hos en godkendt modtager på dennes adresse indsættes faktisk ankomstdag og -tidspunkt af den godkendte modtager.

For andre transportformer indsættes faktisk ankomstdag og -tidspunkt af ekspeditøren.

Fælles regler


GB bilag 37og 38BKG § 7,8,10 og 24I det følgende er beskrevet udfyldningen af de rubrikker, der er fælles, uanset om der angives via edb eller EU's enhedsdokument.

Samtidig gøres opmærksom på, at der er vedtaget nye regler for udfyldning af enhedsdokumentet i Rfo. 2286 af 18. december 2003. Disse nye regler skal implementeres i alle EU's medlemslande inden udgangen af 2005. Det vides endnu ikke, hvornår de nye regler implementeres i Danmark, men det forventes at ske i slutningen af 2005.

I oversigten er der taget udgangspunkt både i enhedsdokumentets rubrikker og toldsystemets yderligere opdelinger. Der er således ikke i alle tilfælde overensstemmelse mellem rubrikkernes angivne navn og den trykte rubrik på enhedsdokumentet.

A. EkspeditionsstedHer anføres den 4 -cifrede kode for det ekspeditionssted, hvortil varerne frembydes.

Hvis varerne under anvendelse af EU's forsendelsesordning køres direkte til en godkendt modtagers anmeldte lageradresse, er det koden for det ekspeditionssted, som lageret hører under, der skal angives.

1. AngivelseFørste underrubrik:
Der anvendes følgende betegnelser:

 • IM - indførsel af varer med toldmæssig status T 1 til EU's toldområde fra alle lande undtagen EFTA-lande: Island, Norge og Schweiz (herunder Lichtenstein), og Visegradlande: Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet,
 • EU - indførsel af varer fra EFTA-lande og Visegradlande,
 • COM - indførsel af fællesskabsvarer varer, der er underkastet særlige foranstaltninger i en overgangsperiode efter nye medlemsstaters tiltrædelse samt indførsel af fællesskabsvarer fra steder som er omfattet af EU's toldområde men ligger uden for EU's afgiftsområde.

Anden underrubrik udfyldes ikke ved import.

I tredje underrubrik angives angivelses art med koder:

 • fuldstændig ekspres: FuE,
 • fuldstændig ekspres, statistisk tærskelværdi: FuET,
 • forenklet ekspres: FoE,
 • supplerende ekspresangivelse: SuP,
 • angivelse til midlertidig oplæggelse: MiO,
 • standardfortoldning: StF,
 • standardfortoldning, statistisk tærskelværdi: StFT.

Tredje underrubrik udfyldes kun ved angivelse på enhedsdokumentet og via en edb-filoverførsel. Ved angivelse via Internettet vælges angivelsesarten inden angivelsen udfyldes.

2. Afsenders navnDet fuldstændige navn på den afsender/eksportør, der har udstedt fakturaen.

2a. Afsenders adresseDen fuldstændige adresse på den afsender/eksportør, der har udstedt fakturaen.

3. FormularerFor angivelser afgivet på EU's enhedsdokument anføres sidenummeret for angivelsen i forhold til det samlede antal angivelser, dvs. angivelse og supplementsangivelser. Hvis der til en fortoldningsangivelse hører 2 supplementsangivelser, anføres henholdsvis 1/3, 2/3 og 3/3. Vedrører fortoldningsangivelsen kun én varepost, anføres der intet i rubrik 3.

Rubrikken udfyldes ikke ved angivelse via edb.

5. VareposterDet samlede antal af vareposter, der er omfattet af angivelsen. En fortoldningsangivelse kan højst omfatte 99 vareposter.

6. Kolli i altDet samlede antal kolli, der er omfattet af fortoldningsangivelsen.

7. ReferencenummerNummer som tildeles angivelsen af toldsystemet. Referencenummeret, som er tildelt en forenklet ekspresangivelse, skal angives i rubrik 7, når de supplerende oplysninger angives. Referencenummeret, som er tildelt en midlertidig oplæggelse, skal angives i rubrik 7, når standardfortoldning angives.

8. Modtager/nr.Ved angivelse på enhedsdokumentet anføres importørens navn, adresse og SE-nr. fra importørregistret.

Ved angivelse via edb anføres kun virksomhedens SE-nr fra importørregistret.

Hvis der er tale om en privat varemodtager anføres det fiktive SE-nr. 09999981

12. Værdioplysnniger Når fragt mv. opdeles i en del uden for EU og en del inden for EU efter toldværdireglerne, se afsnit A.6, angives i hele danske kroner den del af beløbet, der vedrører fragt mv. inden for EU.

Beløbet angivet i rubrik 12 skal ikke medregnes i toldværdien i rubrik 46, men skal medregnes i grundlaget for momsberegningen. Der skal således ikke afregnes told af beløbet, men udelukkende moms.

14. Klarereren/repræsentantVed angivelse på enhedsdokumentet anføres navn, adresse og SE-nr. på den juridiske person, der afgiver fortoldningen.

Ved angivelse via edb anføres kun SE-nr.

15. AfsendelseslandHer anføres koden for det land, hvorfra varerne er afsendt med Danmark som bestemmelsesland. Koderne, som skal benyttes, fremgår af bilag 37.

Såfremt varerne under transporten her til landet har været genstand for opbevaring eller handelsmæssige transaktioner, der ikke står i forbindelse med varernes transport (f.eks. opmagasinering, overdragelse mv.), skal der som afsendelsesland angives det sidste land, hvor opbevaring mv. har fundet sted.

18.1 Transportmidlets identitet ved ankomsten

Her angives identiteten for det transportmiddel, for eksempel container, anhænger, bil eller skib, hvorpå varerne er indladet. Identiteten vil normalt være enten registreringsnummer eller navn. Tal og bogstaver skal skrives uden mellemrum.

Hvis der benyttes et trækkende køretøj og en påhængsvogn med forskellige registreringsnumre, angives registreringsnummeret på både det trækkende køretøj og på påhængsvognen.

Ved postforsendelser eller transport i faste installationer udfyldes rubrikken ikke.

18.2 Transportmidlets nationalitet ved ankomstenHer angives nationaliteten af det angivne transportmiddel, jf. landefortegnelsen i Toldvejledningens bilag 37.

Hvis der benyttes et trækkende køretøj og en påhængsvogn, angives kun nationaliteten på det trækkende køretøj.

Ved postforsendelser, jernbanetransport samt ved transport i faste installationer udfyldes rubrikken ikke.

19. ContainerHer anføres om varerne tranporteres i container med følgende koder:

 • 0 - Varer, der ikke transporteres i container.
 • 1 - Varer, der transporteres i container.

Ved containere forstås:

En transportenhed, fx løs tank, veksellad eller lignende, som:

 • udgør et helt eller delvis lukket rum, der er bestemt til at indeholde gods
 • er af varig beskaffenhed og således stærk nok til at kunne benyttes gentagne gange
 • som er særligt indrettet til - uden omladning - at lette godstransport inden for en eller flere transportformer
 • er således indrettet, at den er let at håndtere, især ved overførsel fra en transportform til en anden
 • er således indrettet, at den er let at fylde og tømme, og som har et indre rumfang på én kubikmeter eller derover.

Lad/flats sidestilles med containere.

21. Det grænseoverskridende aktive transportmiddelHer anføres nationaliteten af det aktive transportmiddel jf. landekoderne i bilag 37.

Når det drejer sig om kombineret transport, eller når der anvendes flere transportmidler, anføres som aktivt transportmiddel det, der tjener til fremdriften. Fx vil det være skibet, hvis transportformen er lastbil på skib; anvendes fx et trækkende køretøj og påhængsvogn, er det aktive transportmiddel det trækkende køretøj.

Rubrikken udfyldes ikke ved indførsel med post, jernbane eller i faste installationer.

22.1 Faktura møntsortHer angives nationalitetskoden, jf. bilag 37 for den møntsort, fakturaen er udfærdiget i.

Hvis fakturaen er udfærdiget i Euro bruges koden EU.

22.2 FakturabeløbHer angives det fakturerede beløb, i den fakturerede valuta for samtlige varer omfattet af fortoldningsangivelsen.

25. Transportmåde ved grænsenHer angives koden, jf. bilag 145, for den transportmåde, der anvendes ved transporten over EU's ydre grænse. Denne transportmåde skal være i overensstemmelse med det aktive transportmiddel angivet i rubrik 21.

26. Indenlandsk transportmådeHer anføres koden for den transportmåde, der anvendes fra EU's ydre grænse til Danmark. Koden kan f.eks. være 30 (vejtransport), hvis der er tale om varer, der er ankommet med skib til Hamborg og videretransporteres til Danmark med lastbil. Koderne findes i bilag 145.

30. Varernes placeringHer angives, hvor varerne kan kontrolleres. Hvis feltet ikke er udfyldt, vil varens placering være toldekspeditionsstedet der er angivet i rubrik A.

Rubrikken udfyldes med SE-nr., bevillingstype og løbenummeret på den adresse i bevillingen, der er tale om.

31.1 Kolli mærke og nummerHer anføres emballagernes mærke og numre. For uemballerede varer anføres "in bulk".

31.2 ContainernummerHvis varerne transporteres i container anføres identifikationsnummeret på containeren.

31.3 KolliantalHer anføres det samlede antal kolli, der er omfattet af vareposten.

31.4 Kolli artHer beskrives, hvordan varerne er pakket, fx i kasse, container eller lignende.

31.5 VarebeskrivelseVed varebeskrivelse forstås en beskrivelse, der er tilstrækkelig entydig til at fastslå varekoden i Toldtariffen, samt muliggør en øjeblikkelig og sikker identifikation af varerne.

32. VarepostnummerFor angivelser afgivet på EU's enhedsdokument anføres den pågældende vareposts løbenummer i rækken af vareposter, der er anført i rubrik 5.

For angivelser afgivet via edb udfyldes rubrikken automatisk.

33. VarekodeHer angives den 10-cifrede varekode i henhold til Toldtariffen.

I visse tilfælde skal der yderligere angives en 4-cifret tillægskode, for eksempel når der er tale om antidumpingtold, landbrugselement mv.

Ved anmodning om definitiv toldfrihed efter Rådets forordning nr. 918/83, skal den firecifrede artikel- eller paragrafkode angives i stedet for varekode. Artikel- og paragrafkoderne fremgår af Toldvejledningen bilag 124. Ved indførsel, hvor der indrømmes definitiv toldfrihed efter andre paragraffer og artikler end de anførte, skal varekoden angives efter de almindelige regler.

I visse tilfælde kan/skal der anvendes en særlig varekode. Disse særlige varekoder kan findes i edb-toldtariffen på www.toldskat.dk og starter alle med 99.

Der henvises i øvrigt til Toldtariffens vejledning om anvendelse af varekoder og tillægskoder.

34. OprindelseslandOprindelsesland anføres med koden for det land, hvori varerne er fremstillet. Hvis fremstillingen er foregået i to eller flere lande, anføres det land, hvori den sidste væsentlige forarbejdning har fundet sted.

Ompakning, sortering eller blanding betragtes ikke som forarbejdning, medmindre varen efter behandlingen ikke længere kan henføres til noget andet oprindelsesland end det, hvori denne behandling har fundet sted.

Findes der særlige regler i fællesskabsforordninger eller konventioner, fx vedrørende toldpræference, til fastlæggelse af varers oprindelse, anføres oprindelseslandet i overensstemmelse med disse regler. Oprindelseslandet vil i disse tilfælde i almindelighed fremgå af de dokumenter, som kræves fremlagt i bestemmelseslandet.

For skibe og fly, der allerede er i drift, angives landekoden for det land, hvor det var registreret før erhvervelsen, uanset hvor de pågældende skibe og fly er bygget.

For varer henhørende under Toldtariffens kapitel 97 angives koden for afsendelseslandet.

Oprindelseslandet anføres i den kode for landet, der er fastlagt i landefortegnelsen i bilag 37.

35. Bruttomasse (kg)Bruttovægten for den enkelte varepost anføres i hele kilogram.

Ved bruttovægt forstås den samlede vægt af varerne inklusive al emballage, dog ikke transportmateriel, fx containere.

36. PræferenceHer angives med en 3-cifret kode om der anmodes om præferencetoldbehandling eller ej, og i givet fald hvilken type præference, der er tale om. Koderne fremgår af toldvejledningens bilag 121.

37. ProcedureHer angives den 7-cifrede kode for den procedure, som varerne ønskes toldbehandlet efter.

De 2 første cifre er koden for den ønskede procedure, fx fortoldning til fri omsætning og frit forbrug eller aktiv forædling.

De 2 næste cifre er koden for forudgående procedure. Ved forudgående procedure forstås en procedure varerne allerede har været underkastet, og som har relevans for indførslen, fx passiv forædling eller midlertidig udførsel. Hvis varerne ikke har været underkastet nogen relevant procedure er cifrene 00.

Det 5. ciffer relaterer sig til enten den ønskede procedure eller den forudgående procedure og benyttes, hvor der er behov for en yderligere opdeling af disse. Hvis dette ikke er tilfældet angives 0.

Det 6. ciffer anvendes ved toldsystemets beregning af told, og der anvendes følgende koder:

 • 0 Told beregnes
 • 2 Forenklet bevillingsudstedelse - Told beregnes
 • 5 Forenklet bevillingsudstedelse - Told beregnes ikke
 • 9 Told beregnes ikke

Det 7. ciffer anvendes ved toldsystemets beregning af moms, og der anvendes følgende koder:

 • 0 Moms beregnes
 • 8 Momsberegning ved indførsel af antikviteter, kunstgenstande mv. (Der beregnes kun moms af 20% af den normale værdi)
 • 9 Moms beregnes ikke.

De første 5 cifre af procedurekoderne fremgår af toldvejledningens bilag 119.

Som eksempel kan nævnes, at procedurekoden for varer, der er købt uden for EU, og fortoldes til fri omsætning og frit forbrug vil være 40.00.0.00.

38. Nettomasse (kg)Nettovægten for den enkelte varepost angives i hele kilo uden decimaler. Ved nettovægt forstås varens vægt uden emballage.

39. KontingenterRubrikken udfyldes kun, når der anmodes om kontingenttoldbehandling. I disse tilfælde anføres de 5-cifrede kontingentløbenummer som fremgår af Toldtariffens bilag 4.

40. Summarisk angivelse/Forudgående dokumentRubrikken udfyldes, når varerne har været transporteret under EU's forsendelsesordning eller TIR-forsendelse. Der anføres forsendelsesangivelsens nummer.

41. Supplerende enhederSupplerende mængde anføres i den enhed, der kræves ifølge Toldtariffen for den pågældende varekode, fx stk., par, liter, MWh eller m2. Mængderne anføres uden decimaler.

Ved indførsel af maskiner, apparater mv. samt visse arter transportmateriel, henhørende under Toldtariffens kap. 84-89 (afsnit XVI og XVII), der leveres i flere komponenter på forskellige tidspunkter, udfyldes rubrikken efter reglerne for særlige varebevægeser, se afsnit A.1.4.2.

Rubrikken skal kun udfyldes, hvis der er krav om supplerende enhed ifølge Toldtariffen, eller når der er tale om indførsel efter reglerne for særlige varebevægelser.

44.1 BevillingsnummerBevillingsnummeret er journalnummeret på bevillingen/tilladelsen. Bevilling kan fx være til aktiv forædling eller end-use.

44.2 CertifikatkodeVed indførsel af varer omfattet af varebestemmelser er der ofte krav om, at varerne skal ledsages af et certifikat, en tilladelse eller lignende.

Når dette er tilfældet, skal der i rubrikken angives en kode for det pågældende certifikat. Koderne fremgår af bilag 146.

44.2a CertifikatnummerHer angives nummeret på det certifikat, der er angivet i rubrik 44.2

Hvis varerne er omfattet af kontrolforanstaltninger, som gør, at de ikke kan frigives, før der er foretaget kontrol, skal certifikatet/tilladelsen medbringes til toldmyndighederne, til brug for kontrollen.

Hvis varerne er omfattet af kontrolforanstaltninger, hvor der kræves fremlagt fx våbentilladelse mv., når varerne overgår til fri omsætning, indsendes tilladelsen til videre foranstaltning hos told- og skatteforvaltningen.

44.3 VarebestemmelserHvis varerne er omfattet af varebestemmelser, se afsnit A.5, skal bogstavkoden for den pågældende varebestemmelse angives her.

Varebestemmelsen angiver, hvilke betingelser der er knyttet til importen, fx at der skal fremlægges licens eller certifikat mv.

Hvis varen er omfattet af en varebestemmelse, skal der desuden angives enten certifikatkode- og nummer i rubrik 44.2, eller oplysninger i rubrik 44.6, afhængig af den pågældende varebestemmelse.

Det fremgår af Toldtariffen og Edb-tariffen, om den enkelte varekode er omfattet af varebestemmelser.

44.4 Præference-
dokumentationskode
Hvis der anmodes om præferencetoldbehandling, angives her koden, se toldvejledningens bilag 147, for den type præferencedokumentationen, der skal anvendes.

44.4a Præference-
dokumentationsnummer
Her angives nummeret på det præferencedokumentet, der er angivet i rubrik 44.4. Hvis der er tale om en fakturaerklæring angives fakturanummeret.

44.5 TransportdokumentRubrikken skal kun udfyldes, når der er tale om flytransport. Der anføres AWB-nummeret.

44.6 Supplerende vareoplysningerVaremodtager kan her skrive meddelelser om særlige forhold vedrørende fortoldningsangivelsen og varerne.

Her anføres for eksempel de krævede oplysninger, når der ansøges om forenklet bevillingsudstedelse for varer til forædling, midlertidig indførsel samt forarbejdning under toldkontrol, oplysninger om evt. brækage (varebeskadigelse ved brud) mv.

Når varerne er omfattet af visse varebestemmelser angivet i rubrik 44.3, skal supplerende vareoplysninger ligeledes angives her.

Endvidere anvendes rubrikken ved angivelsen af værdien af det lagrede på informationsmedier, se afsnit A.1.4.2.


46. Statistisk værdiDen statistiske værdi for den enkelte varepost svarer til varernes toldværdi. For toldfri varer anvendes en tilsvarende værdi.

Værdien angives i hele danske kroner og kan minimum være 1 kr.

Skal der betales værditold af en vare, og har forsendelsen en samlet værdi på over 80.000 kr., skal der afgives en toldværdideklaration. Hvis angivelsen omfatter flere vareposter skal der altid, uanset værdi, afgives en toldværdispecifiaktion. Reglerne om toldværdi er nærmere beskrevet i afsnit A.6.

47 Beregning af afgifterRubrikken består af fire underrubrikker: Art, grundlag, sats og beløb.

ArtArten består af en 4-cifret kode, hvor kodens første ciffer angiver liniearten og de sidste tre cifre angiver hvilken toldordning eller afgift, der er tale om.

Beregningsarterne for told findes i bilag 148 og for punktafgifter i toldvejledningens bilag 123. Ved indførsel af punktafgiftspligtige varer kræves desuden som hovedregel, at varemodtageren er registreret for den pågældende punktafgift.

Beregningsarten for moms er altid 2900. Der angives kun moms i den sidste varepost, omfattende momsen af samtlige vareposter fra angivelsen. Når angivelsen afgives via edb, indsættets og beregnes momslinien automatisk af toldsystemet.

GrundlagBeregningsgrundlaget er det grundlag, hvoraf der enten skal beregnes told mv. eller moms. Det angives i hele tal, nedrundet, dvs. ørebeløb bortkastes.

Beregningsgrundlaget ved told mv. er det beløb eller den mængde, der er grundlaget for beregningen. Når der er tale om værditold, vil grundlaget være den statistiske værdi angivet i rubrik 46.

Beregningsgrundlaget ved moms er summen af toldværdier og told mv. fra de enkelte vareposter, samt et evt. beløb angivet i rubrik 12.

Der anføres ikke noget beregningsgrundlag, hvis arten er en punktafgift.

SatsDer anvendes den sats, der er gældende på satsdagen jf. afsnit A.1.2.5.4.1.

Alle satser anføres som hele tal i %x100 eller i ørex100 pr. kilo, stk., liter mv., uanset om satsen er fastsat fx i kr. pr. 100 kg eller pr. 1000 liter. For eksempel angives 25% som 2500 og 10,50 kr. pr. kg. som 105000.

Ved toldlinier er satsen den toldsats mv., der skal anvendes jf. Toldtariffen. For varer, der begæres indført toldfrit, fx flyttegods, returvarer mm. angives 0 som sats.

Ved momsliner angives momssatsen.

Ved punktafgiftslinier angives ikke nogen sats.

Ved afgivelse af angivelsen via edb, indsætter toldsystemet som hovedregel automatisk told- og momssats. I visse tilfælde kan toldsatsen ikke findes systemmæssigt og skal så indsættes manuelt.

Såfremt toldsatsen er to-leddet (både procent og øre), eller der skal beregnes mere end en slags told, anføres satserne på 2 linier med den relevante linieart. Dette kan fx være tilfældet, når varen udover told er belagt med landbrugselement eller antidumpingtold.

BeløbSom beløb angives det beregnede told- eller momsbeløb med 2 decimaler, afrundet til nærmeste lavere ørebeløb, deleligt med 10. Det sidste ciffer af beløbet vil således altid være 0. Såfremt der ikke skal betales told eller moms angives beløbet som 0.

Ved punktafgisftslinier angives ikke noget beløb.

Ved angivelse af oplysninger via edb, beregner toldsystemet automatisk told- og momsbeløb ud fra grundlag og sats.

49. Identificering af oplagRubrikken udfyldes kun for varer, der oplægges på toldoplag. Der angives toldoplagets nummer, for eksempel C123456DK.

54. Sted og dato samt klarererens/repræsentantens underskriftHvis angivelsen afgives på EU's enhedsdokument skal fortoldningsangivelsen underskrives af varemodtageren selv eller af en repræsentant for denne, for eksempel en speditør.

Hvis det er en speditøren, der har underskrevet, er det stadig varemodtageren, der hæfter for told og afgifter.

Efter ansøgning kan told- og skatteforvaltningen give varemodtagere/speditører tilladelse til maskinel underskrift af fortoldningsangivelsen.

Hvis angivelsen er afgivet via edb, har denne angivelse samme retsvirkning som hvis den var underskrevet af den, der har edb-registreret angivelsen.